พระเกรียงไกร ทองมา

เจ้าหน้าที่พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด
Usernamekriangkrai1985
สมาชิกเลขที่204558
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

ชื่อ : พระเกรียงไกร ฉายา สมจิตฺโต นามสกุล ทองมา

ถิ่นกำเนิด อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

สถานภาพ โสด

ระดับการศึกษา

- ประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา การบัญชี โรงเรียนนาถ่อนพัฒนา อ.ธาตุพนม จ.นครพนม

- ปริญญาตรี ศาสนศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

- ปริญญาโท ศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด

หน้าที่การงาน

- พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน วิทยาลัยนาฏศิลปร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

- เจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตร้อยเอ็ด