อนุทินล่าสุด


พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

25กรกฎาคม2560

ออกจากหน่วยฝึกละเอาใบมอบตัวกลับมหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

24 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

คณะกรรมการประชุมการทำมะพร้าวน้ำหอมไม่ให้หนอนกินยอดมะพร้และวิธการรักษาความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

23 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนอันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ทำการปลอกเปือกกล้วยเพื่อทำการทำกล้วยอบแห้งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

22 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

อ.ได้มาปฐมนิเทศครั้งที่2ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

21กรกฎาคม2560

ศูนย์การเรียนรูู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู้บ้านสะพานดำ

นำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งไปขายที่งานผักผลไม้หรือโอท๊อปและได้รับรางวัลที่3ผลฝรั่งที่สวยและรสชาติดีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

20 กรกฎาคม2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ศึกษาการเลี้ยงใส่เดือนกลับปุ๋ยมูลใส่เดือนช่วยทำลายขยะและน้ำฉี่ใส่เดือนไว้ใช้กับทางเกษตรที่สวนเกษตรบ้านสะพานดำคุณจรัล อรุณศิริวัฒน์ประธานสภาเกษตรมาร่วมเป็นวิทยากร
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

19 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

นำฝรั่งแช่อิ่มไปขายในงานผักและผลไม้งานดีบางแพและมีการประกวดฝรั่งกิมจูทางเราได้ที่3ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

18 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

เข้าการประชุมเรื่องการออมทรัพย์ของชาวบ้านและทานวุ้นอาหารและน้ำดื่มความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

17กรกฎาคม2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

มีการประชุมเรื่องออมทรัพย์ให้กับชาวบ้านและเลี้ยงอาหารความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

16 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ทำอาหารและวุ้นเลี้ยงชาวบ้านที่มาประชุมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

15 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องม่จากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ป้าฉหลวยได้มาคุยเรื่องฝรั่งแช่อิ่มที่ทำไว้หลายรสชาตินั้นเพื่อนำสินค้าไปขายงานโอท๊อปวันที่19กรกฎาคม2560ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

14 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ศึกษาการเก็บถั่วฝักยาวและวิธีการเก็บรักษาและได้ดูการคัดเพื่อส่งออกท้องตลาดความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

13 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

เจ้าหน้าที่ววและอาจารย์มหาวิทยาลัยราชภัฎจอมบึงมาดูงานความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

12 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ปรึกษาหารือและแปลกเปลี่ยนความคิดการทำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งแบบหลายรสชาติมาขายอาจารย์ม.ราชภัฏจอมบึงมาดูงานให้อาจารย์ลองชิมว่าเป็นอย่างไรบ้างเพราะทางม.ราชภัฎจอมบึงได้มาดูงานทุกปีความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

11 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ศึกษาและแก้ไขแผนที่รอบในหมูบ้านความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

10 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

วันสุดท้ายได้ทำการนำฝรั่งมาอบแห้งความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

9 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ขั้นตอนที่3หรือวันที่3ชิมรสชาติน้ำเชื่อมว่าเป็นอย่างไงแล้วชิมเนื้อฝรั่งว่าเป็นอย่างไรแล้วตั้งไฟเคี้ยวต่ออีกคืนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

8 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

วันที่2ตักเนื้อฝรั่งที่แช่ไว้แล้วนำน้ำเชื่อมที่แช่นั่นไปเคี้ยวกะไฟอีกรอบเพื่อให้ได้45บริกซ์และนำฝรั่งมาแช่อีกคืนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

7 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

เตรีมทำฝรั่งแช่อิ่มอบแห้งหลายรสชาติโดยนำฝรั่งมาล้างและคว้านเอาเม็ดฝรั่งออกแล้วหั่นเป็นชิ้นแล้วเตรียมน้ำเชื้อมตั้งไฟค้นไปเลื่อยๆแล้วแช่ไว้1คืนความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

6 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำหมู่บ้านสะพานดำ

ศึกษาการเลี้ยงใส่เดือนและให้ความรู้วิธีการเลี้ยงใส่เดือนพันธ์อเมริกันไนท์ดอลในกะละมังให้กับเจ้าหน้าที่กศน.และชาวบ้าน
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

5 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

อบรมเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของอาจารย์กศน.ที่มาให้ความรู้ชาวบ้านความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

4 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้ศึกษากราทำปุ๋ยและวิธีการผสมปุ๋ยหมักปุ๋ยคอกความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

3 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ได้คัดฝรั่งและลูกค้ามาจากสวนฝรั่งหรือที่บ้านของชาวบ้านความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พัชราพร สุขศรี
เขียนเมื่อ

2 กรกฎาคม 2560

ศูนย์การเรียนรู้อันเนื่องมาจากพระราชดำริหมู่บ้านสะพานดำ

ทำการทำวุ้นมะพร้าวน้ำหอมให้กลับชาวบ้านความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี