แลกเปลี่ยน

ถั่วงอก

นางสาว ชุติมา อ้อม เถื่อนจักร์
  • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
  • สมาชิกเลขที่ 22173
  • Username aomaomqa
  • เป็นสมาชิกเมื่อ 2007-04-24 09:16:47
  • เข้าระบบเมื่อ 2014-01-31 02:29:15
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สาขาวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

คณะสังคมศาสตร์