กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ

กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ
  • สมาชิกเลขที่ 137858
  • Username drkittiphun
  • เป็นสมาชิกเมื่อ Sat Oct 30 2010 22:14:16 GMT+0700 (ICT)
  • เข้าระบบเมื่อ Fri Feb 13 2015 15:25:30 GMT+0700 (ICT)
ประวัติย่อ

มหาวิทยาลัยรังสิต

รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะบริหารธุรกิจ

ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี

ผู้จัดการโครงการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการลงทุน คณะบริหารธุรกิจ


บริษัท (ผู้ถือหุ้น / ประธานกรรมการ / ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร / กรรมการผู้จัดการ / ที่ปรึกษา / CFO / CMO / พนักงาน)

บริษัท ฟรีดอมวิชั่น จำกัด

บริษท ทอช ไทยฟาร์มเมอร์คอร์ปเรชั่น จำกัด

บริษท ทอช คบเพลิง จำกัด

บริษท ทอช คนทำนา จำกัด

บริษท ทอช คนเลี้ยงวัว จำกัด

บริษัท เนสฟอร์ยู จำกัด

บริษัท เบลสซิ่ง พลัส จำกัด

บริษัท ฟิวเจอร์ พีอาร์ จำกัด

บริษัท จีทีอาร์ มัลติมีเดีย จำกัด

บริษัท ชามอร่อย จำกัด

บริษัท เบรนเว็ค จำกัด

บริษัท พญาขยายผล จำกัด

บริษัท คลังยนต์ไทย จำกัด

บริษัท คลังพันทรัพย์ จำกัด

บริษัท ลานสยาม จำกัด


มูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย

รองประธานคณะกรรมการอำนวยการ


มูลนิธิ ทอช แสงส่องทางชีวิต

รองประธานกรรมการ


มูลนิธิสร้างสรรค์ชีวิตไทย

ที่ปรึกษา


สำนักนายกรัฐมนตรี

ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายเศรษฐกิจ สำนักนายกรัฐมนตรี

คณะอนุกรรมการกำหนดชุมชนเมือง คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

คณะทำงานติดตามนโยบายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติสำหรับกรุงเทพมหานคร

คณะทำงานประสานความร่วมมือในการใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี

คณะกรรมการเร่งรัดการดำเนินงานต่อยอดสินค้าและบริการจากฐานภูมิปัญญาไทย

ที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี


บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)

คณะกรรมการ กำกับ ดูแล การดำเนินกิจการและโครงการ


องค์การคลังสินค้า

คณะกรรมการพัฒนาระบบงาน ในคณะกรรมการองค์การคลังสินค้า กระทรวงพาณิชย์


สภาผู้แทนราษฎร

ที่ปรึกษา คณะกรรมาธิการการพาณิชย์และทรัพย์สินทางปัญญา

ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ คณะกรรมาธิการการเงิน การคลัง และสถาบันการเงิน

คณะอนุกรรมาธิการสรุปปัญหาการดำเนินงานของธนาคารกรุงไทย ในคณะกรรมาธิการการคลัง การธนาคาร และสถาบันการเงิน


Institute for Small and Medium Enterprises Development (ISMED)

ผู้ทรงคุณวุฒิ


มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร คณะบริหารธุรกิจ

อาจารย์ประจำหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นานาชาติ

หัวหน้าสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการและการวิจัย

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย

รักษาการผู้ช่วยคณะบดีฝ่ายกิจการพิเศษ


ประสบการณ์ในการสอน (หลักสูตรไทย และนานาชาติ)

มหาวิทยาลัยรามคำแหง, มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

มหาวิทยาลัยนเรศวร, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยกรุงเทพ, มหาวิทยาลัยศรีปทุม, มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์

มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย, มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม, มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร, มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี, มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

มหาวิทยาลับเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่

สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์


เครื่องราชอิสริยาภรณ์

ตริตาภรณ์มงกุฏไทย (ต.ม.) พ.ศ. 2546

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 120 ตอน 19 ข (เล่มที่ 2) หน้า 2 วันที่ 1 ธันวาคม 2546)

จัตุรถาภรณ์ช้างเผือก (จ.ช.) พ.ศ. 2544

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 118 ตอน 22 ข หน้า 8 วันที่ 4 ธันวาคม 2544)

เบญจมดิเรกคุณาภรณ์ (บ.ภ.) พ.ศ. 2555

(ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ณ วันที่ 24 มกราคม 2556 เล่มที่ 130 ตอน 4 ข หน้า 113 วันที่ 28 มกราคม 2556)


ผลงานการเขียนหนังสือ

1. การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์เบื้องต้น สำนักพิมพ์ เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า

ISBN: 9789747513332 (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551)

ISBN: 9789747513929 (พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2552)

ISBN: 9789747513929 (พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2553)

ISBN: 9786165590181 (พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2554)

ISBN: 9786165590181 (พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556)

2. การวิจัยธุรกิจ (เขียนร่วมกับ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล และจตุพร เลิศล้ำ) สำนักพิมพ์ เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า

ISBN: 9789747513325 (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2551)

ISBN: 9789747513325 (พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2551)

ISBN: 9789747513981 (พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2552)

ISBN: 9789747513981 (พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2553)

3. ระเบียบวิธีวิจัยทางธุรกิจ (เขียนร่วมกับ ดร.ไกรชิต สุตะเมือง ดร.เฉลิมพร เย็นเยือก และ อ.เรวดี อันนันนับ) สำนักพิมพ์ เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า

ISBN: 9789747513622 (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552)

ISBN: 9789747513622 (พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554)

ISBN: 9786165590266 (พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2555)

ISBN: 9786163353245 (พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2556)

ISBN: 9786163353245 (พิมพ์ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2556)

4. การจัดการการเงินธุรกิจ (หนังสือแปลและเรียบเรียง) Fundamentals of Corporate Finance ผู้แต่ง S. A.Ross, R. W. Westerfield และ B. D. Jordan (แปลและเรียบเรียงร่วมกับ รศ.พูนศักดิ์ แสงสันต์) สำนักพิมพ์ McGraw-Hill

ISBN: 9789749965214 (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2552)

ISBN: 9789749965214 (พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2554)

ISBN: 9789749965214 (พิมพ์ครั้งที่ 3 พ.ศ. 2556)

ISBN: 9789749965214 (พิมพ์ครั้งที่ 4 พ.ศ. 2557)

5. น่าน้ำแห่งความรัก (Principles of Love Ocean) (เขียนร่วมกับ ประเสริฐ เพชรชื่นสกุล ดร.ชูเกียรติ ชัยบุญศรี และดร.รังสรรค์ สุกันทา) สำนักพิมพ์ เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า

ISBN: 9786165590105 (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553)

6. ล้วงลึกเรื่องลับ ที่นักบริหารต้องรู้ (เขียนร่วมกับ พัฒนะ มรกตสินธุ์) สำนักพิมพ์อนิเมทกรุ๊ป

ISBN: 9786167030876 (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2553)

7. ลงทุนเป็น เห็นความสำเร็จ (เขียนร่วมกับ พัฒนะ มรกตสินธุ์) สำนักพิมพ์ McGraw-Hill

ISBN: 9786167060354 (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2554)

8. The Flood เมื่อกองกำลังน้ำ ขอกระชับพื้นที่ (เขียนร่วมกับ พัฒนะ มรกตสินธุ์) สำนักพิมพ์ McGraw-Hill

ISBN: 9786167060415 (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555)

9. การวิจัยตลาด (แปลและเรียบเรียงร่วมกับ ดร.เอกชัย อภิศักดิ์กุล) สำนักพิมพ์ McGraw-Hill

ISBN: 9786167060583 (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2555)

10. การบริหารความเสี่ยงอย่างมืออาชีพ: Professional Risk Management(เขียนร่วมกับ จิรพร สุเมธีประสิทธิ์ และ มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์) สำนักพิมพ์ McGraw-Hill

ISBN: 9786167060866 (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2556)

ISBN: 9786167060866 (พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2556)

11. การจัดการความเสี่ยงและตราสารอนุพันธ์ Risk Management and Derivatives (เขียนร่วมกับ ณัฏฐ์ชัย สิริธนธานี และ ภัคสิริกาญจน์ สิริธนธานี) สำนักพิมพ์ McGraw-Hill

ISBN: 9786167060903 (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

12. มือใหม่เล่นหุ้น รวยเงินล้าน (เขียนร่วมกับ ณัฏฐ์ชัย สิริธนธานี และ ภัคสิริกาญจน์ สิริธนธานี) สำนักพิมพ์ Think Beyond

ISBN: 9786162365348 (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

13. ประเด็นสำคัญการจัดการการเงินธุรกิจ (หนังสือแปลและเรียบเรียง) Essentials of Corporate Finance ผู้แต่ง S.A. Ross, R. W. Westerfield และ B. D. Jordan (แปลและเรียบเรียงร่วมกับ วรรณรพี บานชื่นวิจิตร, อรทัย วานิชดี, มัทธนา พิพิธเนาวรัตน์ และนเรศ สถิตยพงศ์) สำนักพิมพ์ McGraw-Hill

ISBN: 9786167060675 (พิมพ์ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2557)

ISBN: 9786167060675 (พิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ. 2557)


ผลงานวิจัย และบทความวิชาการ

http://www.gotoknow.org/posts/408823