ณรงค์วรรษ บุญมา


อาจารย์
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม
Username
n.boonma
สมาชิกเลขที่
196108
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ

ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน

          - อาจารย์ประจำโปรแกรมสังคมศึกษา (ภาคปรัชญาและศาสนา) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์                   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

          - อาจารย์ที่ปรึกษา ฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา โปรแกรมสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

          - ที่ปรึกษาชุมนุมใจเกินร้อย   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

          - ที่ปรึกษาชมรมอาสาธรรม    มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

          - รองประธานกรรมการดำเนินการก่อสร้างสำนักปฏิบัติธรรมธุดงค์สถาน พุทโธ ภาคใต้  ประจวบคีรีขันธ์

          - เลขานุการดำเนินการขอจัดตั้งมูลนิธิธุดงค์สถาน พุทโธ ภาคใต้ ประจวบคีรีขันธ์

          - วิทยากรนำและบรรยายจาริกแสวงบุญพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย – เนปาล สายวัดสามพราน             อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

 

วุฒิการศึกษา สายสามัญ

           ปี พ.ศ. 2544        ปริญญาโท (พุทธปรัชญา/Buddhist Philosophy) คณะพุทธสาสน์ศึกษา  (Buddhist Studies) มหาวิทยาลัยเดลี มหานครเดลี ประเทศอินเดีย  

             ปี พ.ศ. 2541        ปริญญาตรี  (วิชาเอก ภาษาอังกฤษ  วิชาโท ปรัชญา)  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ประเทศไทย

          ปี พ.ศ. 2541         ประกาศนียบัตรวิชาชีพครู (ป.วค.) คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ประเทศไทย

 

วุฒิการศึกษา สายปริยัติธรรม

          ปี พ.ศ. 2537            เปรียญธรรม 4 ประโยค  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ

          ปี พ.ศ. 2533            นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดนรนาถสุนทริการาม เทเวศน์  กรุงเทพมหานคร

 

วุฒิบัตรหลักสูตรฝึกหัดครูสายปริยัติธรรม

          ปี พ.ศ. 2536          สำเร็จหลักสูตรฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกบาลี

          ปี พ.ศ. 2535          สำเร็จหลักสูตรฝึกหัดครูสอนพระปริยัติธรรม  แผนกธรรม

 

ความสามารถพิเศษ

-           ความสามารถด้านการใช้คอมพิวเตอร์ สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Word, Excel, Power Point, และ Publisher พร้อมกับ System Planning and Analysis  ตลอดถึงโปรแกรมอื่นๆ เช่น Adobe Photoshop, Adobe Illustrator

 

ประวัติการทำงาน

           พ.ศ. 25522549           เป็นครูใหญ่โรงเรียน ภาษาอังกฤษธุรกิจออมนิ (เป็นโรงเรียนในเครือบริษัทออมนิ เทรนนิ่ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  สุขุมวิท ๒๑ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร             

           พ.ศ. 2549 – 2548       เป็นผูริหารงานธุรการ บริษัทออมนิ เทรนนิ่ง โซลูชั่น (ประเทศไทย) จำกัด  สุขุมวิท ๒๑ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

         พ.ศ. 25472545*     เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป และอาจารย์สอนวิชา จริยธรรม  พุทธปรัชญา พระไตรปิฎก   ภาษาอังกฤษ และคุณธรรมสำหรับครู  ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตศรีธรรมโศกราช  วัดธรรมบูชา อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี

          พ.ศ. 25472545*      เป็นครูใหญ่ โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) วัดธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี

          พ.ศ. 2547 2545        เป็นเลขานุการโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดธรรมบูชา จ.สุราษฎร์ธานี

        พ.ศ. 2543 - 2541        เป็นครูสอน เป็นหัวหน้าหมวดสังคม และเป็นผู้ช่วยครูใหญ่ฝ่ายวิชาการ ตามลำดับของ โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม (พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา) วัดธรรมบูชา  จ.สุราษฎร์ธานี

       *ขณะที่เป็นครูใหญ่โรงเรียนพระปริยัติธรรม ก็ได้มาปฏิบัติหน้าที่เป็นหัวหน้าศูนย์การศึกษาฯ  และเป็นอาจารย์สอน  มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยด้วย   เนื่องจากเป็นศูนย์การศึกษาฯ ที่เปิดใหม่ในปีนั้น

 

กิจกรรมอาสาขณะกำลังศึกษา:

          พ.ศ. 2544   2543        เป็นหัวหน้าฝ่ายวิเทศน์สัมพันธ์ของสมาคมพระนักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยเดลลี ประเทศอินเดีย ขณะกำลังศึกษาปริญญาโท

          พ.ศ. 2541 – 2538         เป็นวิทยากรสอนธรรมะตามโรงเรียนต่างๆ และออกค่ายคุณธรรมเพื่อฝึกอบรมเยาวชนตามที่ได้รับคำเชิญ/นิมนต์ ในนามของมหาวิทยาลัย  มหามกุฏราชวิทยาลัย

          พ.ศ. 2541 – 2540         เป็นตัวแทนนักศึกษาเพื่อร่วมงานทางสังคมกับองค์การ UNICEF ในโครงการการป้องกันโรคเอดส์ ขณะเป็นนักศึกษา ปี ๔     

          พ.ศ. 2541 – 2540         เป็นประธานชมรมวาทะศิลป์นักศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยขณะเป็นนักศึกษา ปี ๔    

