ถั่วงอก

นางสาว ชุติมา อ้อม เถื่อนจักร์
  • สมาชิกเลขที่ 22173
  • Username aomaomqa
  • เป็นสมาชิกเมื่อ Tue Apr 24 2007 16:16:47 GMT+0700 (ICT)
  • เข้าระบบเมื่อ Fri Jan 31 2014 09:29:15 GMT+0700 (ICT)
ประวัติย่อ

ประวัติการศึกษา

วุฒิการศึกษาปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม สาขาวิทยาศาสตร์

คณะเทคโนโลยีอุตสากรรม โปรแกรมวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์

วุฒิการศึกษา ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต

มหาวิทยาลัยนเรศวร  

คณะสังคมศาสตร์