กฤษฎิ์สราวลี ยองใยกฤษฎา


ครูชำนาญการ
โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
Username
kritsarawalee
สมาชิกเลขที่
109526
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
ชื่อเล่นอี๊ดนะคะ  เด็ก ๆ จะเรียก "ครูอี๊ด"
บางคนไม่ยอมเรียกครู  แต่จะเรียกว่า"แม่" ซะงั้น 
ก็รู้สึกอบอุ่นดีเหมือนกันนะ ที่เด็ก ๆ เค้ารักเราเหมือนแม่
รักเด็กทุกคนเลย(ไม่ใช่นางงามแต่เป็นครูค่ะ)
.........................................................

ประวัติส่วนตัว

       ชื่อ  นางสาวกฤษฎิ์สราวลี  ยองใยกฤษฎา
        ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ชำนาญการ  โรงเรียนวัดเนินเขาดิน  สังกัด สพท.ระยอง เขต 2
        ภูมิลำเนา  บ้านเลขที่ 163 หมู่ 2 ตำบลสระกะเทียม อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
        ปัจจุบันอยู่บ้านเลขที่  263/3    หมู่ 1  ตำบลทุ่งควายกิน  อำเภอแกลง  จังหวัดระยอง

  ประวัติการศึกษา

ลำดับที่
ระดับการศึกษา
ชื่อสถานศึกษา
พ.ศ.
วุฒิที่ได้รับ
1
ปริญญาตรี
มหาวิทยาลัยศิลปากร  จังหวัดนครปฐม
2537
ศึกษาศาสตร์บัณฑิต  เอกการประถมศึกษา
2
มัธยมศึกษาตอนปลาย
โรงเรียนราชินีบูรณะ  จังหวัดนครปฐม
2534
มัธยมศึกษาปีที่  6 วิทย์-คณิต
3
มัธยมศึกษาตอนต้น
โรงเรียนราชินีบูรณะ จังหวัดนครปฐม
2531
มัธยมศึกษาปีที่  3
4
ประถมศึกษา
โรงเรียนวัดลาดหญ้าแพรก(ประชารัฐนุกูล) จังหวัดนครปฐม
2528
ประถมศึกษาปีที่  6

 ประวัติการรับราชการ

 •    เริ่มบรรจุเข้ารับราชการครั้งแรก  ที่  โรงเรียนบ้านเขาชะอางคร่อมคลอง  ตำบลเขาน้อย  กิ่งอำเภอเขาชะเมา  จังหวัดระยอง  ตั้งแต่วันที่  2  กันยายน  พ.ศ. 2539    
 •   ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง  ครู  วิทยาฐานะ  ครูชำนาญการ โรงเรียนวัดเนินเขาดิน  ตำบลทุ่งควายกิน  อำเภอแกลง  จังหวัดระยองสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต  2  ตั้งแต่วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ.  2546 - ปัจจุบัน

ผลงานที่ภาคภูมิใจ

 1. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลที่  1  กิจกรรมการประกวดแผนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา  ชั้นประถมศึกษา  ปีที่  3  จากสำนักงานการประถมศึกษากิ่งอำเภอเขาชะเมา  ปีการศึกษา  2541
 2.  ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตรรางวัลที่  1  กิจกรรมการประกวดแผนการสอนสิ่งแวดล้อมศึกษา       ชั้นประถมศึกษาปีที่  3  จากสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดระยอง  ปีการศึกษา  2541
 3. ได้รับเกียรติบัตรรางวัลที่  1  ครูผู้สอนจริยศึกษาดีเด่น  จากสำนักงานการประถมศึกษา  กิ่งอำเภอ เขาชะเมา  ปีการศึกษา  2542
 4. ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  ในฐานะครูผู้มีผลงานดีเด่นประเภทครูผู้สอน  ประจำปี  2544   จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภากิ่งอำเภอเขาชะเมา
 5. ได้รับประกาศเกียรติคุณบัตร  ในฐานะครูผู้มีผลงานดีเด่นประเภทครูผู้สอน  ประจำปี  2545   จากสำนักงานคณะกรรมการคุรุสภากิ่งอำเภอเขาชะเมา
 6. ได้รับประกาศนียบัตรเกียรติคุณ  ได้เข้าร่วมตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”  ครั้งที่  19   ได้สอบผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  ระดับครูอาจารย์  จากชมรมพุทธศาสตร์สากล                     ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์  
 7. ได้รับประกาศนียบัตร ได้รับรางวัลที่  2  ระดับจังหวัด การตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”   ครั้งที่  22  ได้สอบผ่านรอบคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ  ระดับครูอาจารย์  จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ 
 8. ได้รับประกาศนียบัตร   ได้รับรางวัลที่  3  ระดับประเทศ และรางวัลชนะเลิศ ของจังหวัดระยอง การตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”  ครั้งที่  23  จากชมรมพุทธศาสตร์สากล ในอุปถัมภ์สมเด็จ  พระมหารัชมังคลาจารย์ 
 9. ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูสอนตอบปัญหาสังคม  ช่วงชั้นที่  2  ระดับเหรียญเงิน   ในงานวิชาการเครือข่ายแกลงบูรพา  ปีการศึกษา 2548
 10. ได้รับเกียรติบัตร   เป็นครูสอนทักษะคอมพิวเตอร์ ช่วงชั้นที่  2  ระดับเหรียญทอง  ในงานวิชาการเครือข่ายแกลงบูรพา  ปีการศึกษา  2548
 11. ได้รับเกียรติบัตร  เป็นครูสอนวาดภาพ “ต้นไม้คือชีวิต”   ช่วงชั้นที่  1  ระดับเหรียญเงิน  ในงานวิชาการเครือข่ายแกลงบูรพา  ปีการศึกษา  2548
 12.   ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูสอนวาดภาพ(โครงการทูบีนัมเบอร์วัน)   ช่วงชั้นที่  2  ระดับเหรียญทอง  ในงานวิชาการเครือข่ายแกลงบูรพา  ปีการศึกษา  2548
 13. ได้รับเกียรติบัตรเป็นครูผู้สอนโครงงาน  ช่วงชั้นที่  2  ระดับเหรียญทอง  ในงานวิชาการเครือข่ายแกลงบูรพา  ปีการศึกษา  2548
 14. ได้รับเกียรติบัตร  เป็นวิทยากร “การผลิตสื่อนวัตกรรมการสอนกระบวนการคิด”    ปีการศึกษา  2548
 15. ได้รับเกียรติบัตร เป็นวิทยากรอบรมคุณธรรม  จริยธรรมนักเรียน  โครงการค่ายคุณธรรมถวายพระราชกุศล  ปีการศึกษา  2548
 16. รางวัลที่  3  ระดับประเทศ  พร้อมเงินรางวัล  60,000  บาท การแข่งขันตอบปัญหาธรรมะ “ทางก้าวหน้า”  ครั้งที่  23  ระดับครูอาจารย์
 17.  รางวัล  “ครูดีในดวงใจ”   ประจำปี  พ.ศ.2551
 18. รางวัลครูสังคมศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น  ประจำปี  2551  ของ  มูลนิธิสมาน-คุณหญิงเบญจา   แสงมลิ  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  ระยอง  เขต  2
 19. เกียรติบัตรได้รับคัดเลือกผลงานดีเด่นของครู กลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  ระดับประถมศึกษา  การคัดเลือกห้องเรียนคุณภาพผู้นำการเปลี่ยนแปลงสถานศึกษาประเภทที่  1  รุ่นที่  2  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง  เขต  2  พ.ศ.  2551
 20. รางวัลชนะเลิศ ครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงกลุ่มสาระสังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ระดับประถมศึกษา  จากจังหวัดระยอง  พ.ศ.  2551
 21. รางวัล  ครูดีครูเก่ง  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาระยอง เขต  2  ประจำปี 2552
 

 

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท