อนุทินล่าสุด


กล้วยไข่
เขียนเมื่อ

สมุดบันทึกดีๆ

ไว้จดเรื่องดีๆ

ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี

ที่ให้ไข่มีของใช้ดีๆ

.....................

กราบขอบพระคุณค่าาาาา
ความเห็น (3)

แบ่งปันปันอ่านบ้างนะคะว่าบันทึกอะไรบ้าง...

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กล้วยไข่
เขียนเมื่อ

ของราคา 220 กับ 10 บาท

ราคา .... ที่แตกต่าง

รสชาติ.... ที่แตกต่าง

ปริมาณ.... ที่แตกต่าง

คุณค่า .... ที่แตกต่าง

และสุดท้าย ....

ความรู้สึก.... ที่แตกต่าง

แงๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เสียดายตังงงงงงงงงง

ผลของการซื้อของตามกิเลสตนเอง....

.... จึงต้องเสียเงินซื้อของที่ไม่คุ้มราคา

.... .... .... .... .... .... .... .... .... ....ความเห็น (2)

น้องกินอะไรค่ะ มองไม่ออก

ทุเรียนใช่ไหมครับ

ทำไมแพงมากๆ 220 บาทเลยนะครับ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กล้วยไข่
เขียนเมื่อ

รายวิชาที่ใช้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1 ปีพ.ศ. 2557


โดยการสอบแบ่งเป็น 3 ภาคคือ ภาค ก ข และค ดังนี้


ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ

การปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

ให้ทดสอบความรอบรู้ ความสามารถทั่วไป และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและ

การปฏิบัติของวิชาชีพครู ด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย โดยคำนึงถึงระดับความรู้ ความสามารถที่ต้องการของตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในมาตรฐานตำแหน่ง

1.ความรอบรู้ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย

ในเรื่องต่อไปนี้

1.1 สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

1.2 นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา

1.3 วัฒนธรรมไทย และขนมธรรมเนียมประเพณีไทย

1.4 กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ

1.4.1 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.4.2 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.4.3 พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.4.4 พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

1.4.5 พระราชบัญญัติคุ้มครองเด็ก พ.ศ.2546

1.4.6 พระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551

2.ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบด้วยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัยในเรื่องต่อไปนี้

2.1 ความสามารถด้านตัวเลข ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดเลข สรุปเหตุผลเกี่ยวกับตัวเลขและข้อมูลต่างๆ

2.2 ความสามารถด้านภาษาไทย ให้ทดสอบความเข้าใจภาษา การอ่านจับใจความ

การสรุปความ การตีความ การขยายความ การเรียงข้อความ การสะกดคำ การแต่งประโยค และคำศัพท์

2.3 ความสามารถด้านเหตุผล ให้ทดสอบโดยการวัดความสามารถในการคิดสรุปหาเหตุผลและอุปมาอุปไมย

3.ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

3.1 วินัยและการรักษาวินัย

3.2 คุณธรรม จริยธรรม และค่านิยม

3.3 มาตรฐานวิชาชีพ

3.4 จรรยาบรรณวิชาชีพ

3.5 สมรรถนะวิชาชีพ

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม 150 คะแนน)

1.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบ

โดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย ในเรื่องต่อไปนี้

1.1 หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร

1.2 หลักการสอนที่เน้นการสอนคิดวิเคราะห์และการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

1.3 จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว

1.4 การพัฒนาผู้เรียน

1.5 การบริหารจัดการชั้นเรียน

1.6 การวิจัยทางการศึกษา

1.7 สื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา

1.8 การวัดและประเมินผลการศึกษา

2.ความรู้ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก (คะแนนเต็ม 75 คะแนน) ให้ทดสอบโดยวิธีการสอบข้อเขียนแบบปรนัย และหรือภาคปฏิบัติเกี่ยวกับความรู้ในเนื้อหากลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอก

ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ (คะแนนเต็ม 50 คะแนน) ให้ประเมิน

โดยวิธีการสัมภาษณ์ สังเกต ตรวจสอบเอกสาร หรือวิธีอื่นที่เหมาะสม โดยประเมินจาก

1.ประวัติส่วนตัวและการศึกษา

2.การประกอบคุณความดี

3.บุคลิกภาพ ท่วงทีวาจา

4.การมีปฏิภาณไหวพริบ

5.เจตคติและอุดมการณ์

ตารางสอบ

วัน/เวลา วิชาที่สอบ คะแนนเต็ม
วันเสาร์ที่ 19 เมษายน 2557

 09.00 – 10.00 น.

11.00 – 12.00 น.

13.30 - 14.30 น.

ภาค ก ความรอบรู้ ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

- ความรอบรู้

- ความสามารถทั่วไป

- ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับความประพฤติและการปฏิบัติของวิชาชีพครู

150 

50 

50 

50

วันอาทิตย์ที่ 20 เมษายน 2557
 09.00 – 10.30 น.

13.30 – 15.00 น.

ภาค ข ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
 
- ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาการศึกษา

- ความรู้ ความสามารถเกี่ยวกับวิชาเอก

150    


75 
75 

วันอาทิตย์ที่ 27 เมษายน 2557
     
09.00 น.เป็นต้นไป
ภาค ค ความเหมาะสมกับตำแหน่งและวิชาชีพ


 - สอบสัมภาษณ์

50 

50 ความเห็น (3)

ขอบคุณนะคะ ที่ช่วย Update ข้อมูลการสอบบรรจุครู หนูกล้วยไข่ได้สอบด้วยหรือเปล่าคะ หรือยังเรียนไม่สำเร็จหลักสูตร ครูอาร์มคงสำเร็จแล้วนะคะ ไม่ทราบว่าสอบบบรรจุได้ที่ไหน

คงได้เป็นคุณครูสมใจแล้วนะครับ…ครูกล้วยไข่ อิอิอิ

ตามมาให้กำลังใจค่ะ

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กล้วยไข่
เขียนเมื่อ

 

มิตรรักแฟนเพลงของคุณมะเดื่อ 4-6 เมษายน 2557

ทุกคนประทับใจไม่รู้ลืมความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

อนุญาตให้แสดงความเห็นได้เฉพาะสมาชิก
กล้วยไข่
เขียนเมื่อ

 

    ไม่ไปไม่ได้แล้ว

พรุ้งนี้เขียนใบลากิจส่งผอ.โรงเรียนศรีวิชัยวิทยาเลยดีกว่า  อิๆๆความเห็น (1)

เผื่อด้วยนะคะคุณน้องกล้วยไข่

กล้วยไข่
เขียนเมื่อ

22 December 2013

       พี่ใหญ่ให้ของขวัญปีใหม่ที่มีคุณค่า ถือว่าเป็นมงคลสำหรับผู้รับเป็นอย่างยิ่งค่ะ

หนังสืออ่านเตือนใจปฏิทินอ่านเตือนการกระทำความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กล้วยไข่
เขียนเมื่อ

ถุงเท้าถูกใส่น้ำแข็ง 1 ก้อน เพื่อเอามาประคบตาที่บวมและแดงก่ำ หลังจากที่ร้องไห้ติดต่อกันมาทั้งวันความเห็น (2)

555 คุณหมอคะ หนูเขียนแต่เรื่องของคนอื่นค่ะ

ของตัวเองเก็บไว้เงียบๆ

ดีกว่า

กล้วยไข่
เขียนเมื่อ

เอ.....ซองอะไรน้า.... ตื่นเต้นๆ

 

 

 

..............................................เย้ๆ เสื้อกิจกรรมบำบัด.............................................

 

 

ขอขอบพระคุณอาจารย์สุพรรษามากนะคะความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กล้วยไข่
เขียนเมื่อ

เป็นหนังสือที่ไม่แนะนำให้อ่าน

เพราะถ้าอ่านแล้วจะไม่ได้หลับไม่ได้นอน

ไม่ได้ทำงาน ไม่ได้คุยกับใคร

เพราะจะต้องอ่านลูกเดียวความเห็น (3)

ชอบเลยล่ะครับ เพชรพระอุมา…

อ่านแล้วตาบวม

ชอบลุงพราน ตลกดี 555

ว้าวๆๆน่าอ่าน…แต่กลัวไม่หลับไม่นอน อิๆ

กล้วยไข่
เขียนเมื่อ

ช่วงนี้เด็กมาแก้ o, ร

"ครูครับมีน้ำไหมหิวน้ำ"  ครูก็เดินต๊อกแต๊กไปหยิบมาให้

"ครูครับมี liquid (ปากกาลบคำผิด) ไหมครับ"

"ครูครับผมแก้ครบทุกตัวแล้วนะครับ"

"ครูดีใจด้วย มาเอาchocolate ไปคนละชิ้น"   ที่จริงกะเอามากินเองคนเดียว

พอแบ่งเด็กนักเรียน 3 คน chocolate ก็หมดพอดี  

ครูไม่ได้กิน แต่อิ่มกว่าได้กิน

                       ความเห็น (4)

นี่คือครูของชาติสละได้..สละได้ ยิ่งสละ ยิ่งได้

อิ่มใจกว่าอิ่มกินเอง

ดีแล้วจะได้ไม่อ้วน 555

กล้วยไข่
เขียนเมื่อ

นักเรียนเอางานมาส่ง เห็นแล้วคุ้นๆจึงถามนักเรียนว่า ไปcopyที่ไหนมาคะ

หนูจำไม่ได้แล้วค่ะว่าเอามาจากไหน

แป่ว..... ครูคนนี้ได้แต่เงียบ และนึกในใจว่าฉันจะบอกนักเรียนว่าอย่างไรดีหนอ

 

ปล. ใครมีคำแนะนำช่วยแนะครูมือใหม่คนนี้หน่อยนะคะ ความเห็น (6)

แจ้งนักเรียนเลยว่าให้อ้างที่มาด้วย

ในภาพเป็นฝีมือของดร.วิรัตน์ ครับ

เห็นตามอาจารย์ขจิตครับ สอนให้ซื่อสัตย์ต่อตัวเองและสังคม ถือเป็นหน้าที่ครับ ;)…

ต้องช่วยกันปลูกจิตสำนึกในเรื่องเช่นนี้ค่ะ..

ที่เงียบ เพราะเราก็เคยทำแบบนี้เหมือนกันค่ะ 

เด็กนักเรียนสะท้อนตัวหนูเองอย่างไม่น่าเชื่อเลยจริง

 

 คราวหน้าจะบอกเด็กนักเรียนและตนเองว่า ต้องอ้างอิงด้วย

ขอบคุณอาจารย์ขจิต อาจารย์วัต และพี่ใหญ่มากๆ ที่ให้คำแนะนำที่มีคุณค่าค่ะ

ฝึกเรื่องการอ้างอิงที่มา ให้มาก ๆ จ้ะ เพราะเป็นเรื่องจำเป็นและสำคัญมาก ๆ

สวัสดีค่ะคุณกล้วยไข่ ดิฉันขอแลกเปลี่ยนด้วยคนนะคะ แต่เขียนแล้ว ย า ว มาก จึงยกไปเขียนเป็นบันทึก (56) ‘หัวขโมย’ ประสบการณ์ที่ควรจดจำอย่างใส่ใจ ซึ่งพาดพิงถึงอนุทินนี้ของคุณกล้วยไข่ไว้ด้วย .. กลับมาขออนุญาตเมื่อเขียนเสร็จ ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ

กล้วยไข่
เขียนเมื่อ

หมอบอกถ้าเป็นโรคคิดถึง....... 

ให้โทรหาเช้า กลางวัน เย็น และก่อนนอน ความเห็น (2)

หลานน้อยน่ารักมากๆๆ

ท่าทางซนแน่ๆเลย

555

ความซนของหมูหินน่ากลัวมากจ้า อาจารย์

กล้วยไข่
เขียนเมื่อ


เมื่อใดก็ตามที่เราคิดจะกดคนอื่นให้ต่ำลง

เรานั่นแหละที่จะเป็นคนต่ำเสียเอง

คือต่ำทั้งจิตใจและการกระทำความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กล้วยไข่
เขียนเมื่อ

    พี่ใหญ่ เอายาอายุวัฒนะมาให้  หนูจึงเอามาแบ่งใส่โหลไว้ให้เตี่ยกิน และบอกเตี่ยว่าให้กินกับน้ำผึ้ง แต่เตี่ยกลัวน้ำตาลขึ้นเพราะมีโรคเบาหวาน จึงชงกับน้ำกิน ท่านบอกว่าขมมาก แต่กินแล้วรู้สึกว่าการปัสสาวะปกติดี และรู้สึกชุ่มคอ     (ปกติท่านมักจะต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะบ่อยในตอนกลางคืน แต่พอกินยาแล้วทำให้ไม่ต้องตื่นขึ้นมาปัสสาวะบ่อยเหมือนคืนก่อนๆ ที่ต้องตื่น 3 - 4 ครั้ง ถ้าน้ำตาลขึ้นสูงจะต้องตื่นมากกว่า 5 ครั้งในหนึ่งคืน  ทำให้นอนหลับไม่เพียงพอ ตื่นขึ้นมาจะไม่สดชื่น )                                  

                                             

หนูชิมดูแล้ว ต้องขอบอกว่าขมมากจริงๆ

 แต่เตี่ยบอกว่ากินเป็นยา ก็กินได้ อีกอย่างไม่ใช่ว่าจะขมจนลิ้นพองเสียเมื่อไหร่

เตี่ยแถมท้ายว่า ยาสูตรลับแบบนี้ ถ้าไม่รักกันจริงเขาไม่ให้กันหรอก

อ๋อ.... เตี่ยคิดแบบนี้นี่เองจึงกินยาได้ปกติ ไม่กลัวเรื่องความขมของยาเลยสักนิด

ขอบคุณพี่ใหญ่มากนะคะ ที่มอบยาดีๆให้หนูค่ะ

                             ความเห็น (3)

* ดีใจจังค่ะที่คุณเตี่ยเห็นประโยชน์ของยาอายุวัฒนะนี้..

" เตี่ยแถมท้ายว่า ยาสูตรลับแบบนี้ ถ้าไม่รักกันจริงเขาไม่ให้กันหรอก"..อ่านแล้วชื่นใจมากๆ.. ฝากบอกคุณเตี่ยว่า ..ต้องการอีกบอกมา..จะจัดส่งให้อีกค่ะ..

...ดีใจกับ ท่าน ขจิต  ท่าน อ.นุ และน้องกล้วยไข่ด้วยนะคะ .... ได้พบและคุยกับพี่ใหญ่  นะคะ 


ขอบคุณ GoToKnow .... ที่ทำให้เรา...ไ้ด้พบเจอกัน นะคะ  

 • เย้ๆ พี่ใหญ่ได้อ่านแล้ว
 • อาจารย์ขจิตบอกว่าให้หนูรีบเขียนเรื่องยาที่พี่ใหญ่มอบให้ค่ะ
 • เตี่ยหนูก็เคยให้ต้นยาญาติไปค่ะ (จำชื่อไม่ได้)  
 • เตี่ยจะดีใจมากที่เห็นต้นยาที่เอาไปให้เกิดประโยชน์กับผู้รับ
 • และจะนำมาเล่าให้ลูกๆฟัง บ่อยๆ 
 • แววตามีความสุข หน้าตายิ้มแย้ม
 • หนูว่าเตี่ยคงเข้าใจความหวังดีของพี่ใหญ่เป็นอย่างดีค่ะ
 • สวัสดีค่ะหมอเปิ้น
 • Gotoknow ทำให้หมอเปิ้นคุยกับอาจารย์ขจิต ได้เหมือนกับสนิทกันมานาน
 • ทั้งๆที่เคยพบกันเพียงครั้งเดียวนะคะ
 • ถ้าหนูไม่ได้ไปพบเหตุการณ์ด้วยตนเอง
 • ก็คงไม่เชื่อว่า Gotoknow ทำให้เกิดความสนิทสนมกันได้ค่ะ
 • ขอบคุณหมอเปิ้นมาค่กะ
กล้วยไข่
เขียนเมื่อกำลังงงๆว่า เวลาบันทึกหรือแก้ไขบันทึก เจ้าปุ่มที่ไว้ใช้เลื่อนข้อความทางด้านขวามือหายไปไหนหนอ แต่พอบันทึกเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าปุ่มเลื่อนข้อความก็จะปรากฏขึ้น


ความเห็น (4)

ผมเดาว่าเป็น FireFox หรือเปล่าครับ browser บางตัวจะไม่แสดง scrollbar ถ้าหน้าไม่ยาวพอที่ต้อง scroll ครับ :-)

อ่ะ ผมใช้ FireFox อ่ะ ... แต่ไม่ได้สังเกตแฮะ 555

เดี๋ยวไปแอบดูมาก่อนครับ ;)...

ขอบคุณอาจารย์สุดหล่อทั้ง สองท่านมากค่ะ

แล้วหนูจะมารบกวนอาจารย์ธวัชชัย และอาจารย์Wasawat อีกหลาย และหลายๆครั้งค่ะ

อ๋อ เขาเรียกว่า scrollbar หรือคะ ขอบคุณมากค่ะอาจารย์ธวัชชัย

กล้วยไข่
เขียนเมื่อ

เพิ่งเข้าใจว่าการเห็นคนที่เรารักร้องไห้ เสียใจเสียยิ่งกว่าการร้องไห้เอง...ความเห็น (1)

 

สวัสดีปีใหม่..สุขสดใสด้วยความคิดดีงามค่ะ.

กล้วยไข่
เขียนเมื่อ

ไม่ได้เขียนบันทึกเพียง 1 เดือน วันนี้(29 /11/2012) กลับมาเขียนบันทึก การใส่รูปเปลี่ยนไปมาก สะดวกและรวดเร็วขึ้น แต่หนูหาปุ่มจัดเก็บข้อมูลไม่เจอ  จึงต้องโทรศัพท์ไปรบกวนอาจารย์ขจิตอีกตามเคย ท่านคงงง ปุ่มสีฟ้าเขียนว่าจัดเก็บข้อมูลตัวออกใหญ่ แต่หนูหาไม่เจอ แล้วจะให้ครูช่วยยังไงห๋า........


ขอบคุณดร. จันทวรรณ และทีมงาน ที่อุทิศเวลาพัฒนาระบบให้ทันสมัย ไฉไลกว่าเดิมนะคะ


แต่คนล้าสมัย ก็จะใช้ไม่ค่อยเป็น จ้า อย่่างหนูเป็นต้น  ความเห็น (3)

สำนวนภาษาอังกฤษเขาว่า "hidden in plain sight." ครับ

 • อาจารย์คะ ถึงหนูจะตาไม่ดี แต่หน้าตาดีบ้างอยู่เหมือนกันนะคะ (ไม่มีใครชม ชมเองก็ได้)

 

 

 • อาจารย์ธวัชชัยคะ
 • ขอบคุณสำหรับสำนวนที่ช่วยให้ตาสว่างขึ้นนะคะ
 • แต่ถ้าอาจารย์ปรับปรุงระบบแบบนี้ทุกเดือน หนูก็คงต้องของใช้สำนวนนี้ต่อไปค่ะ
 • hidden in plain sight

 

กล้วยไข่
เขียนเมื่อ

การเรียกร้องความสนใจเพื่อให้คนๆนั้นกลับมาใส่ใจไม่มีประโยชน์

เพราะสุดท้ายแล้วตัวเราเองที่ต้องเสียใจ ส่วนเขาก็สุดจะรำคาญ

 ความเห็น (3)

ไปเรียกร้องความสนใจใครมาครับ 555555

ปรึกษาอาจารย์ได้ทุกเรื่องยกเว้นเรื่องความรักหรือเปล่าคะ555

รักษาใจตนเองให้มั่นคงทรงคุณค่านะคะ..

กล้วยไข่
เขียนเมื่อ

เรื่องบางเรื่องพูดลำบากเพราะเหมือนจะไปก้าวก่ายหน้าที่ของเขา แต่ไม่พูดก็เหมือนเราจะไปสมรู้ร่วมคิดทำในสิ่งที่ไม่ควร จึงต้องใช้วิธีเอาหูไปนา เอาตาไปไร เอาใจไว้ที่เธอแทน (เอไม่น่าจะเกี่ยวนะข้อนี้)ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

กล้วยไข่
เขียนเมื่อ

ตรุษจีนปีนี้มีหนุ่มหน้าหวานบอกว่า แต๊ะเอียไม่กล้ว แต่กลัวแต๊ะอั๋งความเห็น (1)

ขอบคุณมากค่ะสำหรับกำลังใจที่มอบให้

งานยุ่งสอบเยอะ ไม่มีเวลาจะเขียนอะไรเลย (ข้ออ้างอีกแล้ว)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี