บุญสิน


หัวหน้าสำนักวิชาสามัญ
วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
Username
boonsin1
สมาชิกเลขที่
162635
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
-
(ไม่มีตั้งแต่ พ.ศ. 2564)
ประวัติย่อ
ประวัติและผลงานอาจารย์บุญสิน ผิวขำ
1. ชาติภูมิ
    ชื่อ-สกุล           นายบุญสิน           ผิวขำ  เกิดวันที่  27  มีนาคม  2505  ปัจจุบันอายุ 49 ปี
    สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 78/1 หมู่ที่ 7   ตำบลควนทอง     อำเภอขนอม  จังหวัดนครศรีธรรมราช  80210
    ชื่อบิดา นายเจิม ชื่อมารดา นางสั้น อาชีพเกษตรกร
    ที่อยู่ปัจจุบัน บ้านเลขที่ 219/872 หมู่บ้านพงษ์ศิริชัย 1 หมู่ 12 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
    จังหวัดสมุทรสาคร 74130 โทร.02-8128092, 0897442868,0891551425
2. ชีวิตครอบครัว 
    สมรสแล้ว ชื่อคู่สมรส นางชูใจ มีบุตรจำนวน 2 คน
3. ประวัติการศึกษา /ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน
    3.1 ประวัติการศึกษา
          1)  พ.ศ. 2534 จบปริญญาตรีพุทธศาสตร์บัณฑิต (พธ.บ.) คณะมนุษยศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
          2)  พ.ศ. 2538 จบปริญญาตรีครุศาสตร์บัณฑิต (คบ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา จากสถาบันราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
          3)  พ.ศ. 2549 จบปริญญาโทครุศาสตร์อุตสาหกรรมมหาบัณฑิต (คอ.ม.) จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
(สจพ.) สาขาวิชาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา
   3.2 ตำแหน่งหน้าที่การงานปัจจุบัน  เป็นอาจารย์ประจำวิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค) ตำแหน่ง..
         1) เป็นหัวหน้าแผนกสังคม
         2) เป็นหัวหน้าสำนักวิชาสามัญ
          3) เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
          4) เป็นรักษาการหัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย
          5) เป็นคณะกรรมการอำนวยการ
4. ประสบการณ์ด้านหน้าที่การงานและการสอน
   4.1  พ.ศ. 2534  เป็นเจ้าหน้าฝ่ายธุรการและบุคลโรงแรมธาราสุขุมวิท 22 พระโขนง กรุงเทพฯ
   4.2  พ.ศ. 2535  เป็นอาจารย์ประจำที่โรงเรียนพณิชยการสุโขทัย เขตดุสิต กรุงเทพฯ สอนระดับ ปวช. ปวส.
   4.3  พ.ศ. 2536 - 2548  เป็นอาจารย์ประจำที่โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม)
          4.3.1 สอนระดับ ปวช. 1-3  วิชาสังคมศึกษา พระพุทธศาสนา ภูมิเศรษฐศาสตร์
          4.3.2 สอนระดับ ปวส. 1-2  วิชามนุษยสัมพันธ์ในการทำงาน จิตวิทยาการทำงาน จิตวิทยาอุตสาหกรรม จริยศาสตร์  
ชีวิตและสิ่งแวดล้อม และการเมืองการปกครอง (สลับแต่ละภาคการศึกษา  แต่ละชั้นปี)                  
5. ประสบการณ์ด้านการบริหารหน่วยงาน /องค์กร
   5.1  พ.ศ. 2538  เป็นผู้ช่วยหัวหน้าแผนกสังคม โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม)
   5.2  พ.ศ. 2539-2549  เป็นหัวหน้าแผนกสังคม โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม) มีบุคลากร 14 คน
   5.3  พ.ศ. 2549-2550 เป็นหัวหน้าแผนกสังคมและหัวหน้าสำนักวิชาสามัญ โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม(ช่างกลสยาม) มีบุคลากร 68
  5.4 พ.ศ. 2550-ปัจจุบัน เป็นกรรมการอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (สยามเทค)
   5.5 พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
   5.6 พ.ศ. 2553-ปัจจุบัน เป็นรักษาการหัวหน้าแผนกพัฒนาวินัย
   5.7 พ.ศ. 2551-ปัจจุบันอาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
6. ประสบการณ์ด้านวิชาการ/บริหารงานวิชาการ/งานวิจัย
   6.1  เขียนตำรา/คู่มือประกอบการเรียน แบบฝึกหัดวิชาสังคมศึกษา วิชาพระพุทธศาสนา ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายให้สำนักพิมพ์ จำนวน 5 รายวิชา
   6.2  เขียนแผนการสอนเชิงปฏิบัติการวิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ ระดับ ปวส. โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม            (ช่างกลสยาม)
   6.3  สร้างนวัตกรรมทดลองการจัดการเรียนรู้เรื่อง “การจัดการเรียนรู้โดยการแปลความหมายออกมาเป็นรูปภาพและผังความคิด”
  6.4  เป็นผู้ตรวจงานวิจัยชั้นเรียนและนิเทศการสอนของอาจารย์ในแผนกสังคม (2539-2549) และภาควิชาสามัญ (2549) 
โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม)
  6.5 เป็นกรรมการ/และจัดทำคู่มือการบริหารงานเชิงคุณภาพ (Quality Manual : QM) และคู่มือขั้นตอนการปฏิบัติงาน  
(Work Procedure Manual : PM ) ของโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม)
  6.6 เป็นกรรมการตรวจติดตามประเมินผล (Internal Audit) การปฏิบัติงานของแผนกและภาควิชาของโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม) 
ปีการศึกษา 2548-2549
  6.7 เป็นกรรมการจัดทำแผนพัฒนาและตรวจแผนปฎิบัติงานของโรงเรียนเทคโนโลยีสยามเพื่อรับการตรวจของ สมศ. (2548-ปัจจุบัน)
  6.8 เป็นกรรมการพัฒนาหลักสูตรใหม่ของโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (2549)
  6.9 เป็นผู้รับผิดชอบด้านการบริหารงานวิชาการของแผนกสังคม (2539-2549 ของสำนักวิชาสามัญ 2549-ปัจจุบัน)
  6.10 ทำวิทยานิพนธ์เรื่อง “การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมเพศสัมพันธ์ในวัยเรียนของนักเรียน เอกชนอาชีวศึกษา 
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในเขตกรุงเทพมหานคร”
   6.11 รับผิดชอบ ดำเนินการแก้ปัญหาพฤติกรรมผู้เรียนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงของฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
   6.12 เป็นผู้เขียนแผนยุทธศาสตร์ประจำหน่วยงาน แผนกสังคม แผนกพัฒนาวินัย และฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา
   6.13 กำลังทำงานวิจัยเรื่อง “เบื้องหลังพฤติกรรมการทะเลาวิวาทของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา”  
7. การพัฒนาและฝึกออบรม 
   7.1  ได้อบรมเรื่องภาวะผู้นำกับการบริหารงานบุคคลที่โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม เป็นประจำทุกปี
   7.2  ได้อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องกลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการคิดและบูรณาการ (2549)
   7.3  ได้อบรมเรื่องการเขียนแผนงานและโครงการโดยใช้เทคนิค BALANCE SCORCARD (BSC) (27 พ.ย. 49)
   7.4  ได้อบรมครูแกนนำ  ครูตนแบบ ที่โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (2547-2548 )
   7.5  ได้อบรมเกี่ยวกับการพัฒนาตนเองด้านจริยธรรม อยู่สม่ำเสมอ
   7.6   ได้อบรมเรื่องการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษาที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ (18 ม.ค. 49) 
   7.7  ได้รับการอบบรมเรื่องภาวะผู้นำ/ผู้นำยุคใหม่ สถาบันพัฒนาฯ  (2551)
   7.8 ได้รับการอบรมเรื่องการสร้างนวัตกรรมงานวิจัยชั้นเรียน สถาบันราชภัฎนครปฐม  (2552)
8. ประสบการณ์ด้านจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร ที่โรงเรียนเทคโนโลยีสยาม (ช่างกลสยาม)
   8.1  จัดกิจกรรมการแสดงตนเป็นพุทธมามกะ (2536-ปัจจุบัน)
   8.2  จัดกิจกรรมถวายเทียนพรรษาทุกปี (2539-ปัจจุบัน)
   8.3  จัดกิจกรรมประกวดมารยาททั้งภายในและภายนอกสถานบัน (2536-ปัจจุบัน)
   8.4  จัดให้นักเรียน นักศึกษา เข้าสอบธรรมศึกษา (2544-ปัจจุบัน)
   8.5  จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรธรรมศึกษา
          โดยสมเด็จพระพุฒาจารย์ ประธานคณะผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช (2545-ปัจจุบัน)
   8.6. จัดกิจกรรมร้อยมาลัยดวงใจแม่ในโอกาสวันแม่แห่งชาติทุกปี (2542-ปัจจุบัน)   
   8.7  จัดตั้งชมรมพุทธศาสตร์ (2539-ปัจจุบัน )
   8.8  จัดตั้งชมรมนาฎศิลป์ดนตรีไทย (2542-ปัจจุบัน)
   8.9  จัดกิจกรรมบรรพชาสามเณรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
  2 ครั้ง (2542,2546)
9. เกียรติคุณและความสำเร็จ
    9.1 พ.ศ. 2545 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 5 ของครูโรงเรียนเอกชน
    9.2 พ.ศ. 2546 ได้รับเกียรติบัตรครูต้นแบบปฏิรูปการเรียนรู้
    9.3 พ.ศ. 2547 ได้รับใบประกอบวิชาชีพครู
    9.4 พ.ศ. 2547 ได้รับเกียรติบัตรครูดีเด่น ของสมาคมโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งประเทศไทย
    9.5 พ.ศ. 2548 ได้รับโล่ผู้ทำคุณประโยชน์ด้านส่งเสริมจริยธรรมแก่เยาวชนกรุงเทพมหานคร
    9.1 พ.ศ. 2545 ได้รับเครื่องราชอิสริยาภรณ์ดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 ของครูโรงเรียนเอกชน
10. ความสามารถด้านการสอน/ฝึกอบรม
    10.1  ด้านการสอน
             สอนวิชาพื้นฐานทั่วไป เกี่ยวกับ จิตวิทยา มนุษยสัมพันธ์ จริยศาสตร์ ปรัชญา ความจริงของชีวิต
 การจัดการ การเมืองการปกครอง และสันติศึกษา
    10.2  การฝึกอบรม
             1) เป็นวิทยากรฝึกอบรมมารยาทและการสมาคม ส่งผู้เรียนเข้าแข่งขันตามองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ
             2) เป็นวิทยากรฝึกอบรมด้านการพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน
             3) เป็นวิทยากรด้านจิตวิทยาพัฒนาเด็กและเยาวชน
             4) เป็นวิทยากรด้านวางยุทธศาสตร์การพัฒนาพฤติกรรมองค์กร /การส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา/องค์กร
             5) เป็นกรรมการตรวจประเมินผลงานครูชำนาญการโรงเรียนวัดเจ้ามูล (2551)
11. งานด้านการบริการสังคม
       11.1 เป็นกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนวัดเจ้ามูล
       11.2 เป็นกรรมการ/เลขานุการชมรมชาวขนอม กุงเทพมหานคร
       11.3 เป็นคณะอนุกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย
10. คุณสมบัติเด่นด้านการทำงาน
      สู้งาน เสียสละเวลาในการทำงานอย่างเต็มศักยภาพ ทำงานด้านวิชาการและกิจกรรมได้ดี ประสานงานกับทุกฝ่ายได้ดี 
และมีความซื่อสัตย์ ชอบสุดขีด/ทำได้ดีในงานจิตวิทยาพัฒนาพฤติกรรมผู้เรียน/เด็กและเยาวชน
11. จุดที่ต้องพัฒนาด้านการทำงาน
    จริงจังกับงานมากเกินไป มุ่งผลสัมฤทธิ์สูง และยอมรับข้อผิดพลาดของตนเองไม่ค่อยได้
      
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี
ClassStart Books
โครงการหนังสือจากคลาสสตาร์ท