แมงปอปีกบาง

อาจารย์ระดับ4
Usernamemalangpor
สมาชิกเลขที่36722
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

 มัธยมศึกษาตอนปลาย      

                     โรงเรียนอุตรดิตถ์  อำเภอเมือง  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

ปริญญาตรี           

                    ครุศาสตรบัณฑิต  สาขาการประถมศึกษา   สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์

 ปริญญาโท           

                    ครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิจัยและประเมินผลการศึกษา 

                      มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  

 ปริญญาโท (ปริญญาที่ 2 )

                    การศึกษามหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา

                    มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ระดับปริญญาเอก

                   กำลังศึกษาระดับปริญญาเอก  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต                     

                   สาขาการศึกษา  (แขนงวิชาการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

                   มหาวิทยาลัยนเรศวร 

================================

ประสบการณ์ด้านการวิจัย 

 

1. เป็นผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การประเมินผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการสืบสวนสอบสวน

 และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร จังหวัดน่าน

 ช่วงเดือนเมษายน – มิถุนายน 2547 

 

2. เป็นผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การวิจัยโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย

     ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนในผ้าทอพื้นบ้าน

     ทุกภูมิภาคและอาหารแปรรูป 4 เครือข่ายผลิตภัณฑ์ในภาคกลาง 

             กรณีศึกษา : ผ้าทอลายขิด  หมู่ที่ 7  บ้านปางวุ้น  ตำบลผักขวง  อำเภอทองแสนขัน   จังหวัดอุตรดิตถ์

 

3. เป็นผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การวิจัยโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย

    ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนในผ้าทอพื้นบ้านทุก

    ภูมิภาคและอาหารแปรรูป 4 เครือข่ายผลิตภัณฑ์ในภาคกลาง  

              กรณีศึกษา : ผ้าซิ่นม่าน  บ้านดอนไชย ตำบลศิลาแลง  อำเภอปัว  จังหวัดน่าน

  

4. เป็นผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การวิจัยโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย

    ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนในผ้าทอพื้นบ้านทุก

    ภูมิภาคและอาหารแปรรูป 4 เครือข่ายผลิตภัณฑ์ในภาคกลาง   

             กรณีศึกษา : ผ้าทอน้ำไหลไทลื้อ   บ้านนาคำ  ตำบลศิลาเพชร อำเภอปัว  จังหวัดน่าน 

 

5. เป็นคณะกรรมการร่วมในการสังเคราะห์และการเขียนรายงานวิจัย (ภาคเหนือ)   

    สถาบันราชภัฏเชียงราย เรื่อง รายงานการสังเคราะห์งานวิจัยผ้าทอพื้นบ้านทุกภูมิภาค  

    การวิจัยโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ในกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม

     เพื่อพัฒนามาตรฐานคุณภาพผลิตภัณฑ์ระดับชุมชนในผ้าทอพื้นบ้านทุกภูมิภาค 

 

6. ผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยและถ่ายทอดเทคโนโลยี  การพัฒนารูปแบบการจัดการเชิงธุรกิจชุมชน

    ของร้านค้าชุมชนไปสู่การเป็นวิสาหกิจชุมชน  ตำบลคุ้งตะเภา  อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์

 

7. เป็นผู้ประสานงานในพื้นที่ ตำบลคุ้งตะเภา อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์   โครงการวิจัยถ่ายทอด

     เทคโนโลยี  สมุนไพรน้ำมันหอมระเหยแปรรูป  เพื่อการเสริมสร้างรายได้ในชุมชนภาคเหนือ

     โดยความร่วมมือของ 3 หน่วยงานคือ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

     คณะผลิตกรรมการเกษตรมหาวิทยาลัยแม่โจ้   และ ศูนย์ศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 

     สถาบันราชภัฏอุตรดิตถ์ 

 

8. เป็นผู้ร่วมวิจัย เรื่อง การประเมินผลการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนการสืบสวนสอบสวน

     และป้องกันปราบปรามอาชญากรรมของเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธร จังหวัดน่าน

     ช่วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2547 

 

9. เป็นผู้วิจัยสังกัดคลินิกวิจัยและพัฒนาท้องถิ่น  โครงการก่อตั้งวิทยาเขตน่าน 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  ทำวิจัยเรื่องการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่ออาจารย์

    ผู้สอนโครงการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาบุคลากรส่วนท้องถิ่น  โครงการก่อตั้งวิทยาเขตน่าน 

    มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

 

10. เป็นผู้ช่วยนักวิจัย โครงการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้หลักสูตรและครูผู้สอน

       ภาษาอังกฤษเพื่อสนับสนุนการท่องเที่ยวท้องถิ่น  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

11.เป็นผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยเพื่อพัฒนาครูโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน  

 

12.เป็นผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนากระบวนการผลิตผ้าซิ่นตีนจกน้ำอ่าง 

      อำเภอตรอน  จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

13.เป็นผู้ช่วยนักวิจัย โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OPC ปี 2547 พื้นที่จังหวัด

     อุตรดิตถ์  โดย แยกเป็น

                13.1 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ ฝ้ายแกมไหม  กลุ่มทอผ้าบ้านน้ำอ่าง  อำเภอตรอน 

                         จังหวัดอุตรดิตถ์      

                13.2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าจก  กลุ่มทอผ้าบ้านคุ้ม  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์   
                13.3 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าจก  กลุ่มทอผ้าร้านบุญถึง  อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์

                13.4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอยกดอก  กลุ่มทอผ้าร้านบุญถึง  อำเภอลับแล 

                         จังหวัดอุตรดิตถ์ 

 

================================

เอกสารตำรา

          จัดทำเอกสารประกอบการสอน เรื่องระเบียบวิธีวิจัยทางสังคมศาสตร์เบื้องต้น