          พ.ศ. 2541 – 2540        เป็นประธานกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการนักศึกษา   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย ขณะศึกษาอยู่ปี 4 (ไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งทั้งๆ  ได้รับการเสนอชื่อ แต่ขอสละสิทธิ์  เพื่อเปิดโอกาสให้คนอื่น)

          พ.ศ. 2540 – 2539        เป็นกรรมการที่ปรึกษาคณะกรรมการนักศึกษา   มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย  ขณะศึกษาอยู่ปี 3

          พ.ศ. 2539 – 2538         เป็นรองประธานนักศึกษา รูปที่ ๒ ขณะศึกษาอยู่ที่ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตสิรินธรราชวิทยาลัย  ในพระราชูปถัมภ์ (ด้วยขณะนั้นกำลังศึกษาอยู่ปีที่ ๒ มีสิทธิ์ตามระเบียบเป็นได้เพียงรองประธานฯ ขณะดำรงตำแหน่งรองประธาน ได้เป็นประธานกรรมการ  ดำเนินการก่อตั้งชมรมวาทศิลป์  และชมรมภาษาอังกฤษ เพื่อช่วยพัฒนาคุณภาพนักศึกษาอย่างไร้ขีดจำกัด)       

          พ.ศ. 2537 – 2536         เป็นที่ปรึกษาสภาสามเณรวัดธรรมบูชา  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

          พ.ศ. 2535 2534         เป็นประธานกรรมการบริหารสภาสามเณรวัดธรรมบูชา  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

          พ.ศ. 2533 – 2532         เป็นรองประธานกรรมการบริหารสภาสามเณรวัดธรรมบูชา  อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

          ปี พ.ศ. 2531– 2530       เป็นกรรมการบริหารสภาสามเณรวัดธรรมบูชา  อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

 

ผลงานบทความเชิงสร้างสรรค์

          - พ.ศ. 2555 เขียนบทความเรื่อง “เส้นทางบุญ” เอกสารประกอบการบรรยาย  คู่มือการเดินทางไปจาริกแสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย – เนปาล

          - พ.ศ. 2553เขียนบทความเรื่อง “ไปเที่ยวอินเดียกับผมไหมครับ” เอกสารประกอบการบรรยาย  คู่มือการเดินทางไปจาริกแสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย – เนปาล

          - พ.ศ. 2551 เขียนบทความเรื่อง  “ตามรอยบาท”   เอกสารประกอบการบรรยาย   คู่มือการเดินทางไปจาริกแสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย – เนปาล

          - พ.ศ. 2549 เขียนบทความเรื่อง  “ที่สุดของการไหว้พระ ทำไมต้องอินเดีย”  เอกสารประกอบการบรรยายคู่มือการเดินทางไปจาริกแสวงบุญ สังเวชนียสถาน 4 ตำบล อินเดีย – เนปาล

            - พ.ศ. 2546  เขียนบทความเรื่อง  “100 ปี กับการศึกษาสงฆ์วัดธรรมบูชา”หนังสืองานฉลองอายุครบ 100 ปี วัดธรรมบูชา   อำเภอเมือง   จังหวัดสุราษฎร์ธานี    (ขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่ครูใหญ่โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม พร้อมกันนั้นก็เป็นอาจารย์และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป    มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย   ศูนย์การศึกษาสุราษฎร์ธานี)

          - พ.ศ. 2544   เขียนบทความเรื่อง “อินเดียแหล่งกำเนิดศาสนาปรัชญาตะวันออกที่ต้องมาดู”นิตยสาร กลุ่มพระ-นักศึกษาไทย มหาวิทยาลัยเดลี (กพ.ด.) /THAI SANGHA STUDENTS GROUP (TSG.).(ขณะกำลังศึกษาปริญญาโท อยู่ที่มหาวิทยาลัยเดลี  อินเดีย)

          - พ.ศ. 2542   เขียนบทความเรื่อง “การศึกษาตามแนวพุทธศาสตร์”  นิตยสารแสงธรรม  โรงเรียนแสงธรรมพิทยาคม    อำเภอเมือง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี   (ขณะนั้นเป็น หัวหน้าหมวดสังคม ผ.ช.ครูใหญ่ ฝ่ายวิชาการ และรับหน้าที่เป็นบรรณาธิการนิตยสารดังกล่าวนั้นด้วย)

 

วิทยากร

พ.ศ.2538  วิทยากรบรรยายอบรมตามโรงเรียน

 

ผลงานวิจัย

พ.ศ.2557  ศึกษาวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมจิตอาสากับเนื้อหารายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2557  คุณลักษณะจิตอาสาตามแนวพุทธศาสน์ของนักศึกรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2557  ความพึงพอใจต่อโครงการจิตอาสาในรายวิชาจริยธรรมและทักษะชีวิต มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2556  นวัตกรรมการสอนโดยบูรณาการโครงการจิตอาสาในวิชาจิรยธรรมและทักษะชีวิตสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2556  ปัจจัยที่ส่งเสริมพฤติกรรมจิตอาสาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม

พ.ศ.2556  การพัฒนาบทเรียนภาษาอังฤษโรงเรียนพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ วัดโพรงมะเดื่อ  อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม

พ.ศ. 2545 งานวิจัยเรื่อง การพัฒนามนุษย์ตามแนวพุทธศาสน์เถรวาท  เสนอต่อ มหาวิทยาลัยเดลี  ประเทศอินเดีย

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท