สอบถามเรื่องนวัตกรรม

ครูกลม
ทราบว่าคุณศิริการจน์ วรรณวาสได้จัดทำนววัตกรรมใหม่ใช้ในการสอนเด็กมากมายทำให้นักเรียนเกิดความประทับใจอยากเรียนถามว่าครูมิเท็คนิคอย่างไร
คำตอบ