Tiker

Tiker
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
กศน.อำเภอคีรีมาศ
Usernamejaida2504
สมาชิกเลขที่97445
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
      
 ประวัติส่วนตัว
เกิดวันเสาร์ที่ 29  เมษายน  2504 อายุ  48  ปี  เป็นบุตรคนแรกในจำนวนพี่น้อง 8  คน
สถานะภาพทางครอบครัว     สมรสแล้วกับ นางวิชชุตา   ใจดา   มีบุตรชาย  1 คน กำลังศึกษาอยู่ชั้น ม.5
ที่อยู่ปัจจุบัน   41/3   หมู่ที่ 4     ตำบลหนองหญ้าปล้อง    อำเภอบ้านด่านลานหอย   จังหวัดสุโขทัย
                  รหัสไปรษณีย์   64140   โทร. มือถือ  0819623838
สถานที่ทำงาน    ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคีรีมาศ     ต. โตนด   อ. คีรีมาศ
 จ. สุโขทัย   รหัสไปรษณีย์   64120   โทร.0-5569-5012   โทรสาร. 0-5569-5012  
 ประวัติการศึกษา
ระดับประถมศึกษาปีที่ 4       โรงเรียนบ้านลานกระบือ         จ.สุโขทัย     พ.ศ. 2514
ระดับประถมศึกษาปีที่ 7       โรงเรียนบ้านวังลึก                จ.สุโขทัย      พ.ศ. 2517
ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ระดับ 4     โรงเรียนผู้ใหญ่สุโขทัยธานี     จ.สุโขทัย      พ.ศ. 2523
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ระดับ 5     โรงเรียนผู้ใหญ่อุดมดรุณี        จ.สุโขทัย      พ.ศ. 2525
ระดับปริญญาตรี   นิติศาสตร์บัณฑิต      มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      พ.ศ. 2532
ระดับปริญญาตรี   ศึกษาศาสตร์บัณฑิต(เอกภาษาไทย)  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช      พ.ศ. 2542
 ประวัติการทำงาน
พ.ศ. 2518 -2521   ทำนา-ทำไร่-เลี้ยงวัว
พ.ศ. 2522-2530     รับจ้างทำงาน  ช่างไม้  ช่างปูน   ช่างซ่อมวิทยุ   ช่างตัดผม      
พ.ศ. 2531-2533      พนักงานขาย   บริษัท อีเล็คโทรลักซ์  สาขาตาก
พ.ศ. 2534-2541      ครูอาสาสมัครฯ   สังกัด ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดสุโขทัย
 ประวัติการรับราชการ
พ.ศ. 2541-2543   อาจารย์ 1  ระดับ 3   สังกัดศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพบริเวณชายแดนไทยจังหวัดอุตรดิตถ์
                              ทำหน้าที่เป็นวิทยากรแกนนำด้านข้าว   โครงการ  IPM  ร่วมกับมูลนิธิการศึกษาไทย   
                              จำนวน  4  รุ่น   ดังนี้
                                 รุ่นที่ 1    TOT ข้าว        จังหวัดนครสวรรค์
                                 รุ่นที่ 2    TOT ข้าว        จังหวัดสุพรรณบุรี
                                 รุ่นที่ 3    TOT ข้าว        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
                                 รุ่นที่ 4    TOT ข้าว        จังหวัดอุทัยธานี
31 เม.ย.-6 พ.ค.2544   ศึกษาดูงานโรงเรียนเกษตรกร  IPM  สำนักงาน FAOภาคพื้นเอเชีย-แปรซิฟิก
                                ประเทศ  อินโดนีเซีย
พ.ศ. 2544-2547            อาจารย์ 1  ระดับ  4 -5         สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก 
พ.ศ. 2547-9 พ.ย.2548  ครู คศ. 1                           สังกัดศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก
10 พ.ย.48 -24 ม.ค.2551 ครู คศ,1  รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียนอำเภอแม่พริก  จังหวัดลำปาง
25 ม.ค.2551   ครู  คศ, 2  รักษาการในตำแหน่ง    ผู้อำนวยการสถานศึกษาศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน อำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย
18  มีนาคม  2551   ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการสถานศึกษา   ชำนาญการ     ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอคีรีมาศ  จังหวัดสุโขทัย
  การปฏิบัติงานราชการ
1. รับผิดชอบกลุ่มงานส่งเสริมปฏิบัติการ           ปี  2544-2545
2.  รับผิดชอบกลุ่มงานแผนงาน                      ปี  2545 -  2548
         -  จัดทำแผนกลยุทธ์  ปี  2546 – 2549
         -   จัดทำแผนปฏิบัติการ ปีงบประมาณ  2545 -  2548
         -   จัดทำแผนยุทธศาสตร์ กศน.  4  ปี ( 2548 -  2551)
         -    รายงานข้อมูลสารสนเทศ  ปี  2545 -  2548
         -   คณะกรรมการนิเทศภายในสถานศึกษา ปี  2545 -  2548
         -   ได้รับการแต่งตั้งทำหน้าที่นิติกร ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดตาก  ปี  2544 -  2548
         -   งานประกันคุณภาพการศึกษา
         -   โครงการพัฒนาเพิ่มศักยภาพบุคลากรด้าน  IT
         -   โครงการจัดตั้งวิทยาลัยชุมชน  ปี  2545 -  2547
         -    โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด  ปี  2545 -  2548
         -    โครงการป้องกันเอดส์และเพศศึกษา  ปี  2545 -  2548
  ผลการปฏิบัติงานราชการ
ปี  2543  ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ     1.5  ขั้น
ปี  2545   ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ      2   ขั้น
ปี  2546   ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ    1.5   ขั้น
ปี  2547   ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ    1.5   ขั้น
ปี  2548   ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ    1.5   ขั้น
ปี  2549   ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ    1.5   ขั้น
ปี  2550   ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ    1.5   ขั้น
ปี  2551   ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ    1.5   ขั้น
ปี  2552   ได้รับการพิจารณาความดีความชอบ    1.5   ขั้น
 
ความสามารถพิเศษ
-         ดนตรีไทย-สากล  Accordien
-         วิทยากรกระบวนการ IPM ด้านข้าว
ผลงานเด่นด้านการบริหาร/วิชาการ
-         อยู่ระหว่างการรวบรวมและดำเนินการ
 แผนการพัฒนาตนเอง
                          -  กำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท   สาขา  การบริหารการศึกษา   ปี  2552-2554
                          -    ขอรับการประเมินวิทยฐานะ  ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ชำนาญการพิเศษ  ปี  2553