กฤษ
นาย กฤษฎา วิสัยรัตน์

กฤษ


ชั้นปีที่5 วิชาเอกสังคมศึกษา
คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
Username
kritsada071
สมาชิกเลขที่
60626
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

การศึกษา

โรงเรียนชุมพรศึกษา

-ระดับก่อนอนุบาล

โรงเรียนอนุบาลชุมพร

-อนุบาล1/2 , 2/2

-ประถมศึกษา 1/6 , 2/4 , 3/4 , 4/4 , 5/4 , 6/1

ร่วมกิจกรรม อ่านทำนองเสนาะ  ดนตรีไทย และชุมนุมห้องสมุด

โรงเรียนศรียาภัย จังหวัดชุมพร

-มัธยมศึกษาต้น ห้อง 4

-มัธยมศึกษาปลาย ห้อง 1 (แผนวิทย์-คณิต)

ชุมนุมภาษาไทย ม.1-2 (ม.2 ดำรงตำแหน่งประธานชุมนุมระดับม.ต้น)

ชุมนุมศิลปพื้นบ้าน ม.3

ชุมนุมนักศึกษาวิชาทหาร ม.4 - 6

กิจกรรมในระดับมัธยมศึกษา

-เล่นดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ และการแสดงโนรา ในคณะโนราศรียาภัย

-ประกวดวงดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพฯ ปี 2545

-ร่วมโครงการหมอภาษาพัฒนาเยาวชน โรงเรียนท่าแซะรัชดาภิเษก

-ร่วมโครงการสืบสานอักษรไทย ชุมนุมนักเขียน โรงเรียนศรียาภัย

-รางวัลชมเชย ประกวดอ่านทำนองเสนาะ โครงการวันสุนทรภู่ ปี 2545

-คณะกรรมการ คณะสีแสด ฝ่ายผู้ควบคุมการเชียร์ ปี 2546

-ชนะเลิศ การประกวดอ่านทำนองเสนาะชาย โครงการวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2547

-รองชนะเลิศ การประกวดตอบคำถามสุนทรภู่ โครการวันสุนทรภู่ ปีการศึกษา 2547

-โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมบริเวณสถานสงเคราะห์คนชรา บ้านอู่ทองพนังตัก

-เป็นคณะกรรมการคณะสีแสด ประจำปี 2547 ได้รับรางวัลผู้นำเชียร์ดีเด่น  กองเชียร์ดีเด่น  ขบวนพาเหรดดีเด่น  กรีฑาดีเด่น  และถ้วยเกียรติยศ

-รางวัลเหรียญทอง การแข่งขันทักษะ ความรู้รอบตัว สังคมศึกษา  จาก สพท.ชุมพร เขต1  ปี2547

-รางวัลเหรียญเงิน การแข่งขันทักษะ ประวัติศาสตร์  สังคมศึกษา  จาก สพท.ชุมพร เขต1  ปี2547

มหาวิทยาลัยศิลปากร

คณะศึกษาศาสตร์ วิชาเอกสังคมศึกษา

 

กิจกรรมในระดับมหาวิทยาลัย

ปีการศึกษา 2548

-ได้รับเลือกให้เป็นฝ่ายสวัสดิการของคณะศึกษาศาสตร์ รุ่นที่ 36

-โครงการนำน้องท่องวัง สโมสรนักศึกษา รับผิดชอบเป็นพี่เลี้ยงกลุ่ม

-เป็นตัวแทนนักศึกษา รำโนราแสดงความยินดีกับบัณฑิตเอกสังคมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์

-โครงการลูกเต้าเหล่าศิลป์ รับผิดชอบการแสดงโนราหารายได้จากการแสดง จัดกิจกรรมวันเด็ก ให้เด็กด้อยโอกาสโรงเรียนบางกระเจ้า 

-ได้รับประกาศนียบัตร ประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ยิ่ง ในปีการศึกษา 2548 จากคณะศึกษาศาสตร์

ปีการศึกษา 2549

-ก่อตั้งกลุ่มกิจกรรม รำโนรา รักษ์ถิ่น รักศิลปากร เปิดสอนการแสดงโนราให้แก่นักศึกษา นักเรียน และบุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

-โครงการนำน้องท่องวัง สโมสรนักศึกษา รับผิดชอบเป็นหัวหน้าพี่เลี้ยงกลุ่ม

-โครงการความรู้สู่น้อง คณะศึกษาศาสตร์ รับชอบสอนวิชาสังคมศึกษาชั้นม.2  โรงเรียน วชิรธรรมโสภิต  จ.เพชรบุรี

-อนุกรรมการฝ่ายปฏิคม  งานดนตรีไทยอุดมศึกษา ครั้งที่ 34  ดุริยรมยานันท์ 100ปี สนามจันทร์วิไล

-ได้รับประกาศนียบัตร ประกอบกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ยิ่ง ในปีการศึกษา 2549 จากคณะศึกษาศาสตร์

-แสดงโนราในพิธีเปิดกิจกรรม SU Fastival 2006 ณ สวนสันติชัยปราการ

-แสดงโนราในงาน Art Fastival 2006  ณ วิลเลจ หัวหิน

ปีการศึกษา 2550

-ประธานชมรมทักษิณศิลปากร สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร 

-ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักทับแก้ว 1

-โครงการความรู้สู่น้อง คณะศึกษาศาสตร์ รับชอบประสานงานและสอนวิชาสังคมศึกษาชั้นม.1  โรงเรียน วัดบางพระ  อ.นครชัยศรี จ.นครปฐม

-ประธานโครงการนัดพบชาวใต้มหาวิทยาลัยศิลปากร

 

ปีการศึกษา 2551

-ดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพักทับแก้ว 1

-ประธานคณะกรรมการนักศึกษาประจำหอพัก มหาวิทยาลัยศิลปากร

-มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นเจ้าภาพการแข่งขัน U-DORM GAMES 2008 กีฬาหอพักภูมิภาคตะวันตก

-ดำรงตำแหน่งอนุกรรมการหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์

-ได้รับเลือกจากมหาวิทยาลัยให้เป็นเครือข่ายบัญฑิตอุดมคติไทย และตัวแทนเข้าร่วมโครงการเพลินเพลงพื้นบ้าน สืบสานภูมิปัญญา พัฒนาคุณธรรม จริยธรรม

-เป็นตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร แสดงโนรามุฑิตาจิตแด่บุคคลากร อาจารย์ ที่เกษียณอายุราชการ ปี 2551

ปีการศึกษา 2552

- ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ณ โรงเรียนกำแพงแสนวิทยา จ.นครปฐม

- เป็นวิทยากรค่ายคุณธรรมโรงเรียนกำแพงแสนวิทยา ณ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม ราชบุรี

- เป็นพี่เลี้ยงกลุ่มโครงการเครือข่ายเยาวชนอนุรักษ์ศิลปกรรมสมัยทวารวดีในจังหวัดนครปฐม

- เลขานุการและวิทยากร โครงการ การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ณ องค์พระปฐมเจดีย์

-รำในราในงานแถลงข่าว กิจกรรมงานประชุมวิจัยวิชาการระดับนานาชาติ ทางด้านคติชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง ( ICAF 2009 ) ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร

- รำโนราในกิจกรรมงานประชุมวิจัยวิชาการระดับนานาชาติ ทางด้านคติชนและสาขาที่เกี่ยวข้อง ( ICAF 2009 ) ณ โรงแรมมิราเคิลแกรนด์

- เป็นวิทยากรโครงการเรียนรู้วัฒนธรรมไทย 4 ภาค ณ ศูนย์ปฐมวัย มหาวิทยาลัยศิลปากร

- รำโนราปิ่นมาลากุลวรานุสรณ์  เพื่อสดุดีเกียรติคุณของ ศ.มล.ปิ่น มาลากุล ณ หอสมุดกลางพระราชวังสนามจันทร์

- ภาคเรียนที่ 2 ฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูที่ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศิลปากร

 

 

 

฿166.00 -60.84%
฿199.00 -50.25%
฿399.00 -25.06%
฿90.00 -60.37%
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี