นาย อรรถชัย มีสุข


สอนเกษตร
โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต
Username
bc584673ccdaa546e422
สมาชิกเลขที่
217234
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ประวัติย่อ

ชื่อ-นามสกุล     นายอรรถชัย  มีสุข

ผลงานดีเด่น    และรางวัลทางวิชาการ

        - ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (ศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีพอเพียง) “Lab School Symposium 2011” ระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            - ผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ “Lab School Symposium 2013” ระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            - รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2558 ของกระทรวงศึกษาธิการ  ประเภทบุคคล ผลงานดีเด่นสาขาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระดับประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ

            - นวัตกรรมที่เป็นเลิศ (Best Practices) ด้านการเรียนการสอน “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนบนฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ปี พ.ศ. 2559 ระดับภาค ศึกษาธิการภาค 7

            - วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) ที่ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ปีการศึกษา 2559   

            - ผลการปฏิบัติหน้าที่เป็นเลิศระดับประเทศ ปีการศึกษา 2559 ด้านพัฒนาการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ศูนย์สถานศึกษาพอเพียง มูลนิธิยุวสถิรคุณ

            - โล่ประกาศเกียรติคุณ ยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นคนดีศรีนครินทร์ ปีการศึกษา 2560 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

            - รางวัลข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน (ที่แต่งตั้งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557)

            - รางวัลทรงคุณค่า สพฐ. (OBEC AWARDS) ครั้งที่ 7  ปีการศึกษา 2560 ด้านบริหารจัดการชั้นเรียนยอดเยี่ยม ชนะเลิศเหรียญทอง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี