ชลาลัย

ชลาลัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ผู้อำนวยการ
โรงเรียนวัดมหรรณพ์ สำนักงานเขตพระนคร กรุงเทพมหานคร
Usernamedr-chalalai
สมาชิกเลขที่91891
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

 

ประวัติการศึกษา

2525   B.Sc. (Agriculture)  Kasetsart  University

2533   M.Sc. (Agriculture)  Kasetsart  University

2550   Ed.D.  (Educational  Administration) Kasetsart  University

 

ประวัติการศึกษา อบรมที่สำคัญในประเทศ

22 มิ.ย. - 30 ส.ค. 2545 หลักสูตรผู้ช่วยผู้บริหารสถานศึกษา  รุ่นที่ 2

6  ต.ค. 44 - 8 ม.ค.45   หลักสูตรผู้บริหารสถานศึกษา (ผบศ.) รุ่นที่ 15

3  ก.พ. - 1 พ.ค. 2552   หลักสูตรการพัฒนาข้าราชการครูก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน รุ่นที่ 2

 

ประวัติการศึกษา อบรม ดูงานต่างประเทศ

2547  ศึกษาดูงานเมืองเฉิงตู  สาธารณรัฐประชาชนจีน

2549  สัมมนาทางวิชาการ The university of Sydney, Australia

2551  ศึกษาดูงานมหานครเซี่ยงไฮ้  สาธารณรัฐประชาชนจีน

2552  ศึกษาดูงาน Luxemberg   Belgium   Netherland   Germany

 

งานวิจัย

2533   วิทยานิพนธ์ปริญญาโท เรื่อง การประเมินผลโครงการรับนิสิตโควตาพิเศษ หลักสูตรปริญญาตรีศึุุกษาศาสตร์ - เกษตร  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2550   วิทยานิพนธ์ปริญญาเอก เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร

2551   งานวิจัย เรื่อง การพัฒนาสมรรถนะครูโรงเรียนประชาราษฎร์บำเพ็ญด้วยวิธีการเรียนรู้และฝึกอบรม

2554  งานวิจัย  เรื่อง  การประเมินโครงการโรงเรียนสองภาษา (หลักสูตรภาษาอัีงกฤษ) โรงเรียนวัดมหรรณพ์  สำนักงานเขตพระนคร  กรุงเทพมหานคร

บทความ

2549   บทความทางวิชาการ เรื่อง การพัฒนาวิสัยทัศน์ของผู้บริหารสถานศึกษา ในประมวลบทความทางวิชาการ สาขาการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  พ.ศ. 2549

2550   บทความวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวิสัยทัศน์ของผู้บริหารโรงเรียนประถมศึกษา  สังกัดกรุงเทพมหานคร  ในวิทยาสารเกษตรศาสตร์  สาขาสังคมศาสตร์  ปีที่ 28  ฉบับที่ 2  พฤษภาคม - สิงหาคม 2550