พัชร์ธนนันท์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช
Usernamephattananant
สมาชิกเลขที่105768
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

* ประวัติการรับราชการ

  - เริ่มรับราชการ 2 พฤศจิกายน 2530

    สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

  - โอนมารับราชการสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

     สำนักงานจังหวัดภูเก็ต นครศรีธรรมราช สตูล เพชรบุรี กระบี่

* ปัจจุบัน  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

               กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล

               สำนักงานจังหวัดนครศรีธรรมราช (รอบที่ 3)

งานที่รับผิดชอบ

               * การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน

               * แผนกลยุทธ์บริหารทรัพยากรบุคคล

               * การจัดการความรู้

               * การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

               * ระบบฐานข้อมูลบุคคลจังหวัด

* ประวัติการศึกษา

   ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการ)

                  รัฐประศาสนศาตรบัณฑิต

   ปริญญาโท  ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (รัฐศาสตร์)

*ประวัติการศึกษาดูงาน

   ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว

               ประเทศออสเตรีย โปแลนด์ สโลวัค

               และสาธารณรัฐเช็ค

  ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ

               ประเทศออสเตรเลีย

               ลาว