ผศ. อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์

อาจารย์พิเศษ
Distance Education Thailand
Usernameareepea
สมาชิกเลขที่220730
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ

                                                                   ประวัติ

ชื่อ                     ผศ.อารีย์ แผ้วสกุลพันธ์ หวังแสงทอง  

                         Asst.Prof. Aree  Paeosakulpun Wangsangthong

                         Assistant Professor in Leadership and Organizational Behaviors

                         Siam Technology College

ประวัติการศึกษา   

                          - บธ.ม. (บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการทั่วไป)   มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

                          - ศ.บ. (เศรษฐศาสตร์บัณฑิต เอกการคลัง โทการเงินการธนาคาร)  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการทำงาน   

                          - 2561- ปัจจุบัน          อาจารย์พิเศษ ที่  Distance  Education Thailand

                                                          อาจารย์พิเศษที่ มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

                          - พ.ศ. 2550 - 2560    หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการทั่วไป วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม ระดับอุดมศึกษา

                                                          อาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัชพระนคร                                

                          - พ.ศ. 2544 -2549     อาจารย์ประจำแผนกธุรกิจสัมพันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม (Siamtech) 

  •                       - พ.ศ. 2537 - 2543    หัวหน้าฝ่ายแนะแนว  อาจารย์ประจำแผนกการตลาดวิทยาลัยพณิชยการสุโขทัย
  •                                                       อาจารย์ประจำแผนกเครื่องใช้้สำนัักงาน  วิทยาลัััยพณิชยการสุโขทัย
  •                       - พ.ศ. 2528 - 2536    ผู้จัดการฝ่ายขาย บริษัท ที เค เอส อินเตอร์พริ้นติ้ง จำกัด

   ผลงานทางวิชาการ

                   1. ผลงานวิจัย เรื่อง การวางแผนทางการเงินก่อนเกษียณอายุของอาจารย์ไทย    ตีพิมพ์เผยแพร่ที่ฐาน TCI กลุ่ม 2 วารสารการวิจัยกาสะลองคำ   

                      มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงรายปีที่ 10 ฉบับที่ 1 (ฉบับ มกราคม – มิถุนายน2559)  หน้าที่ 27-36 

                      ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย  1 ปีการศึกษา 2556

                 2. ผลงานวิจัย เรื่องการนำทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในกระบวนการจัดการองค์กรของผู้ประกอบการธุรกิจโรงพิมพ์   ตีพิมพ์เผยแพร่ที่ฐาน TCI กลุ่ม 2

                     วารสารรามคำแหง มหาวิทยาลัยรามคำแหง ปีที่ 30 ฉบับพิเศษ บทความวิชาการ/วิทยานิพนธ์  ฉบับที่ 4 (ตุลาคม – ธันวาคม 2556)หน้าที่ 207-222 

                     ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัย 1 ปีการศึกษา 2555

ผลงานด้านการแต่งตำรา   

                     ได้รับการเผยแพร่ และใช้ในการศึกษาในหลายสถาบัน สืบค้นได้จากแหล่ง Social media  หรือ Social Network

ข่องทางการติดต่ออื่น     Line  :  Areepea    ,    FB : Wang  Paeoskulpun Aree 

ช่องทางการเผยแพร่ Long-Distance Learning :        www.gotoknow.org/user/areepea/...