ครูแหม่ม

ดรู คศ.3
โรงเรียนเศราฐบุตรบำเพ็ญ
Usernamearchavineesb
สมาชิกเลขที่46788
เป็นสมาชิกเมื่อ
เข้าระบบเมื่อ
ติดตาม{{ kv.owner.followee_count }}
ผู้ติดตาม{{ kv.owner.follower_count }}
สมุด{{ kv.user_statistic.blogs }}
บันทึก{{ kv.user_statistic.posts }}
อนุทิน{{ kv.user_statistic.journal_entries }}
ไฟล์{{ kv.user_statistic.files }}
ความเห็น{{ kv.user_statistic.comments }}
ดอกไม้{{ kv.user_statistic.given_votes }}
คำถาม คำตอบ
แพลนเน็ต
ประวัติย่อ
 

เกิดวันที่  :  25 ตุลาคม 2507 

ปัจจุบัน  :  รับราชการอยู่ที่โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ ตำแหน่งครู คศ.3 / หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

การศึกษา :  ศศม. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

งานในหน้าที่ประจำ

        * หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

        * คณะกรรมการงานประชาสัมพันธ์โรงเรียน

        * คณะกรรมการงานงานชุมชนสัมพันธ์

        * คณะกรรมการงานงานวิจัยและพัฒนาองค์กร

        * คณะกรรมการงานสมาคมศิษย์เก่า

        * คณะกรรมการงานฝ่ายวิชาการ

        * คณะกรรมการโครงการวิจัยเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนรู้  สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน กรุงเทพมหานคร เขต 2

งานวิชาการ

        * งานวิจัย เรื่อง การจัดการเรียนรู้แบบ SQ3R เพื่อพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาของนักเรียน ( ทุนวิจัยของ สสวท. )

        * โครงการจัดทำเอกสารชุดฝึกอบรมด้วยตนเอง เรื่องกิจกรรมวิทยาศาสตร์ในแหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น  บูรณาการเศรษฐกิจพอเพียง

        * โครงการจัดทำหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์โลกทั้งระบบ ( โครงการ GLOBE  ร่วมกับ สสวท. )

รางวัล

        * ครูที่ปรึกษาดีเด่น  พ.ศ.2536

        * ครูผู้ส่งเสริมและพัฒนาการใช้ภาษาไทย  กลุ่มโรงเรียนกรมสามัญศึกษา  กทม.  กลุ่มที่ 5  พ.ศ.2545

        * ครูดีในดวงใจ ประจำปีการศึกษา 2546 และ 2548

        * ครูดีในดวงใจ ช่วงชั้นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2550

เป็น