อนุทินล่าสุด


เสาวลักษณ์ พรมประกอบ
เขียนเมื่อ

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้

เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้เป็นหัวใจที่สำคัญในการที่จะประสบความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ในการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นเครื่องมือ ที่สำคัญในการพัฒนาองค์กร
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ระบบการจัดการการจัดการความรู้ ( Knowledge Management System : KMS ) ที่ช่วยในการจัดการความรู้มีความง่ายและสะดวกขึ้น

การจัดการความรู้ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ

เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการจัดการความรู้ ที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ ควรเข้าใจเกี่ยวกับความหมายของการจัดการความรู้ ที่เกี่ยวกับนวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผู้เชี่ยวชาญกล่าวถึงความหมายไว้

สรุปได้ว่า การจัดการความรู้ คือกระบวนการในการสร้าง ประมวล เผยแพร่ และใช้ความรู้ เพื่อให้ได้ความคิดใหม่ๆ โดยอาศัยความรู้ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และทักษะความชำนาญจากทุกคนในองค์กรร่วมกันคิดทำ จนประสบความสำเร็จ เกิดประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในการดำเนินงาน โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการจัดเก็บ ประมวลผล สืบค้น และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศ และองค์ความรู้ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งก่อให้เกิดการสร้างนวัตกรรม ใหม่ๆ แก่องค์กร

เทคโนโลยีสารสนเทศกับกระบวนการจัดการความรู้

การใช้เทคโนโลยีสำหรับกระบวนการจัดการความรู้ เป็นปัจจัยที่มีสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการจัดการความรู้เพื่อให้ประสบความสำเร็จ ทั้งนี้เทคโนโลยีสารสนเทศที่ใช้ในกระบวนการจัดการความรู้มีอยู่ด้วยกันหลายประเภท ในที่นี้จะใช้แกนหลักเป็นกระบวนการจัดการความรู้ในแต่ละขั้นตอน และนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนในแต่ละกระบวนการ
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี