คนพิการทางสายตาถอดเทป

อาจารย์หมออัครินทร์อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับประสบการณ์การให้คนพิการทางสายตาถอดเทปคำพูด ไม่ทราบว่าคุณชายขอบพอรู้จักท่านใดที่มีประสบการณ์ด้านนี้หรือไม่ค่ะ 

http://gotoknow.org/blog/Akarin-R2R/48279

คำตอบ

อาจารย์ ดร.จันทวรรณ ครับ

ผมนำข้อความข้างล่างนี้ไปฝากเป็น คห.ไว้แล้วครับที่บันทึก อาจารย์หมออัครินทร์

ลองติดต่อที่...
ห้องสมุดเคนตาบอดแห่งชาติ ชั้น 2
สมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย
เลขที่ 85/1-2 ซอยบุญอยู่ ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2248-0555 หรือ 0-2246-3835 ต่อ 200, 201 โทรสาร 0-2248-0556

ท่านอยู่ กทม.อยู่แล้วน่าจะสะดวกกว่าครับ