ความเห็นล่าสุด


ดิฉันได้มีโอกาสไปศึกษาดูงาน ณ College of Mout Saint Vincent ประเทศสหรัฐอเมริกา เรื่องการดูแลโดยเน้นความเป็นมนุษย์ (Humanistic care) โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์พยาบาลในสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข มีความเข้าใจในการบูรณาการศาสตร์ทางวิทยาศาสตร์ และศิลปะในการพยาบาล โดยเน้นเรื่องของการตอบสนองการดูแลผู้ป่วยตามความต้องการของผู้ป่วย (Call and Response) เพราะคนทุกคนมีความแตกต่างและมีความต้องการที่ไม่เหมือนกัน และมีสิทธิเท่าเทียมกัน สิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการทำให้ผู้ป่วยเกิดความไว้วางใจ และเกิดความเชื่อถือ (Trust) ในการให้การพยาบาล และได้นำประเด็นการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ มาทดลองใช้กับนักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ในรายวิชาปฏิบัติการสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันการเจ็บป่วย เมื่อได้ให้การพยาบาลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์แล้วนั้น ได้นำวิธีการสะท้อนคิด (Reflective) โดยการให้นักศึกษาเขียนบันทึกสะท้อนคิดในประเด็นที่ได้รับมอบหมาย เพราะการสะท้อนคิดคือการมองย้อนไปยังประสบการณ์ที่เราเคยผ่านมาในเรื่องที่สัมพันธ์กับสถานการณ์ปัจจุบันของเรา ผลจากการนำการสะท้อนคิดไปใช้ในประเด็นดังกล่าว พบว่านักศึกษาสามารถเขียนบันทึกการสะท้อนคิดในประเด็นการดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ได้ แต่ยังขาดความต่อเนื่องของเรื่องราว และนักศึกษายังให้ข้อมูลว่าการเห็นเหตุการณ์ หรือได้มีทบทวนถึงเหตุการณ์ที่ผ่าน และทำให้นักศึกษาต้องอ่านหนังสือทบทวนความมากขึ้น และเข้าใจเนื้อหานั้นได้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตามการที่นำวิธีการสะท้อนมาใช้ ผู้สอนก็ยังไม่มั่นใจว่าผู้เรียนจะได้เนื้อหาตามที่รายวิชากำหนดหรือไม่

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี