ความเห็นล่าสุด


นะ มาแซวอีก

มันไม่มีรูปเดี่ยวอะ

อ่านแล้วครับ น่าสนใจ เมื่อไหร่ประเทศเราจะมีกฎหมายที่คุ้มครองผู้ใช้บริการอินเติร์เน็ตครบถ้วนซักที
อ่านแล้วครับอาจารย์ แต่จะดีจริงหรือครับที่กิจการบางประเภทอาจกำหนดให้คนต่างชาติถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ได้

รออ่านอยู่นะครับ อยากรู้ว่า mega project จะช่วยเศรษฐกิจบ้านเรายังไง

ความร่วมมือเอเชียนั้นมีโครงการที่น่าสนใจมากโครงการหนึ่งก็คือ ASIA BOND MARKET(การพัฒนาตลาดพันธบัตรเอเชีย)โดยประเทศไทย ในฐานะผู้ขับเคลื่อนในด้านความร่วมมือทางด้านการคลังได้เสนอให้มีการจัดตั้งตลาดพันธบัตรเอเชีย เพื่อเป็นหลักประกันด้านความมั่นคงทางการเงินให้กับไทยและประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค ตลาดพันธบัตรเอเชียนั้นมีความเกี่ยวข้องโดยตรงต่อนักลงทุนเพราะอาจเป็นการช่วยแก้ปัญหาการลงทุนระยะยาวซึ่งในอดีตนั้นระบบเศรษฐกิจในเอเชีย ขาดแหล่งเงินทุนระยะยาว เนื่องจากมีตลาดทุนและตลาดพันธบัตรที่มีระดับการพัฒนาค่อนข้างต่ำ ทำให้การระดมเงินเพื่อการลงทุนของผู้ประกอบการมีความจำเป็นต้องพึ่งพาสถาบันการเงินและการใช้แหล่งเงินทุนระยะสั้นจากต่างประเทศเป็นหลัก เมื่อเกิดปัญหาขึ้น เงินทุนเหล่านั้นก็ไหลออกอย่างรวดเร็ว ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อเศรษฐกิจของภูมิภาค แต่หากมีตลาดพันธบัตรเอเชีย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเงินทุนระยะยาวสำหรับเอเชีย ซึ่งมีเงินทุนสำรองระหว่างประเทศรวมกันมากกว่าหนึ่งล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นจำนวนมากกว่าครึ่งหนึ่งของเงินทุนสำรองของโลก จึงน่าจะนำมาพัฒนาให้เกิดประโยชน์ในการรักษาความมั่นคงทางการเงินในภูมิภาค มากกว่าที่จะนำไปฝากไว้ในกองทุนนอกภูมิภาคดังเช่นที่ผ่านมา ซึ่งในปัจจุบันมีความเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพราะมีการการจัดตั้งพันธบัตรกองทุนเอเชีย (Asia Bond Fund  ) ซึ่งในปัจจุบันสามารถแบ่งออกเป็น

1.กองทุนพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Fund : ABF)
เป็นกองทุนที่ตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2546 โดยธนาคารกลางของกลุ่มประเทศ และเขตเศรษฐกิจในเอเชียตะวันออก-แปซิฟิกรวม 11 ประเทศหรือที่รู้จักกันในนาม Executive’s Meeting of East Asia and Pacific Central Banks (EMEAP) ซึ่งประกอบด้วย ออสเตรเลีย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ฮ่องกง ญี่ปุ่น สาธารณรัฐเกาหลี     มาเลเซีย นิวซีแลนด์ ฟิลิปปินส์ สิงค์โปร์ และประเทศไทย กองทุน ABF จะมุ่งลงทุนในพันธบัตรเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐฯ ที่ออกโดยรัฐบาลหรือ รัฐวิสาหกิจของประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศเอเชียยกเว้นพันธบัตรที่ออกโดยประเทศญี่ปุ่น ออสเตรเลีย และ นิวซีแลนด์ กองทุนพันธบัตรเอเชียกองแรกนั้นมีวงเงินแรกเริ่มจำนวนประมาณ 1 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ 

