ปัจจัยแห่งความสำเร็จ หรือบันไดของความสำเร็จในพุทธศาสนามีอีกมั้ยครับ?

คุณเครื่องแห่งความสำเร็จในพุทธศาสนานั้น หมายถึง อิทธิบาทสี่ คือ ต้องมี ฉันทะ,วิริยะ,จิตตะ และวิมังสา ในสี่อย่างจะขาดอย่างใด อย่างหนึ่งไปไม่ได้ เพราะเป็นที่ที่เชื่อมโยงสอดคล้องกัน เพื่อให้งานการต่าง ๆ ได้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ...อยากจะถามว่ามีธรรมะข้อใดอีกที่บอกว่า ความสำเร็จควรจะประกอบด้วยอะไรบ้าง? หรือบันไดไต่สู่ความสำเร็จต้องยึดถือธรรมะข้อใดครับ
คำตอบ