ตอบ อ.เจริญ /จาก อ.อดิศักดิ์

วัตถุประสงค์ประการหนึ่งของการปัจฉิมนิเทศ คือ การเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคม (สังคมของการทำงาน) ซึ่งแตกต่างจากสังคมในสถาบันการศึกษา ดังนั้นนักศึกษาต้องเข้าใจในบทบาทของการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสม และการปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับผู้อื่น ผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาทำกิจกรรม ประมาณ 2 ชั่วโมง ตามขั้นตอนดังนี้ จัดห้องประชุมแบบตัว U เก้าอี้อย่างเดียว ไม่ต้องใช้โต๊ะ 1.เริ่มด้วยกิจกรรมการวิเคราะห์ตนเองของนักศึกษา โดยแจกกระดาษคนละ 1 แผ่น ให้วาดหน้าของตัวเอง พร้อมเขียนชื่อและเขียนข้อดี ข้อเสียของตนเองที่มีอย่างละ 5 ข้อ หลังจากนั้น ให้นักศึกษานำไปแลกกับเพื่อน ๆ โดยการส่งต่อไปเรื่อย ๆ เมื่อมีเสียงนกหวีด หรือ สัญญาณเพลงจบ ให้ทุกคนดูว่าภาพที่ถืออยู่ในมือนั้นเป็นภาพของใคร ให้อ่านข้อดี ข้อเสียที่เจ้าของภาพเขียนไว้พร้อมวิเคราะห์เพิ่มเติมด้วยความคิดเชิงบวก เช่น เขียนให้กำลังใจในข้อเสีย หรือแนะนำวิธีแก้ ชื่นชมในข้อดี หรือเขียนแซวแบบสนุกสนานก็ได้ แล้วลงชื่อผู้วิเคราะห์ หลังจากนั้นอาจารย์สุ่มมาอ่านซัก 4 – 5 ใบ แบบขำ ๆ ก่อนให้ทุกคนนำไปคืนเจ้าของ กิจกรรมนี้ใช้เวลา 30 นาที 2.เริ่มแบ่งกลุ่ม อาจแบ่งด้วยวิธีนับเลข หรือ ใช้กิจกรรมเพลงก็ได้ กิจกรรมกลุ่มใช้ขั้นตอนนี้ครับตั้งชื่อกลุ่ม - เลือกหัวหน้ากลุ่ม – เขียนสัญลักษณ์กลุ่ม – กำหนดจุดแข็ง จุดอ่อนของกลุ่ม ซึ่งได้จากข้อดี ข้อเสียที่แต่ละคนเขียนมา มารวมกัน ถ้าข้อดีตรงกันหลายข้อให้ใช้เป็นจุดแข็งของทีม ถ้าข้อเสียตรงกันหลายข้อให้ใช้เป็นจุดอ่อนของทีม แต่ละกลุ่มต้องนำ Present ให้อาจารย์ฟัง (อาจารย์สรุปด้วยนะครับ) 3.ให้แต่ละกลุ่มทำกิจกรรมเพื่อทดสอบศักยภาพทีมประมาณ 2 – 3 กิจกรรม (กิจกรรมนี้เน้นความสนุกสนานแต่อาจารย์ต้องสรุปผลให้ได้นะครับ) 4.เหลือเวลาในช่วงท้ายประมาณ 30- 45 นาที เพื่อบรรยายความรู้ แต่ไม่ต้องบรรยายแบบวิชาการหรือเป็นทางการมาก ใช้วิธีการพูดแบบสบาย ๆ หรือให้ตัวแทนนักศึกษามาแสดงความคิดเห็นในเรื่องต่าง ๆ บ้างก็ได้ ผมอธิบายสั้น ๆ แค่นี้นะครับ......เหนือเหนือจากนี้ อาจารย์สามารถประยุกต์เพิ่มเติมได้ครับ ...ขอบคุณครับ
คำตอบ