นาย เจษฎา สุนันท์ชัย

Usernamejeshda
สมาชิกเลขที่23296
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

การศึกษา

  • ปริญญาโท คณะสถิติประยุกต์ สาขาวิทยาการประกันภัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
  • ปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ความปรารถนา : พุทธภูมิ

ความช่วยเหลือสังคม :

-สอนธรรมะทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน แล้วแต่จะเชิญมา และรับบรรยายตามสถานปฏิบิติธรรมต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

วิทยากรบรรยาย (ค่าปรึกษา/บรรยาย ชั่วโมงละ 3,000 บาท) หัวข้อ

  • การพัฒนาศักยภาพของมนุษย์สู่ความเป็นเลิศ ผสมผสานระหว่างหลักธรรมและ 7 อุปนิสัยสำหรับผู้ทรงประสิทธิผลยิ่ง (7 Habits of Highly Effective People)
  • การสร้างโปรแกรม CSR ที่ทรงประสิทธิผล สำหรับองค์การต่างๆ
  • การตลาดแบบ Long Tails สำหรับ SMEs
  • การบริหารจัดการ Bancassurance อย่างยั่งยืนและทรงประสิทธิผล
  • การบริหารงานตัวแทนประกันชีวิต โดยเน้นการสร้างความสัมพันธ์ระยะยาวและผลประโยชน์ยั่งยืน