จันทร์ฉาย วีระชาติ

Usernamenewjan1
สมาชิกเลขที่141506
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

              ประวัติ

ชื่อ จันทร์ฉาย วีระชาติ (โอ๋) เกิดวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2505 ปีขาล

สถานที่เกิด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

การศึกษา

ระดับประถมศึกษา โรงเรียนวัดข่วงสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่

ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

ระดับประกาศนียบัตรวิชาการศึกษาชั้นสูง สาขาบรรณารักษศาสตร์ วิทยาลัยครูพระนคร

ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา วิทยาลัยครูจันทรเกษม

ปัจจุบัน นิสิตปริญญาโท สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา

การทำงาน

ศูนย์สนเทศและหอสมุดมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2528

ตำแหน่ง พนักงาน แผนกบริการยืมคืน 5 ปี

               นักเอกสารสนเทศ แผนกสารสนเทศ 2 ปี

               ประจำแผนก แผนกโสตทัศนบริการ 6 เดือน

               ประจำแผนก งานจัดหาแผนกงานเทคนิค  7 ปี

               หัวหน้างานจัดหา แผนกพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 3 ปี 6 เดือน

               หัวหน้าแผนกสื่อโสตทัศน์ 6 ปี

ตำแหน่งอื่นๆ ตามที่ได้รับแต่งตั้งโดยผู้อำนวยการของศูนย์สนเทศและหอสมุด

                อดีตประธานคณะกรรมการกิจกรรม 5ส

                เลขานุการและกรรมการ คณะกรรมการจัดการความรู้

                กรรมการการบริหารความเสี่ยง

                กรรมการงานประกันคุณภาพการศึกษา

คติประจำใจ อดทน มุ่งมั่น เพียรพยายาม กตัญญู มีคุณธรรม