2. กองทุนพันธบัตรเอเชีย (Asian Bond Fund 2: ABF2)
กองทุนพันธบัตรเอเชียระยะที่ 2 หรือ กองทุน ABF2 จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2547 โดยมีวัตถุประสงค์ลงทุนในตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นของกลุ่มประเทศเอเชีย ทั้ง 8 ประเทศ ประกอบด้วย ประเทศไทย สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ฮ่องกง สาธารณรัฐเกาหลี และมาเลเซีย  เงินทุนใน ABF2 มีจำนวน 2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งจะได้รับการจัดสรรแบ่งเป็นกองทุนใหญ่ 2 กอง ได้แก่ กองทุนแพน-เอเชีย บอนด์ อินเด็กซ์ ฟันด์ (Pan-Asia Bond Index Fund ; PAIF) ซึ่งจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลและกึ่งรัฐบาลในสกุลเงินท้องถิ่นของสมาชิก EMEAP 8 ประเทศและเขตเศรษฐกิจ  จำนวน 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ และฟันด์ ออฟ บอนด์ ฟันด์ (Fund of Bond Funds; FoBF) ซึ่งเป็น 8 กองทุนย่อยใน 8 ประเทศซึ่งจะลงทุนในพันธบัตรที่ออกโดยรัฐบาลและกึ่งรัฐบาลในสกุลเงินท้องถิ่นของแต่ละตลาด รวมจำนวน 1 พันล้านดอลล่าร์สหรัฐฯ
เมื่อมีการจัดตั้งกองทุนพันธบัตรเอเชียเกิดขึ้นซึ่งเป็นกองทุนที่เกิดจากความร่วมมือของประเทศในอาเซียน ดังนั้นเมื่อมีการลงทุนในตราสารหนี้เกิดขึ้น ก็จำเป็นที่จะต้องมีกฎหมายภายในมาบังคับใช้เพื่อให้สอดคล้องกับการลงทุนในตราสารหนี้ของนักลงทุนในแต่ละประเทศเพื่อสนับสนุนให้มีการซื้อพันธบัตรเพื่อการลงทุน เช่นอาจจะมีการยกเว้นภาษีเงินได้ หรือลดหย่อนภาษีเงินได้สำหรับการซื้อพันธบัตร หากเป็นเช่นนี้ก็มีความเป็นไปได้ที่แต่ละประเทศจะออกกฎหมายมาเพื่ออำนวยประโยชน์แก่นักลงทุนให้มีการซื้อพันธบัตรมากขึ้น หรืออาจจะมีกฎหมายตัวอื่นที่ออกมาโดยมีความเกี่ยวข้องกับกองทุนพันธบัตรเอเชีย เช่น ในประเทศไทย มีประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สน. 23/2547 เรื่อง    การจัดตั้งกองทุนรวมและการเข้าทำสัญญารับจัดการกองทุนส่วนบุคคล หรือ ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่ สข/น.  7/2549  เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุน(ฉบับที่ 2) ต่างก็มีเรื่องของกองทุนพันธบัตรเอเชียเข้ามาเกี่ยวข้อง  เมื่อเป็นเช่นนี้ก็อาจกล่าวได้ว่าการดำเนินงานของความร่วมมือเอเชียนั้นอาจมีผลที่ทำให้เกิดผลทางกฎหมายภายในประเทศได้ ไม่ใช่เป็นเพียงเศรษฐกิจการเมืองเท่านั้น ดังตัวอย่างของเรื่องกองทุนพันธบัตรเอเชียเป็นต้น 

 อ้างอิง http://capital.sec.or.th/webapp/nrs/data/3588p.doc ,

http://capital.sec.or.th/webapp//nrs/data/3819p.doc ,

http://www.kasikornbank.com/Publication/DeTail/1,1053,f~214-TH-1,00.html

ต้องขอโทษอาจารย์ด้วยครับที่ตอบ 2 ครั้ง เนื่องจากทีแรกต้องการลบขอเก่า แล้วใส่อันใหม่ลงไปแทน แต่เนื่องจากลบไม่ได้

ส่วนร่าง พรบ.ดังกล่าว นอตได้ใส่ข้อคิดเห็นไว้ว่าร่างปัจจุบันได้มีมติแล้ว แต่ไม่ทราบว่าหายไปไหนแล้ว

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี