Siwawhich

Siwawhich
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ครูผู้สอน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ
Usernameoangpao
สมาชิกเลขที่224471
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

2554 สำเร็จศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

2556 สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี

2558 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

2562 สำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

ประวัติการทำงาน

2558 - 2560 ผู้จัดการร้านอาหาร ร้านอาหารร่มไม้ ปราจีนบุรี

2560 - ปัจจุบัน ครูผู้สอน สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ

รางวัลที่ภาคภูมิใจ

ได้รับรางวัล ครูดีศรีอาชีวศึกษา จังหวัดสมุทรปราการ จากสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562


ชีวิตส่วนตัวโดยย่อ

     ชื่อนายศิววิชญ์ สวนอินทรชิต ชื่อเล่น อังเปา ปัจจุบันเป็นครูสอนในสาขาการบัญชี ที่ว.เทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ จังหวัดสมุทรปราการ ชีวิตวัยเด็กจะทำงานไปด้วยและเรียนไปด้วยจนเข้ามหาวิทยาลัยและได้มีโอกาสเข้ามาเป็นครูอาชีวะ เพราะความฝันก็คือ การได้เป็นครูอาชีวะ ที่สามารถสอนเด็ก ๆ อาชีวะได้ เพราะส่วนตัวเชื่อว่า เด็กอาชีวะเป็นเด็กที่เก่งและมีความสามาระ หากได้รับการอบรม สั่งสอน ที่ดีย่อมเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตแน่นอน เมื่อเห็นเด็กๆ สนใจในเรื่องต่าง ๆ เข้ามาปรึกษาก็จะรู้สึกดีเสมอ ต่อไปอนาคตสิ่งที่อยากทำต่อไปคือ การได้เป็นผู้สอบภาษีอากร TA เพื่อจะได้นำประสบการณ์การทำงานมาสอนเด็กๆ ต่อไปอีกด้วย :)