การสร้างเว็ปไซต์

อยากทราบขั้นตอนวิธีการสร้างเว็ปไซต์ ที่สะดวก เข้าใจง่าย เพื่อนำไปพัฒนางานที่ปฏิบัติ
คำตอบ