ความเห็นล่าสุด


สาธุ.. กับอาจารย์ขจิตมาก ๆ ที่เข้ามาเติมเต็ม และสนับสนุนแนวคิดนี้ บ้าน โรงเรียน และศาสนาต้องไปด้วยกัน จึงทำให้สังคมนี้สมบูรณืทั้งร่างกายและจิตใจนะอาจารย์

ขอบพระคุณครับพระอาจารย์มหาแลครับ ที่เข้ามาเพิ่มเติมข้อคิดเห็น สิ่งที่พระอาจารย์กล่าวมาน่าคิดครับ  กระผมสบายดีครับ  พระอาจารย์ก็คงสบายดีนะครับ

กราบนมัสการครับพระอาจารย์พอดีที่ผ่านมางานยุ่งมากๆ ครับเลยไม่ค่อยมีเวลาเข้ามานะครับ ขอบพระคุณนะครับที่แวะมาเยี่ยมครับ  ตอนนี้ที่เชียงใหม่เช้า ๆ ยังหนาวอยู่ครับ

ส่วนประเด็นปัญหาเรื่องของคณะกรรมาธิการนั้น ในทางบ้านเมือง คณะกรรมาธิการ Committee หมายเฉพาะถึงคณะกรรมการที่รัฐสภาหรือสภาแต่ละสภาแต่งตั้งขึ้นเพื่อศึกษาสอบสวนกรณีใด ๆที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา หรือของสภาแล้วแต่กรณี หรือ หมายถึง คณะบุคคลที่สภาตั้งขึ้นเพื่อกระทำกิจการหรือพิจารณาสอบสวน หรือศึกษาเรื่องใด ๆ อันอยู่ในอำนาจหน้าที่ของสภาแล้วรายงานต่อสภาซึ่งการมอบหมายให้คณะกรรมาธิการกระทำการดังกล่าวเป็นการมอบหมายเฉพาะเรื่อง

     ก็เช่นเดียวกันครับในพุทธศาสนาก็ไม่คล้ายกับบ้านเมืองทั้งหมด  แต่ก็สามารถเทียบเคียงได้จากการตั้งการกสงฆ์ (การกสงฆ์ (อ่านว่า กา-รก-สงฆ์, การะกะสงฆ์) แปลว่า สงฆ์ผู้ทำกิจ, หมู่ภิกษุผู้ปฏิบัติหน้าที่สำคัญ ใช้เรียกสงฆ์หมู่หนึ่งที่ได้รับมอบหมายให้ทำกิจสำคัญอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นประโยชน์แก่หมู่คณะหรือแก่พระศาสนา ได้แก่ กิจการที่เป็นไปเพื่อความมั่นคงแห่งพระพุทธศาสนา เพื่อรักษาพระธรรมวินัย เพื่อชำระอธิกรณ์ เป็นต้น) ซึ่งการกสงฆ์ ได้แก่สงฆ์ที่ร่วมกันทำสังคายนาหรือทำสังฆกรรมต่าง ๆ ซึ่งเรียกว่า สังคีติการกสงฆ์ กัมมการกสงฆ์ ตามลำดับ ในการตั้งพระภิกษุเข้าสู่การเป็นการกสงฆ์นั้นก็จะต้องคัดเลือกพระภิกษุผู้มีความรู้ความสามารถเฉพาะด้านในเรื่องนั้น ๆ

       ก็คล้ายคณะกรรมาธิการฝ่ายบ้านเมือง (คณะกรรมาธิการเป็นกลไกที่สำคัญของสภา เพราะสภามีหน้าที่กว้างขวางครอบคลุมในกิจกรรมทุกประเภท การปฏิบัติหน้าที่ทั้งในทางนิติบัญญัติและควบคุมการบริหารราชการแผ่นดินจึงจำเป็นต้องอาศัยคณะกรรมาธิการเป็นหลัก เนื่องจาก

        1. สภาประกอบด้วยสมาชิกจำนวนมาก มีระยะเวลาในการประชุมที่จำกัด ทำให้ไม่สามารถตอบสนองปริมาณงานของสภาที่มีจำนวนมากได้

        2. สมาชิกสภาแต่ละบุคคลมีความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ และความสนใจในปัญหาที่แตกต่างกัน ทำให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างกันในปัญหาแต่ละด้าน )

ขอบพระคุณอาจารย์นะครับที่ติดตามผลงานผมเสมอ และขออภัยด้วยครับที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์ช้าไปหน่อย  สำหรับ

พระสงฆ์ คือ สมาชิกสภาผู้แทน  ก็คงไม่เหมือนชาวบ้านที่เลือกผู้แทนราษฎรษ์เสียเลยทีเดียว เพราะพระสงฆ์ไม่ได้ผ่านการคัดเลือกดั่งเช่นชาวบ้านแน่นอนครับ แต่การที่พระสงฆ์จะเข้าทำสังฆกรรมใดก็จะได้รับการเลือกจากหมู่สงฆ์ให้ทำหน้าที่ในกรรมนั้น ๆ เช่น เป็นพระอุปัชฌาย์ พระกรรมวาจาจารย์ พระอนุสาวนาจารย์ พระอันดับ เป็นต้น นั่นก็คือ การได้รับการคัดเลือกจากพระภิกษุทั้งปวงนั่นเองครับ

 

เจริญพรคุณโยม aplang

สาธุกับความเห็นที่คุณโยมแสดง ถูกต้องและชัดเจนตรงประเด็นมาก ๆ

เจริญพร คุณโยม aplang

ทางคณะสงฆ์เองก็มีมาตรการที่แก้ไข แต่ก็ติดขัดด้วยเหตุผลหลายประการที่ไม่สามารถจะดำเนินการได้อย่างเต็มรูปแบบ

เจริญพรคุณครูไก่ อาตมาว่าบริบทของสังคมไทยไม่เหมือนแต่ก่อน ที่ระบบศีลธรรมยังดีมาก จิตใจคนก็เป็นคนไทยแต่เดิมคือโอบอ้อมอารีวจีไพเราะ แต่สมัยนี้โลกเจริญแต่จิตใจกลับไม่พัฒนาตาม จึงเรียกว่าคนกิเลสหนามากขึ้น จึงเกิดปัญหามากมาย พวกเราคงต้องแรงกันให้มาก ๆแล้วละ สาธุ..

เจริญพรคุณครูหยุย และขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คุณโยมพยายามผลักดันวิชาศีลธรรมให้ปรากฎเด่นชัดให้มากขึ้น ถึงเวลาที่ทุกคนต้องร่วมมือร่วมใจกันแล้วจริง ๆ มิเช่นนั้น ประเทศชาติเราคงไปไม่รอด สาธุ นะคุณโยม

สาธุ.. นะคุณโยมธนา นนทพุทธ อย่าเฉยกันอยู่เลยช่วยกันเถอะ ไม่งั้นประเทศชาติจะไปไม่รอดเอาได้นะ

กราบนมัสการพนะอาจารย์มหาแลนะครับ ผมหายไปนานจริง ๆ ครับ พอดีช่วงปลายปีผมได้รับพระราชทานสมณศักดิ์สัญญาบัตรพัดยศก็เลยต้องเตรียมตัวเตรียมงาน จากนั้นมาก็มีแต่งาน ๆ และก็งานจนไม่มีเวลาได้เข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเลยครับ

พระอาจารย์สบายดีนะครับ ขอบพระคุณอีกครั้งครับที่ยังมิลืมกระผมครับ

เจริญพรและอนุโมทนากับคุณโยมรักษ์ ปริกทอง มากที่มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน สาธุ...

เจริญพรคุณโยมชำนาญ เขื่อนแก้ว ถูกอย่างคุณโยมว่าการเข้าวัดต้องได้ทั้งสติ และปัญญาด้วย จึงจะเกิดกุศลศรัทธาที่ถูกต้องที่วัดอาตมาก่อนรับพรกลับบ้าน จะต้องมีการเทศน์ให้ข้อคิดคติเตือนใจพร้อมกันไปตลอดเวลา เพราะอาตมาไม่หวังให้ใครศรัทธาอย่างหลับหูหลับตา แต่ต้องมีปัญญานำหน้าศรัทธาด้วยจึงจะเกิดประโยชน์แก่ผู้เข้าวัด สาธุ..นะคุณโยมสำหรับข้อเสนอแนะที่ดีมาก ๆ

อนุโมทนานะคุณโยม อย่าลืมละโอกาสไม่ได้อยู่กับเราตลอดเวลา อย่าปล่อยให้มันผ่านไปง่าย ๆ แล้วจะเสียใจภายหลัง

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี