คำตอบ

ช้างกระ

สร้าง:

เอื้องคำ

สร้าง:

หัดปลูก

สร้าง: