ดอกไม้


ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์
เขียนเมื่อ

เมื่อวานไปวิ่งไล่ตามพระจันทร์วันลอยกระทง วิ่งเท่าไหร่ก็ไม่ทันพระจันทร์ซะที ดูอีกทีเราวิ่งวนเป็นวงกลมนี่นา

7
0
ต้นโมกข์
เขียนเมื่อ

daily (เดย์ลิ) = ทุกวัน

diary (ไดอะริ) = สมุดบันทึกประจำวัน

dairy (แด ริ) = ผลิตภัณฑ์จากนม หรือ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์จากนม

4
0
ต้นโมกข์
เขียนเมื่อ

ชีวิตในสื่อสังคมออนไลน์

ต้องสมบูรณ์อย่างนี้เสมอ

แต่เบื้องหลังอาจไม่ก็ได้

4
0
Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ

วิทยาเขตนอกเมืองยามค่ำคืน …

6
0
แก้ว..อุบล จ๋วงพานิช
เขียนเมื่อ

อีกสองวันก็จะถึง meeting KKU13 วันที่ 15-17 พย 62

6
0
ผศ.ดร.วศิน เหลี่ยมปรีชา
เขียนเมื่อ

หลังจากทดลองใช้ delivery app สั่งอาหารกลางวันเป็นเวลา 1 เดือน และทดลองใช้บริการหลายๆ ร้าน พอสรุปได้ว่า ปัจจัยสำคัญที่ทำให้ร้านอาหารแบบดีลิเวอรี่อยู่ได้ ไม่ใช่เพียงแต่รสชาติดีอย่างเดียว แต่เป็นเพราะความสะอาด และคุณภาพทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตและหีบห่อ

5
0
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๒๗๘๕

ช่วงนี้…การพัฒนามนุษย์มาแรงงงงง…แต่สิ่งหนึ่งที่ควรสอดแทรกในการพัฒนามนุษย์ นั่นคือ ทำอย่างไร จะให้มนุษย์ตระหนักถึงการกระทำในสิ่งที่ดี ๆ มองถึงส่วนรวมมากกว่าส่วนตน…การไม่เอารัดเอาเปรียบตนเองและผู้อื่น…การสอนควรสอนทั้งสอนด้าน ให้มนุษย์รู้จักคิด วิเคราะห์ด้วยตนเองเป็น เพื่อเกิดจิตสำนึกที่ดีต่อส่วนรวม

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเอง

3
2
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๒๗๘๖

การศึกษา…ในระยะเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้นเลย เป็นกำลังใจให้กับนักการศึกษาทุกท่าน คาดว่าคงเอาอยู่ สิ่งหนึ่ง คือ ต้องอาศัยเวลาเข้ามาเป็นตัวช่วย

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเอง

3
2
ยูมิ
เขียนเมื่อ

การทำงานไม่รู้เหนื่อย ยิ่งทำยิ่งพอใจอิ่มใจอยู่ทุกขณะจิตตลอดวันคืนนี่คือความลับสุดยอดของธรรมคือหน้าที่

5
0
ยูมิ
เขียนเมื่อ

คำสอนทางพุทธศาสนานั้น ต้องการสอนให้เรามีปัญญาก่อนแล้วจึงมีศรัทธา ด้วยพุทธศาสนานั้นไร้บังคับให้เชื่อ นี่คือความพิเศษสุดจึงมีคำกล่าวว่า พุทธศาสนาเป็นศาสนาแห่งเสรีภาพ ซึ่งทำให้คนรู้พุทธธรรมไม่ต้องตกเป็นเหยื่อทางมิจฉาทิฐิของคนใด

4
0
ผศ. อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์
เขียนเมื่อ

เมื่อองค์การจำเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน องค์ประกอบที่สำคัญ 6 ด้านต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ควรพิจารณา 1.เป้าหมายและกลยุทธ์ (Goals and strategies) องค์การมีความจำเป็นต้องปรับเปลี่ยน ป้าหมายและกลยุทธ์ไปสู่เป้าหมายใหม่ เช่น เมื่อมีการขยายกิจการหรือเมื่อต้องเสนอสินค้าหรือบริการตัวใหม่เข้าสู่ตลาด เมื่อต้องแสวงหาตลาดใหม่เพื่อรองรับสินค้า เป็นต้น 2. เทคโนโลยี (การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีมีตั้งแต่ระดับเล็กน้อยถึงระดับสำคัญ เช่น การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์สายตรง เป็นระบบเครือข่ายให้ลูกค้า สามารถเข้าถึงสินค้าและใช้บริการได้สะดวก ถือเป็นการเปลี่ยนเทคโนโลยีระดับเล็กน้อย แต่ถ้าทั้งกิจการต้องเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรและเทคโนโลยีใหม่ทั้งหมดเพื่อการผลิตให้ทันสมัย ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงใหญ่ 3. การออกแบบงานใหม่ (Job redesign) องค์การจำเป็นต้องจัดงานออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ ใหม่ให้มีระดับความมากหรือน้อย 4.โครงสร้าง เช่น จัดโครงสร้างแบบตามหน้าที่หรือแบบที่เน้นผลผลิต จะมีความเป็นทางการและรวมศูนย์เพียงไร เน้นแบบแนวราบหรือแนวตั้ง (Flat or tall structure) หรือแบบเครือข่าย (Networking) เป็นโครงสร้างแบบจักรกล (Mechanic structure) หรือแบบสิ่งมีชีต ( Organic structure) เป็นต้น 5. กระบวนการ เป็นขั้นตอนการทำให้งานสำเร็จ จำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลง เช่น แทนที่เคยทำตามลำดับเป็นขั้นตอน ไปเป็นการร่วมทำพร้อมกันจนงานสำเร็จ 6.คน หรือ บุคลากรที่เคยปฏิบัติงานในองค์การจำเป็นต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเมื่อเงื่อนไขอื่นมีการเปลี่ยนแปลงไป สามารถทำได้ 2 วิธี วิธีแรกปรับเปลี่ยนคนออกแล้วจ้างคนที่เหมาะสมกับภารกิจใหม่เข้าแทนเรียกว่าถ่าย “เลือดใหม่” (New blood) วิธีที่สองใช้วิธีเปลี่ยนแปลงคนเดิมด้วยการพัฒนาฝึกอบรมด้านทักษะและเจตคติที่สอดคล้องกับงานใหม่ เป็นต้น

3
0
Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ

เขียน … ที่บ้าน

“…

เราจะซื้อความสุขจากภายนอกได้อย่างไร ในเมื่อมันเกิดขึ้นเองภายในใจ เรามักเชื่อว่าคนที่เรารักทำให้เรามีความสุข แต่ความจริงเราต่างหากทำให้เรามีความสุข โดยสร้างมายาว่าคนอื่นทำให้เราสุข

วินทร์ เลียววาริณ

ความสุขเล็ก ๆ ก็คือความสุข

หน้า ๑๐

…”

๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

หัวค่ำ

5
0
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๒๗๘๗

มนุษย์เรา…กว่าจะเรียนรู้เรื่องความเป็นจริง ใช้เวลาการเรียนรู้หลายเวลาเชียวล่ะ!!!…ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับความเข้าใจจริง ๆ และการเปิดใจที่จะเรียนรู้และยอมรับด้วยเชียวน่ะ!!!…ขอบคุณสำหรับชาตินี้ ที่ได้ค้นพบ “ความเป็นจริงของชีวิต” และฉันได้เรียนรู้ เก็บทุกเรื่องนำมาเป็นครูสอนตนเอง…สุดท้ายจะพบสิ่งต่าง ๆ ตามคำพระพุทธองค์ได้สอนพวกเรามา…ทุกคนต้องเรียนรู้ด้วยตัวของตัวเองเท่านั้น จึงจะทราบถึง “ความจริงของชีวิต”

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเอง

4
0
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๒๗๘๘

บางครั้ง…การที่เราใช้ชีวิต แบบเรียบ ๆ ง่าย ๆ…ใช้ชีวิตแบบพอเพียง…พูดอะไร สั้น ๆ ง่าย ๆ ก็ทำให้เรามีความสุขแล้ว ไม่ต้องทำอะไร เยิ่นเย้อ สมัยนี้คนเราเขาเรียกว่า “อย่าเยอะ”…เหมือนกับตัวเราสร้างมายาให้กับชีวิตมากกว่า

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเอง

5
0
ธิ
เขียนเมื่อ

ไม่ได้วิ่งหลายวัน. ศุกร์เย็นกลับจากโคราชวิ่งกลับไปมาในบ้านไม้ชายทุ่ง . ไปนำเสนองาน R2R ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี (มทส.)

ชื่องานประชุม HACC Forum #13. เครือข่าย สรพ. เขตนครชัยบุรินทร์. และ มทส. เจ้าภาพจัดงาน

ชื่อเรื่อง การพัฒนาทีมนำหมู่บ้านด้านสุขภาพช่องปาก. อำเภอสระใคร. จังหวัดหนองคาย ปี 2559-2561. ขอบคุณผู้จัดและคำแนะนำดี ๆ จากคณะกรรมการวิพากษ์ค่ะ

ขอบคุณทีมหมู่บ้าน. ทีมหมอครอบครัว คปสอ.สระใคร. ทีมนำและชาวโรงพยาบาลสระใครทุกคน . ทีมสนับสนุนทุนและเบื้องหลังการทำงาน สำนักทันตสาธารณสุข กรมอนามัย. มูลนิธิทันตสาธารณสุข สสส. สสจ.แพร่. และสสจ.หนองคาย

6
0
บุษยมาศ
เขียนเมื่อ

อนุทินที่ ๒๗๘๙

ที่ตัวเรา เข้าใจเด็ก ๆ รุ่นใหม่ เพราะว่า ตัวเราเคยเป็นเด็กมาก่อน…และเราก็เข้าใจจิตใจของผู้ใหญ่ เพราะเราถูกฝึกให้รู้จักเด็ก รู้จักผู้ใหญ่ มีความอ่อนน้อมถ่อมตนกับผู้อื่นเสมอ ๆ…อาจเป็นเพราะครู อาจารย์ พ่อ แม่ ปู่ ย่า ตา ยาย ฝึกฉันมาให้เป็นแบบเช่นทุกวันนี้…แล้วที่ทุกฝึกมา นำมาใช้กับสังคมปัจจุบันนี้ได้หรือไม่?…เริ่มคิดหนัก!!!…ทนได้ แม่ก็ทน…แต่หากทนไม่ไหว แม่ก็จะสวนเข้าให้เช่นกัน…บทบาทของนางเอก-นางมาร มันอยู่ใกล้กันมาก ๆ จะบอกให้

เรียนรู้…ด้วยตัวของฉันเอง

4
0
ธิ
เขียนเมื่อ

ตื่นก่อนนาฬิกาปลุก. อากาศเช้ามืด. 22 องศาเซลเซียส. รุ่นพี่มาทักตั้งแต่เริ่มเดิน.

วิ่งได้ 10.2 km. ต่อด้วยโยคะและทำท่า plank. ฝึกความแข็งแรงแกนกลางลำตัว.

มีภาพไหว้ย่าโม. โคราชมาฝาก. ไปเมื่อ 13-15 พย. 2562 ค่ะ. ^_,^

6
0
ต้นโมกข์
เขียนเมื่อ

corps = คอร์ = คำนาม = กลุ่มคนที่ทำงานร่วมกัน

corpse = คอร์พช = คำนาม = ซากศพ

crop =ครอพ = คำนาม = การเพาะปลูก พืชผล

4
0
ต้นโมกข์
เขียนเมื่อ

เด็กๆ จะไม่เป็นนักเรียนของคุณหรอก

การทักทาย, การรู้จักชื่อ, หรือถามว่าพวกเขามีสภาพเป็นอย่างไร?

นั่นหละคือจุดประสงค์ของครูต่อนักเรียน!

3
0
Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ

เขียน … ที่บ้าน

“…

ความหนาวของฤดูกาลนี้ แค่รู้สึกได้ในพื้นราบ

แต่ก็ยังไม่ได้หนาวมากนัก

อากาศร้อนในช่วงกลางวัน มีฝนตกในบางวัน

อากาศดูไม่ปกติ

ฤาฤดูหนาวจะหายไป

…”

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ยามเช้า

5
2
Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ

เขียน … ที่บ้าน

“…

การทำบางอย่างสำเร็จ

ไม่ได้อยู่ที่ “ชัยชนะ”

แต่อยู่ที่เขา “ไม่ยอมแพ้”

…”

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ยามเช้า

6
0
Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ

เขียน … ที่บ้าน

“…

“อด” คือ อยากได้ แต่ไม่ได้

“ทน” คือ ไม่อยากทำแต่ต้องทำ

“อดทน” จึงเป็น “พลัง” รูปแบบหนึ่ง

พลังที่ต้องสู้กับ “ความอยาก” และ “ไม่อยาก”

– หนุ่มเมืองจันท์ –

แค่เริ่มต้นใหม่ ไม่ใช่พ่ายแพ้

หน้า ๒๔

…”

๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

ยามเช้า

6
2
Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ

ชีวิตที่เรียบง่าย คือ การใช้ชีวิตที่มีความหมายและแสนธรรมดา

ชีวิตที่เปี่ยมพลังศรัทธา คือ การใช้ชีวิตที่อยู่ใต้ฟ้าและก้มหน้ามองดิน

4
2
Wasawat Deemarn
เขียนเมื่อ

ไม่มีใครไม่รักชีวิตของตัวเอง …

4
0
ต้นโมกข์
เขียนเมื่อ

วิธีการที่จะจัดการอภิปรายในชั้นให้ดีขึ้น ตอนที่ 1

มันน่าจะไปได้ด้วยดี เธอตั้งคำถามเพื่อการอภิปรายที่เร้าใจ เธอเลือกตัวบทที่เกี่ยวข้องและชวนให้มีการถกเถียง อย่างไรก็ตาม ความพยายามทุกอย่างของเธอ ในการให้นักเรียนพูดเกี่ยวกับมันล้มเหลวไม่เป็นท่า คำถามหลายๆคำถามมีแต่ความเงียบ ที่เหมือนว่าจะเป็นชั่วโมงสุดท้าย

ทำไมจึงเกิดหน้าตาที่เฉยเมย? นักเรียนอ่านการบ้านไม่รู้เรื่องอย่างนั้นเหรอ? หรือเป็นชั่วโมงต้น? บางครั้งเธออาจเป็นปัญหา เธอทำให้สื่อที่น่าสนใจไม่รู้เรื่องสำหรับนักเรียนหรือเปล่า? เธอประเมินสิ่งที่น่าสนใจแต่กลับไม่เป็นที่น่าสนใจกับเด็กๆใช่ไหม?

เธอมีเพื่อนร่วมตายมากมายแน่ๆ ครูสอนวิทยาลัยส่วนใหญ่ล้วนมีประสบการณ์กับชั้นเรียนที่มีหวังล้มเหลวกันทั้งนั้น มีความสำคัญในการที่อาจารย์จะใช้ยุทธวิธีการเรียนรู้แบบกระตือรือร้น (active-learning strategies) แต่ทำไมงานที่มอบหมายจึงดูยากปานนั้น?

อาจารย์มหาวิทยาลัยทึกทักเอาว่า มันเป็นเรื่องของความบังเอิญ ความจริงของการอภิปรายชั้นเรียนที่มีประสิทธิภาพ—–ก็เหมือนกับการบรรยายที่มีประสิทธิภาพ—–เป็นผลจากการเตรียมตัวมาแล้วเป็นอย่างดี นักเรียนต้องมีส่วนในการเข้าชั้นเรียนอย่างมีส่วนร่วม แต่มีหลายวิธีในการกระตุ้นให้นักเรียนได้มีการเตรียม และหลีกเลี่ยงความวุ่นวายจจนหน้าวางเฉยเหมือนไม่มีความรู้สึก

คำแนะนำนี้เพื่อใคร? ไม่ว่าเธอจะเป็นครูสอนใหม่ๆหรือเป็นทหารผ่านศึกสอนมานับไม่ถ้วย หากเธอต้องการจะจัดการอภิปรายชั้นเรียนให้มีประสิทธิภาพแล้วหละก็ เธอวสามารถหาใน The Chronicle’s guide ได้ เธอจะเรียนรู้เรื่องการวางโครงสร้างชั้นเรียน และเรื่องชั้นเรียนที่มีความเฉพาะที่หลากหลาย ซึ่งนักเรียนจะเข้าร่วมด้วยความกระตือรือร้น และจะทำให้การเรียนรู้ขยายมากขึ้น

แปลและเรียบเรียงจาก

Jay Howard. How to hold a better class discussion.

3
0
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท