ผศ. จักรกฤษณ์ สถาปนศิริ


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร
Username
coolmanknow
สมาชิกเลขที่
62137
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

นายจักรกฤษณ์   สถาปนศิริ

 

ประวัติการศึกษา

นิติศาสตรบัณฑิต (น.บ.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นิติศาสตรมหาบัณฑิต (น.ม.) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (หมวดวิชากฎหมายมหาชน)

 

การฝึกอบรม

·       โครงการนิสิตฝึกงานภาคฤดูร้อน 2543 (นิติกร)

·       ประกาศนียบัตรสำนักฝึกอบรมกฎหมายแห่งสภาทนายความ ปี 2547

·       โครงการอบรม อาจารย์ใหม่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2550

 

ประสบการณ์ในการทำกิจกรรม และการทำงาน

·       กองบรรณาธิการวารสารกฎหมาย คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2542 - 2544)

·       ผู้อำนวยการโครงการ ค่ายอาสาพัฒนาชนบท คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2543)

·   คณะทำงานและวิทยากร โครงการ “สัมมนานักกิจกรรม” จัดโดยคณะกรรมการนิสิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2544)

·   หัวหน้าคณะทำงาน โครงการศึกษาดูงาน “กฎหมายกับความเป็นจริงในสังคม” ในรายวิชา กฎหมายกับสังคม คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ประจำปีการศึกษา 2545

·   มิถุนายน 2545 – มีนาคม 2546 ผู้ช่วยวิจัยโครงการ “ทุนผู้ช่วยวิจัย ระดับบัณฑิตศึกษา คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย”

·       อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ  (3 ม.ค. 2550 –    30 เมษายน 2551)

·   ผู้จัดรายการ “กฎหมายเช้านี้” ทาง FM. 90.75 จุดปฏิบัติการเตรียมความพร้อม วิทยุชุมชนราชภักดีสุวรรณภูมิ (มกราคม 2550 – เมษายน 2550)

·       ผู้ช่วยดำเนินงานของสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐)

·   คณะทำงานศึกษาวิเคราะห์และติดตามการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ ของ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 

ตำแหน่งในปัจจุบัน

·     คณะกรรมการคุ้มครองเด็กจังหวัดสมุทรปราการ (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิสาขาวิชาชีพกฎหมาย)

·     อาจารย์พิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา

·     อาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (6 พฤษภาคม 2551 - ปัจจุบัน)

 

ผลงานทางวิชาการ

·  วิทยานิพนธ์ระดับปริญญามหาบัณฑิต เรื่อง “การตรวจสอบความชอบด้วยรัฐธรรมนูญของคำพิพากษาของศาล: Review of constitutionality of court judgment

·     บทความ กระบวนการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ จุลสาร คณะนิติศาสตร์ มฉก

 

อื่นๆ

วิทยากรรับเชิญ เวทีเสวนาเรื่อง “การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการร่างรัฐธรรมนูญ” ในโครงการพัฒนาเครือข่ายด้านประชาธิปไตย กิจกรรมสร้างเครือข่ายผู้นำสตรี ผู้นำเยาวชน ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนด้านประชาธิปไตย ปี 2550 ณ ศูนย์ช่วยเหลือทางวิชาการพัฒนาชุมชน เขต 2 จังหวัดชลบุรี  จัดโดย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร (20 ก.พ. 2550)

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี