TQM ของ7-eleven

น้ำฝน MBA
อยากเห็นตัวอย่างการวิเคราะห์การทำงานของ 7-11 เกี่ยวกับ TQM น่ะคะ รบกวนด้วยนะคะ
คำตอบ

คำถามที่ถามมา  ได้ตอบไว้ตอนท้ายของบันทึกนี้แล้ว   หวังว่า ข้อมูลจะเป็นประโยชน์ ต่อสังคมแห่งการเรียนรุ้ นี้

อาจารย์ยม

มีผู้ถาม สนใจขอตัวอย่างการวิเคราะห์การทำงานของ 7-11 เกี่ยวกับ TQM  ผมจับประเด็นได้สองเรื่อง คือ

 1. เรื่อง TQM
 2. เรือ่ง การวิเคราะห์การทำงาน ของ 7-11 โดยใช้กรอบแนวคิด TQM

เป็นเรื่องที่ไม่สามารถจะให้คำตอบได้ดี  เพราะ ผมไม่ได้ทำงานที่ 7-11 และ ดยหลักการ ก็ไม่ควรวิเคราะห์วิจารณ์ องค์การ มหาชน ในเวทีสาธารณะแบบนี้ โดยไม่จำเป็น  ยกเว้น 7-11 เขาต้องการจริง ๆ เพื่อนำข้อมูลไปพัฒนาองค์การของเขา ซึ่งเขาก็มีทีมผู้บริหาร ที่มีความรู้ ความสามารถสูง และบริหารได้ดีอยู่แล้ว 

ผมแนะนำผู้ที่ถามคำถามนี้มา ดังนี้ หากต้องการเอาคำตอบ หรือคามคิดเห็น ข้อมูลไปประกอบการทำรายงาน หรือเพื่อการศึกษา ผมแนะนำดังนี้

 1. ทำความเข้าใจเรื่อง TQM จากเว็บ จากห้องสมุด
 2. ศึกษาเรื่องการวิเคาะห์องค์การ ตามหลักการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ SWOT Analysis เพราะเป็นหลักการพื้นฐานในการวิเคราะห์องค์การ กล่าวคือ  วิเคราะห์ภายใน ก็ใช้หลักการวิเคราะห์จุดแข็ง  (จุดดี) และวิเคราะห์จุดอ่อน ขององค์การ  ส่วนการวิเคราะห์ภายนอก วิเคราะห์ดูว่า มีอะไรเป็นอุปสรรค ต่อการบริหารจัดการ และมีอะไรเป็นโอกาส ที่เอื้อให้องค์การพัฒนาไปได้ด้วยดี
 3. ศึกษา กลยุทธ์การบริหารของ 7-11 จากเอกสารข้อมูลสาธารณะ จากรายงานการประจำปี  ที่ เขาต้องทำเสนอตลาดหลักทรัพย์ หาดูได้จากเว็บต่างๆ
 4. ศึกษาหลักการเขียนบทความวิชาการ  วิธีการเปิดประเด็น วิธีการดำเนินเรื่อง วิธีการสรุป เสนอแนะ และการเขียนเอกสารอ้างอิง และลงมือทำด้วยตนเอง

อย่างไร ก็ตาม ผู้ถามสามารถศึกษา ข้อมูลคร่าว ๆ ได้จากตอนท้ายนี้ เพื่อประโยชน์ ต่อการศึกษา ดังนี้

ส่วนที่ 1 ความรู้เกี่ยวกับ TQM

ความหมายของ  TQM

 

TQM มาจากคำว่า TQC (Total Quality Control) ของญี่ปุ่น หรือบางทีญี่ปุ่นก็เรียกว่า “CWQC” (Company-Wide Quality Control) หรืออาจแปลว่า การควบคุมคุณภาพทั่วทั้งองค์การ หรือหน่วยงาน

 

TQM เป็น กิจกรรมการพัฒนาเชิงรุก ที่เป็นระบบ เป็นวิทยาศาสตร์ และครอบคลุมทุกส่วน ทุกระบวนการขององค์การโดยให้ความสำคัญที่ความพึงพอใจของลูกค้าภายใน และภายนอกองค์การ

 

TQM ยังหมายรวมถึงระบบการตรวจหรือสืบค้น เพื่อสามารระบุปัญหาได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว ได้รับการแก้ไขปรับปรุง

 

เมื่อกล่าวโดยสรุปโดยภาพรวมสำหรับความหมายของ TQM นั้น : Witcher (1390 อ้างถึงใน สุนทร,  2542) กล่าวว่า         

 • T (Total) : การยินยอมให้ทุกคนปฏิบัติงานอยู่ภายในองค์การได้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดตั้งและบริหารงานระบบคุณภาพ ซึ่งเกี่ยวกับทั้งลูกค้าภายนอก (external customer)  และลูกค้าภายใน(internal customer) โดยตรง
 • Q (Quality) : การสร้างความพึงพอใจของลูกค้าต่อการใช้ประโยชน์จากสินค้าและบริการเป็นหลัก นอกจากนี้คุณภาพยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับแนวความคิดเชิงระบบของการจัดการ (systematic approach of management) กล่าวคือ การกระทำสิ่งใด ๆ อย่างเป็นระบบที่ต่อเนื่องและตรงตามแนวความคิดดั้งเดิมของวงจรคุณภาพที่เรียกว่า PDCA cycle ซึ่งเสนอรายละเอียดโดย W.Edwards Deming เพราะฉะนั้นถ้าหมุนวงจรคุณภาพเช่นนี้อย่างต่อเนื่องขึ้นภายในแต่ละหน่วยงานย่อยขององค์การหนึ่ง ๆ ก็ย่อมจะเกิดระบบคุณภาพโดยรวมทั้งหมดที่เรียกว่า TQM ขึ้นมาได้ในประการสุดท้าย
 • M (Management) :ระบบของการจัดการหรือบริหารคุณภาพขององค์การ ซึ่งดำเนินการและควบคุมด้วยระดับผู้บริหารสูงสุด ซึ่งประกอบด้วย วิสัยทัศน์ (vision) การประกาศพันธกิจหลัก (mission statement) และกลยุทธ์ของการบริหาร (strategic management) รวมถึงการแสดงสภาวะของความเป็นผู้นำ (leadership) ที่จะมุ่งมั่นปรับปรุงและพัฒนาระบบคุณภาพขององค์การอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องตลอดระยะเวลา (continuous quality improvement)

 

ที่มาของแนวคิดเรื่อง  TQM

 

แนวคิด TQM[1] ถูกคิดค้นในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 โดย W.Edwards Deming เพื่อปรับปรุงคุณภาพการผลิตสินค้าและบริการ แต่ชาวอเมริกายังไม่ได้มีการนำมาใช้อย่างจริงจัง   สำหรับการนำแนวคิดการบริหารงานโดยใช้ TQM  มาใช้ในการบริหารงานอย่างจริงจังนั้น  ได้เริ่มตั้งแต่ปลายปี 1940 โดยความพยายามของบุคคลที่มีบทบาทในการบริหารคุณภาพ เช่น Juran , Feigenbaum และ Deming ในปี 1951 Feigenbaum ได้แต่งหนังสือ เรื่อง Total Quality Control และในปีเดียวกัน Joseph M. Juran เขียนหนังสือ เรื่อง Juran’s Quality Control Handbook TQMได้รับความนิยมและมีผลในทางปฏิบัติมากในประเทศญี่ปุ่น

 

ปรัชญาของ TQM มุ่งหวังให้บุคลากรทุกคนทุกฝ่ายร่วมมือกันในการสร้างคุณภาพของงานขององค์กร หลักการของ “Kaizen” ในประเทศญี่ปุ่นต้องการให้พนักงานทุกคนค้นหาปัญหาเพื่อกาปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง TQM สอนให้ป้องกันของเสีย ซึ่งหมายรวมถึงความไม่พึงพอใจในการปฏิบัติงาน ไม่ว่าจะเป็นสินค้า ข้อมูลข่าวสาร หรือความสำเร็จของเป้าหมายตามที่ลูกค้าทั่วทั้งภายในและภายนอก รวมทั้งฝ่ายบริหารคาดหวัง

 

TQM  มี หลักการที่สำคัญอย่างน้อย 5 ประการ คือ

 1. การให้ความสำคัญกับลูกค้า (Customer Oriented)
 2. การให้ความสำคัญกับพนักงาน(Employee Oriented)
 3. การให้ความสำคัญกับผลประกอบการ (Organization Result Oriented)
 4. การพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง (Change Management)
 5. การมุ่งเน้นองค์การสมรรถนะสูง (High Competency Organization)

  

วัตถุประสงค์ทั่วไปของ TQM[2]  

 1. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า
 2. เพื่อพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่องในกิจกรรมทุกด้าน
 3. เพื่อความอยู่รอดขององค์กรและสามารถเจริญเติบโตอย่างไม่หยุดยั้ง ภายใต้ภาวการณ์  แข่งขันที่รุนแรง
 4. เพื่อสร้างความพึงพอใจให้พนักงาน(ลูกค้าภายใน) ยกระดับคุณภาพชีวิตของพนักงานทุกคน
 5. เพื่อผลประกอบการที่ดีกว่า เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้น
 6. เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม

 

การประยุกต์ใช้ TQM ในเชิงปฏิบัติ

          1.   การฝึกอบรมทางด้านคุณภาพ

          2.   การบริหารงานประจำวัน (Daily Management)

          3.   การบริหารนโยบาย (Policy Management)

          4.   การบริหารข้ามสายงาน (Cross Functional Management)

          5.   กิจกรรมกลุ่มย่อย (Small Group Activity)

          6.   ตรวจวินิจฉัยโดยผู้บริหารระดับสูงสุด ( Top Management Diagnosis)

 

แนวทางการส่งเสริม TQM  ภายในองค์กร

          1.  ผู้บริหารระดับสูงต้องมีศรัทธาและมีความเชื่อมั่นว่า TQM  จะสามารถช่วยปรับปรุงพัฒนาองค์กรได้อย่างยั่งยืน

          2.  นำ TQM มาเป็นนโยบายในการบริหารธุรกิจ และประกาศให้พนักงานทุกคนได้รับรู้

          3.  จัดตั้งหน่วยงานส่งเสริม TQM  เพื่อเป็นหน่วยงานหลักในการผลักดันการดำเนินงานต่าง ๆ ในกิจกรรม TQM   ให้เกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม

          4.  จัดตั้ง TQM  Steering   Committee   โดยมีกรรมการผู้จัดการเป็นประธาน เพื่อกำหนดนโยบาย, ผลักดันการดำเนินการ, ติดตามผลและแก้ปัญหาหลัก ๆ ในการทำกิจกรรม TQM

          5.  หาที่ปรึกษา (Consultant)  หากคิดว่าจำเป็น

          6.  กำหนด  Road Map ของการทำ TQM  และแผนงานหลัก

          7.  ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนงานที่กำหนด

          8.  ดำเนินการลงมือปฏิบัติในกิจกรรมต่าง ๆ ของ TQM

          9.  ผู้บริหาระดับกลางตรวจสอบการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

          10.ผู้บริหารระดับสูงตรวจวินิจฉัย (Diagnosis)  ผลการดำเนินงาน TQM เป็นระยะๆ

          11.ประเมินผลงานประจำปี

 

 

บทบาทของผู้บริหารในระดับต่าง ๆ ในการทำกิจกรรม TQM

ผู้บริหารระดับสูง

 1. กำหนดวิสัยทัศน์, นโยบายและเป้าหมายของการทำกิจกรรม TQM  ซึ่งควรกำหนดเป้าหมายทั้งระยะสั้น  ระยะกลางและระยะยาว
 2. กำหนด  Road Map และแผนงานหลักของการทำ TQM
 3. แสดงความมุ่งมั่น มีความเป็นผู้นำและสร้างวัฒนธรรมแบบ TQM
 4. มอบหมาย และกระจายนโยบายสู่การปฏิบัติ
 5. สนับสนุนในทุก ๆ ด้าน
 6. แสดงความเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างที่ดีในการทำกิจกรรม
 7. ตรวจวินิจฉัยและพัฒนาระบบที่มีอยู่ให้ดียิ่งขึ้น

 

ผู้บริหารระดับกลาง

 1. รับผิดชอบและสนับสนุนให้เกิดการปฏิบัติกิจกรรม TQM  ในหน่วยงานของตนให้สอดคล้องกับนโยบายของผู้บริหารระดับสูง
 2. อบรมให้ความรู้และจูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ร่วมมือกันทำกิจกรรม
 3. ติดตามความคืบหน้าและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในหน่วยงาน
 4. สร้างมาตรฐานและเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติ
 5. กระตุ้นและสร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน
 6. ประสานงานและร่วมมือกับส่วนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ผู้บริหารระดับล่าง

 1. ควบคุมการปฏิบัติงานตามมาตรฐานที่สร้างขึ้น
 2. จูงใจผู้ใต้บังคับบัญชาให้ร่วมมือกันทำกิจกรรม
 3. ตรวจสอบและติดตามปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏิบัติและรายงานให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
 4. รับทราบข้อมูลที่จำเป็นจากพนักงาน
 5. ให้ข้อมูลทางด้านเทคนิคที่จำเป็นแก่ผู้บริหารระดับกลางเพื่อปรับปรุงงาน

 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในการประยุกต์ใช้ TQM

 1. ความรู้และความเข้าใจ 
 2. ความศรัทธาและมุ่งมั่น 
 3. ภาวะผู้นำ 
 4. ความกล้า ท้าทายทำงานที่ยากกว่า
 5. การบริหารระบบ
 6. การวางแผน และการปฏิบัติตามแผน
 7. การตรวจสอบระบบ
 8. การประชุมทบทวนของฝ่ายบริหาร
 9. การพัฒนาอย่างต่อเนื่อง


[1] http://www.kunkroo.com/tqm.doc

[2] http://www.kunkroo.com/tqm.doc

อาจารย์ยม

(ต่อ) ส่วนที่ 2 สิ่งที่ควรทราบ เกี่ยวกับ 7-11

 

ความเป็นมาของ  เซเว่น อีเลฟเว่น[1]

 

ร้านสะดวกซื้อนาม เซเว่น อีเลฟเว่นได้เปิดประวัติศาสตร์ร้านค้าปลีกเป็นครั้งแรกในปี พ.ศ.2470เป็นร้านค้าปลีกเพื่อชุมชนในชื่อ บริษัท เซาท์แลนด์ไอซ์ (เซาท์แลนด์คอร์ปอเรชั่น) ณ เมืองดัลลัส มณรัฐเท็กซัส ประเทศสหรัฐอเมริกา

 

แรกเริ่มเดิมทีนั้นได้ดำเนินกิจการผลิตและจำหน่ายน้ำแข็งซึ่งตรงกับความต้องการของผู้บริโภคจนต้องขยายกิจการโดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคประเภทนม ขนมปัง และไข่ เข้ามาจำหน่ายและเปลี่ยนชื่อร้านใหม่เป็นชื่อว่า โทเท็ม สโตร์ (Tote’m Store)

จึงถือว่าเป็นจุดกำเนิดร้านค้าเพื่ออำนวยความสะดวกเป็นครั้งแรกและได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น เซเว่น อีเลฟเว่นเป็นครั้งแรกโดยนำเวลาในการเปิด ปิดจำหน่ายมาสื่อความหมายให้ลูกค้าได้รับทราบ คือ 7.00-23.00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด

 

ปัจจุบัน เซเว่น อีเลฟเว่นได้ขยายปีสาขากว่า 24,000 ทั่วโลกและกลายเป็นสัญลักษณ์ของร้านสะดวกซื้อที่มีมาตรฐานการบริการที่ดีเยี่ยมและทรงประสิทธิภาพ ทั้งอาหาร เครื่องดื่มสินค้าอุปโภคบริโภคเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า จนเป็นร้านสะดวกซื้อที่เป็นขวัญใจของชุมชน

 

เครือเจริญโภคภัณฑ์ผู้กำเนิด เซเว่น อีเลฟเว่นในเมืองไทยเครือซี.พี. มีความสนใจในเรื่องธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่ายโดยเฉพาะเรื่องของการค้าปลีกและค้าส่งซึ่งเครือซี.พี.มีความชำนาญในเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่ง และในการขยายธุรกิจของเครือ ซี.พี.

ทุกครั้งนั้นยึดหลักสำคัญในการดำเนินธุรกิจ คือการผสมผสานความร่วมมือระหว่าง คน กับ เทคโนโลยี อย่างสอดคล้องทั้งสามด้าน คือ กาลเวลา สถานที่ และประเภทสินค้า ต้องมี เทคโนโลยี ตลาด และเงินทุนและธุรกิจที่ทำนั้นต้องตอบสนองผู้บริโภคเป็นสำคัญ มีนโยบายสำคัญอีกข้อหนึ่งคือการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเป็นเพราะวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล และไม่ปิดกั้นทางธุรกิจขององค์กร เครือ ซี.พี. นั้นเห็นว่าถ้าองค์กรไหนที่มีเทคโนโลยีและเก่งเป็นที่ยอมรับและมีความเป็นไปได้ในทางธุรกิจ ซึ่งมีความเชี่ยวชาญ

เป็นบริษัทชั้นนำของโลก ดังนั้นการสู่กลุ่มธุรกิจใหม่ คือ กลุ่มธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย เครือ ซี.พี. จึงได้ร่วมมือกับบริษัทยักษ์ใหญ่ในวงการค้าปลีกและค้าส่ง คือ บริษัท เอสเอชวี โฮลดิ้ง แห่งประเทศเนเธอร์แลนด์ เพื่อจัดตั้งศูนย์การค้าส่งรูปแบบใหม่ครบวงจรในประเทศไทยในชื่อแม็คโครในชั่วเวลาไม่นานนัก แม็คโคร กลายเป็จุดสำคัญของร้านค้าปลีกย่อยหรือ โชวห่วยที่กระจัดกระจายอยู่ตามตรอก ซอกซอย

ตรงเข้ามาจับจ่ายสินค้าอุปโภคบริโภค เข้าสู่ร้านตน เพราะมีสินค้าหลากหลายและมีราคาถูกอย่างที่เรียกกันว่า ONE STOP SERVICE ทีเดียว

 

เซเว่น อีเลฟเว่นได้ถือกำเนิดขึ้นในเมืองไทย โดยที่เครือซี.พี.ได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาซื้อสิทธิ์ประกอบกิจการค้าปลีก (License) จากบริษัทเซาท์แลนด์คอร์ปอเรชั่น จำกัด

(ปัจจุบันเปลี่ยนชื่อเป็น เซเว่น อีเลฟเว่น อิงค์)เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2531 และเริ่มเปิดดำเนินการสาขาแรกที่ถนนพัฒนพงศ์ กรุงเทพฯ

 

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2532 ภาระเร่งด่วนในการที่จะนำเซเว่นอีเลฟเว่นมุ่งสู่ความสำเร็จนั้นก็คือการสรรหาคนเก่งสู่องค์กร การขยายสาขา และ โฆษณาประชาสัมพันธ์เล็งเห็นความสำคัญของร้านค้าปลีก ตามแหล่งชุมชนใกล้บ้านที่มีมาตั้งแต่อดีต จึงนำธุรกิจแบบดั้งเดิมมาผสม ผสานกับระบบการจัดการที่มีคุณภาพและทันสมัย

คุณก่อศักดิ์นั้น มีวิสัยทัศน์ในการบริการงานว่า การทำงานกันเป็นทีมเท่านั้นถึงจะประสบความสำเร็จได้ โดยเฉพาะผู้บริหารเซเว่นฯ ยึดหลักการบริหารแบบกระจายอำนาจไม่ผูกขาดอำนาจไว้ในมือของคนใดคนหนึ่งเพียงคนเดียว คุณสมบัติที่โดดเด่นประการหนึ่งของพนักงานทุกคนไม่ว่าระดับล่าง ระดับกลาง หรือระดับบน จะต้องมีปฏิภาณไหวพริบในการค้าขายและรักงานบริการสาเหตุที่สำคัญที่ทำให้เซเว่นอีเลฟเว่นนั้นได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้บริโภค เป็นเพราว่าได้นำยุทธศาสตร์สำคัญ ที่เน้นให้บริการแบบอบอุ่นและเป็นกันเองโดยหยิบยกเอาวัฒนธรรมไทยในการไหว้และคำกล่าวทักทาย สวัสดีเปิดการขายและปิดการขายด้วยการ ขอบคุณ

 

ทุกครั้งสร้างมิติใหม่ในการค้าของร้านสะดวกซื้อบริการ เคาน์เตอร์เซอร์วิสเป็นแห่งแรกของประเทศไทยเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชำระค่าสาธารณูปโภคทุกประเภทได้แก่ ค่าน้ำประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และบริการจากการผ่อนสินค้าแลบริการต่าง ๆ ที่เป็นที่นิยมเป็นอย่างมากเพราะทำให้ลูกค้านั้น ประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ทั้งยังชำระได้ตลอด 24 ชั่วโมง มีการติดตั้งเครื่อง ATM  ไว้ที่ร้านสาขาเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทั่วไป

 

ความสำเร็จขอเซเว่นอีเลฟเว่นนั้น อาจจะกล่าวได้ว่าเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของพนักงานในทุกระดับ และการมีวิสัยทัศน์กว้างไกลของผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับ

การพัฒนาบุคลากรและการพัฒนาองค์กรควบคู่มาโดยตลอดไม่ว่าจะเป็น

 

ยุทธศาสตร์การบริหาร ของ เซเว่น อีเลฟเว่นในเมืองไทยเครือซี.พี.  เท่าที่ทราบ ได้แก่[2]

 1. การสร้างค่านิยม 7 ประการ
 2. การคัดสรรสินค้าและการบริการคุณภาพสู่ประชาชนมาตรฐานการบริการที่เป็นหนึ่ง
 3. การมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย
 4. โครงการสำหรับพัฒนาบุคลากรมากมาย เช่น โครงการ Rewards Program
 5. โครงการการศึกษาในระบบทวิภาคีการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรประจำปี
 6. ตั้งชมรมที่ส่งเสริมให้พนักงานมีความรักในหมู่คณะเช่น ชมรมวรรณกรรม ชมรมดนตรีไทย พุทธปัญญาชมรม ชมรมกอล์ฟ ชมรมหมากล้อม
 7. การปรับปรุงองค์กรเพื่อสู่ระบบมาตรฐานสากล ตามระบบบริหาร
 8. คุณภาพ ISO 9002 : 2000 ทั่วทั้งองค์กร ที่มุ่งสู่การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรหรือ Total Quality Management (TQM)

9.           การมีประสิทธิภาพในการกำกับดูแลกิจการ

10.       การบริหารความเสี่ยง

11.       โครงการเพื่อสังคมที่ได้ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง

12.       การแสวงหาและสร้างธุรกิจใหม่ครบวงจร

13.       การโฆษณา และประชาสัมพันธ์

14.       การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

15.       การมีเป้าหมายอย่างชัดเจน

16.       รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ยอมรับ และแก้ไข

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การกำหนดค่านิยม 7 ประการของ เซเว่น อีเลฟเว่น

ความพร้อมเพรียงและเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน

หากจะกล่าวถึงปฐมบทของความสำเร็จขององค์กรนั้น ทุกธุรกิจในโลกนี้ล้วนมีความเชื่อว่า คนคือทรัพยากรที่สำคัญที่สุดขององค์กรและค้นหากรรมวิธีที่จะทำให้คนมากมายที่มาร่วมกันในองค์กรนั้น รวมกันเป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า พลัง

ขององค์กร ที่สามารถสร้างสรรค์และเป็นตัวขับเคลื่อนให้องค์กรนั้นประสบกับความสำเร็จที่มุ่งหวังองค์กรที่ดีนั้นต้องมี ความเชื่อหรือค่านิยมพนักงานจึงจะสามารถเป็นกรอบที่ไม่ให้องค์กรนั้นปฏิบัติผิดทิศทาง ค่านิยม 7 ประการ

 

1. แกร่ง (Strength) คือ ความพยายาม มุ่งมั่น ทำงานจนเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายได้อย่างสมบูรณ์

2. กล้า (Courage) คือ ความกล้าหาญในการทำงานโดยยึดหลักความมีคุณธรรม และจริยธรรม

3. สัจจะวาจา (Truth) คือ เป็นผู้มีวาจาสัตย์ มีความซื่อตรง ในการปฏิบัติหน้าที่ เคารพในเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเอง

4. สามัคคี (Harmony) คือ ร่วมแรงร่วมใจในการทำงาน มีความสมัครสมานและทำงานร่วมกันด้วยความเบิกบาน เพื่อประสานประโยชน์ให้เกิดแก่บริษัท

5. มีน้ำใจ (Generosity) คือ เป็นผู้มีน้ำใจ ยินดีให้ความช่วยเหลือและมีความเอื้อเฟื้อต่อผู้อื่นด้วยความจริงใจ

6. ให้ความเคารพผู้อื่น (Respect) คือ เคารพต่อสิทธิ ความคิดเห็น ให้เกียรติ และมีกิริยาวาจาที่ดีต่อกัน ด้วยความจริงใจ

 

7. ชื่นชมความงามแห่งชีวิต (Appreciation) คือ ตระหนักถึงคุณค่าในการดำเนินชีวิต มีความชื่นชมในคุณค่าของงานศิลปะแขนงต่าง ๆ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การขยายสาขาแบบเครือข่ายครอบคลุมทุกทิศทั่วไทย

หลักการที่สำคัญที่สุดของการดำเนินธุรกิจประเภทร้านสะดวกซื้อให้เติบโต และเพิ่มยอดการขายให้สูงอย่างต่อเนื่องนั้น หัวใจหลักก็คือต้องขยายสาขาออกไปมากที่สุดและมีประสิทธิภาพมากที่สุดการขยายสาขาของเซเว่นนั้นมีการบริหารอยู่ 3 รูปแบบคือ

 

1. ร้านที่บริษัทลงทุนเอง

2. การให้อนุญาตสิทธิ์ช่วง ที่เรียกว่า แฟรนไชส์ (Franchise)

3. การให้อนุญาตสิทธิช่วงในอาณาเขต (Sub – Area License)

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สินค้าและการบริการที่เป็นเลิศ และต้องตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเป็นหลัก

เป็นที่ทราบกันดีว่า เซเว่น อีเลฟเว่นนั้นเป็นธุรกิจที่เน้นในด้านการจำหน่ายและบริการสินค้าอุปโภคและบริโภค เป็นลักษณะของผู้ขายหรือผู้จำหน่ายมิใช่ผู้ผลิตโดยตรง

ถึงแม้จะมีสินค้าบางชนิดที่อยู่ในกลุ่มธุรกิจของเครือ ซี.พี. มาจำหน่ายในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นก็ตาม ก็ถือว่าเป็นคู่ค้าปกติ มิใช่เกี่ยวข้องหรือมีอภิสิทธิ์แต่อย่างใดในการพิจารณาคัดเลือกสรรสินค้า ซึ่งเป็นนโยบายของเครือ ซี.พี. และของบริษัท ซี.พี. เซเว่นอีเลฟเว่น

 

สินค้าที่นำมาเข้ามาจำหน่ายในร้านเซเว่นนั้นต้องเป็นสินค้าที่มีคุณภาพดี มีความหลากหลาย พร้อมให้บริการต่อลุกค้าทุกเพศทุกวัย และไม่หวังผลกำไรจนเกินควร

และต้องมีมาตรฐานเท่าเทียมกัน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 คนคุณภาพและทำงานกันเป็นทีมแบบกระจายอำนาจ

นโยบายเซเว่น อีเลฟเว่น มีจุดเด่นที่กลายเป็นจุดแข็งขององค์กรที่ทุกคนในวงการธุรกิจการค้าในเมืองไทยต้องยอมยกนิ้วให้อีกจุดหนึ่งก็คง คนคุณภาพและทำงานกันเป็นทีม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  การสร้างองค์กรคุณภาพและการพัฒนาบุคลากร

ในยุทธศาสตร์ที่แล้วได้พูดถึงความมีคุณภาพของคน การทำงานเป็นทีมและการกระจายอำนาจของเซเว่นฯ สิ่งที่คู่กันไปกับยุทธศาสตร์ที่กล่าวมาคือ ยุทธศาสตร์ในการสร้างองค์กรคุณภาพ ซึ่งเป็นเป้าหมายหลักในการพัฒนากระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ควบคู่ไปกับการพัฒนาบุคลากรเพื่อการปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

 

การที่เซเว่นฯ มีนโยบายและแนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาองค์กรที่มุ่งสู่การบริหารงาน

คุณภาพทั่วทั้งองค์กรนี้เอง ที่ถือว่าเป็นจุดสำคัญที่ทำให้เซเว่นฯ เติบโตอย่างรวดเร็วและต่อเนื่องไม่หยุดยั้ง และทำให้องค์กรนาม ซี.พี. เซเว่น อีเลฟเว่น กลายเป็นตัวอย่างขององค์กรที่ได้รับการกล่าวขวัญและยอมรับมาโดยตลอด

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6การบริหารความเสี่ยงและระบบควบคุมที่ดี

ในวงการธุรกิจนั้นทราบกันเป็นอย่างดีแล้วว่า เซเว่นฯ นั้น เป็นผู้นำในด้านร้านสะดวกซื้อที่เป็นที่หนึ่งของประเทศ ที่ยากจะมีใครลบสถิติได้ทั้งในด้านการเติบโตของสาขาซึ่งมีถึง 3,000 สาขาในช่วงเวลา 10 กว่าปี ที่ได้เริ่มดำเนินธุรกิจ

 

จากยุทธศาสตร์ในข้อนี้ ทำให้ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยเฉพาะลูกค้าและคู่ค้า รวมทั้งผู้ถือหุ้น

เกิดความเชื่อถืออย่างเต็มเปี่ยม จึงได้เข้ามามีส่วนร่วมที่ช่วยทำให้เซเว่นฯ ก้าวไปสู่เป้าหมายอย่างรวดเร็ว สมดังความตั้งใจการทำงานที่บุกบั่นของเหล่าพนักงานทุกระดับ และคณะผู้บริหารทุกคน ที่มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาร้านสะดวกซื้อของคนไทยให้มีคุณภาพทัดเทียมระดับสากลและเป็นองค์กรที่มั่นคงและมีคุณภาพตามที่ทุกคนต้องการ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 7ผู้นำด้านเทคโนโลยีทีทันสมัย

ในท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีของโลกที่รวดเร็วเป็นอย่างยิ่ง

ตั้งแต่ต้นศตวรรษที่ 20 ที่คอมพิวเตอร์ได้เข้ามามีบทบาทในทุกส่วนของโลกไม่ว่าจะเป็นด้านการศึกษา การแพทย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวงการธุรกิจ จนมีคนกล่าวกันว่าธุรกิจใหม่ที่เกิดขึ้นคือ ธุรกิจไฮเทคในด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่ง

การวางระบบร้านสาขา (Store System)

เพื่อรับข้อมูลการขายที่ร้านสาขาทั้งหมดด้วยการสแกน บาร์โค้ด (Bar code) ณ จุดชำระเงินด้วย POS (Point of Sales) ส่งข้อมูลตรงไปยังศูนย์ข้อมูล

ข้อมูลนี้ที่ได้ถือเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญที่ช่วยในการวิเคราะห์และบริหารสินค้าแบบรายตัว (Itemize) ทำให้สามารถส่งสินค้าได้ถูกต้อง รวดเร็ว ทันความต้องการของลูกค้าในแต่ละพื้นที่

 

ยุทธศาสตร์ที่ 8 การมีภาพลักษณ์ที่ดี

โลกแห่งการทำธุรกิจทุกประเภทนั้น ความเชื่อถือ และยอมรับเป็นพื้นฐานสำคัญที่จะทำให้ธุรกิจนั้นเติบโตและประสบความสำเร็จ ความเชื่อถือ และยอมรับนั้นจะเกิดขึ้นได้ต้องมาจากภาพลักษณ์หรือภาพพจน์ที่ดีขององค์กรนั้นมีส่วนสำคัญยิ่ง

 

เมื่อเซเว่น อีเลฟเว่น ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการรูปลักษณ์ของร้านที่ทันสมัย

ความสะดวก สะอาด และปลอดภัย รวมถึงการบริการที่ยอดเยี่ยม การนำประเพณีวัฒนธรรมไทยในการทักทาย สวัสดีครับ สวัสดีค่ะและการไหว้ การขอบคุณ

ก็โดนใจผู้บริโภคเป็นอย่างยิ่งประกอบการจัดสินค้าที่มีคุณภาพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 9ระบบการขนส่ง สินค้าที่มีประสิทธิภาพ

ศูนย์กระจายสินค้าที่มีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มมูลค่าของธุรกิจการดำเนินธุรกิจแบบเครือข่ายอันทรงพลังอย่างเซเว่น อีเลฟเว่นนั้น สิ่งที่เป็นต้นทุนที่มีมูลค่ามหาศาลในแต่ละวันแต่ละเดือน และแต่ละปี คือ การขนส่ง และศูนย์กระจายสินค้า หรือ ดีซี ศูนย์กระจายสินค้าหลักของเซเว่นฯ ตั้งขึ้นที่ปทุมธานี นครสวรรค์ และทั้งภูมิภาค เป็นศูนย์กระจายสินค้าขนาดใหญ่ รองรับสินค้าที่ถูกส่งเข้ามาจากคู่ค้าเป็นจำนวนมหาศาลในแต่ละวันได้ถูกจัดเรียงเป็นระบบหมวดหมู่ ด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความเป็นเลิศในด้านภาวะผู้นำ

มีนักปราชญ์ชาวฝรั่งเศสท่านหนึ่งเคยกล่าวไว้ว่าไม่มีใครจดจำคนที่เข้าเส้นชัยเป็นที่สองหรอกคำกล่าวนี้ใช้ได้กับการแข่งขันในทุกรูปแบบโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการแข่งขันด้านธุรกิจ

 

เป็นองค์กรที่มีการกำหนดทิศทางการดำเนินธุรกิจอย่างชัดเจนรวมถึงการมองหาโอกาสทางธุรกิจในอนาคต มีวิธีการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ พร้อมทั้งติดตามวัดผลและทบทวนทิศทางขององค์กรอย่างเป็นระบบ มีการมอบอำนาจให้กับผู้บริหาร และพนักงานอย่างเหมาะสมส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของพนักงาน รวมทั้งการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคม

 

ยุทธศาสตร์ที่ 11การมีมาตรฐานและการบริการที่เป็นหนึ่ง

 

การดำเนินธุรกิจที่ดีและได้รับการยอมรับจากลูกค้าที่กลับมาใช้บริการจนกลายเป็นลูกค้าประจำหรือลูกค้าหลักนั้น มีสิ่งหนึ่งที่ลูกค้าทุกคนต้องการคือ การมีมาตรฐาน และการบริการที่เป็นหนึ่ง

 

ในเซเว่นมีโครงการที่ชื่อว่า Rewards Program เป็นโครงการสะสมความดีในรูปแบบของคะแนนจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่บริษัทจัดขึ้น อาทิเช่น กิจกรรมเพิ่มผลผลิต กิจกรรมเข้าเยี่ยมร้าน ฯลฯ พนักงานจะมีกำลังใจที่จะรักษาความดีในการบริการ

และมาตรฐานและสามารถนำคะแนนไปแลกของรางวัลที่บริษัทฯ จัดให้ผลที่ได้จากการทุ่มเทเพื่อพนักงานของเซเว่น อีเลฟเว่นนั้นกลายเป็นบรรทัดฐานที่เหล่าพนักงานมีความสุขในการทำงานและเป็นส่วนหนึ่งของเซเว่น อีเลฟเว่น

 

ยุทธศาสตร์ที่ 12 การแสวงหาและสร้างธุรกิจใหม่ครบวงจร

ภายใจร้านเซเว่น อีเลฟเว่น รับจัดตั้งเคาน์เตอร์วิสรับชำระเงิน ค่าสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น ค่าน้ำประปา ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์พื้นฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่ อันเป็นการแบ่งเบาภาระและลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปชำระปกติที่ลูกค้าเคยต้องไปชำระตามที่ต่าง ๆ

รวมไว้ในที่เดียวกัน ตลอดจนสามารถชำระได้ 24 ชั่วโมง และการติดตั้งตู้ ATM ไว้บริการลุกค้าและประชาชนทั่วไป

 

จากความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ต่อมาได้เกิดร้านบุ๊คสไมล์ตามลำดับด้วยข้อจำกัดของพื้นที่การขายที่ไม่สามารถ

อาจารย์ยม

(ต่อ) ส่วนที่ 2 สิ่งที่ควรทราบ เกี่ยวกับ 7-11

 

จากความสำเร็จในการจำหน่ายสินค้าต่าง ๆผ่านร้านเซเว่น อีเลฟเว่น ต่อมาได้เกิดร้านบุ๊คสไมล์ตามลำดับด้วยข้อจำกัดของพื้นที่การขายที่ไม่สามารถจะขยายออกไปได้อีกในแต่ละสาขาจึงทำให้ผู้บริหาร

ค้นคิดวิธีที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เพิ่มจำนวนขึ้นความมุ่งมั่นพัฒนาธุรกิจและการบริการที่ไม่เคยหยุดของเซเว่นอีเลฟเว่น จากการที่มี ลูกค้าเข้ามาใช้บริการในร้านมากกว่า 2 ล้านคนต่อวัน นับว่าเป็นช่องทางในการซื้อขายสินค้าที่สำคัญของประเทศ ทำให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจเป็นจำนวนมาก เซเว่น อีเลฟเว่น จึงได้นำกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Purse) เข้ามาใช้เป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยการใช้ Digital Purse แทนการใช้เงินสด ซึ่งจะช่วยลดภาระในการถือเงินสด ทั้งผู้ซื้อ และผู้ขาย ปลอดภัยในการดูแลรักษา และส่งผลให้เกิดความแม่นยำ และความปลอดภัยเป็นอย่างยิ่งในระบบการชำระเงินของประเทศบริษัทไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด

 

การแสวงหา และสร้างธุรกิจใหม่ครบวงจรที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่า เซเว่น อีเลฟเว่น นั้นไม่เคยหยุดนิ่งที่จะสรรหาสินค้า และการบริการใหม่ ๆ มาตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งถือว่าเป็นการพัฒนาธุรกิจให้เกิดผลสูงสุดนั่นเอง

 

ยุทธศาสตร์ที่ 13 การโฆษณา และประชาสัมพันธ์

สิ่งหนึ่งที่กลายเป็นสิ่งจำเป็นในการดำเนินธุรกิจสมัยใหม่นั้น ไม่มีใครจะปฏิเสธได้เลยว่า การโฆษณาและประชาสัมพันธ์ คือแรงส่งและเป็นใบเบิกทางของความสำเร็จของธุรกิจนั้น ๆ การโฆษณา และประชาสัมพันธ์ของเซเว่น อีเลฟเว่น นั้นนับว่า ผู้บริโภคมีความเข้าใจ และจดจำถึงเอกลักษณ์ที่โดดเด่นของเซเว่น อีเลฟเว่น เป็นเหมือนเพื่อนสนิทเพื่อนที่รู้ใจ ที่อยู่ใกล้บ้านที่พร้อมจะบริการ 24 ชั่วโมง ด้วยรอยยิ้ม และความประทับใจพร้อมด้วยสินค้าหลากหลายครบครัน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 14 การสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ

เซเว่น อีเลฟเว่น นั้นเป็นองค์กรทางธุรกิจที่ต้องมีการดำเนินธุรกรรมเกี่ยวข้องกับคู่ค้า

จำนวนมากทั้งในด้านการดำเนินขยายสาขา การคัดสรรสินค้า และการบริการที่นำจำหน่ายในร้านเซเว่น อีเลฟเว่น อีกทั้งช่องทางใหม่ในการดำเนินธุรกิจจึงจำเป็นในการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจเป็นอย่างยิ่งสำนักแฟรนไชส์ ที่มีหน้าที่ดูแลร้านแฟรนไชส์ของเซเว่น อีเลฟเว่น ที่มีผู้ร่วมเข้าดำเนินธุรกิจเป็นส่วนหนึ่งของเซเว่น อีเลฟเว่น ที่ต้องคอยให้คำแนะนำปรึกษาอย่างใกล้ชิด พร้อมอำนวยความสะดวกตลอดเวลา สำนักธุรกิจสัมพันธ์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 15 การมีเป้าหมายอย่างชัดเจน

เซเว่น อีเลฟเว่น มุ่งมั่นค้นหา และตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งในปัจจุบัน และอนาคต โดยเน้นความสะดวกซื้อ และบริการที่เป็นเลิศ ด้วยเครือข่ายที่ครอบคลุม และมีประสิทธิภาพ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 16  รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ยอมรับ และแก้ไข

ยุทธศาสตร์นี้เป็นสิ่งสำคัญของทุกองค์กรในการทำธุรกิจทีเดียว โดยเฉพาะเซเว่น อีเลฟเว่น นั้นเป็นภาคธุรกิจที่เน้นในการจำหน่ายสินค้าและการบริการที่ต้องติดตามความเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในการชื่นชอบ การเลือกซื้อหาสินค้าที่ต้องการในช่วงเวลานั้น ๆ

 

ที่มา: http://www.kunkroo.com/tqm.doc. Aug. 13, 2008

ขอข้อมูลเกี่ยวกับ7-Eleven นะค่ะ

-วิสัยทัศน์

-การดำเนินงาน

-เป้าหมาย

-วัตถุประสงค์

-วิเคราะห์ SWOT

-วิเคราะห์ ไฟล์ฟอทโมเดล

-ส่วนผสมทางการตลาด

-การสื่อสารทางการตลาด

-การปรับปรุงวางแผนกลยุทธ์ยังไง

ตอบเร็วๆๆนะค่ะ

ขอบคุณนะค่ะ

อยากทราบอรรถประโยชน์ด้านสถานที่ของเซเว่นค่ะ

เพราะว่าจะต้องทำรายงานส่งอาจารย์

รบกวนช่วยตอบทีนะค่ะ

ขอบคุณ

ค่ะ

อาจารย์ยม

แนะนำให้นักศึกษา "เบล" ไปที่ 7-11 สัก 3-5 แห่ง  และพยายามมองหา จุดดีของ 7-11 ในด้านการจัดการสถานที่ให้ได้อย่างน้อย แห่งละ 5-10 ข้อ เช่น

 1. ความสะอาดของสถานที่
 2. ความสะดวกของการจัดการสถานที่
 3. ด้านการจัดการแสง สี เสียง
 4. การจัดทางเดิน ของลูกค้า ให้ชมสินค้าได้ง่าย 

ทั้งสามข้อ ล้วนเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้า เป็นหลัก เป็นต้น

อาจารย์ เดือนเพ็ญ เพชร กิ่งโก้

ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ยมมากนะคะ ดิฉันก็ใช้ข้อมูลจากอาจารย์นี่หล่ะค่ะไปทำรายงานส่งในการเรียนป.บัณฑิตบริหารการศึกษา และอาจารย์ก็ให้ฝึกเขียน Web blog ส่ง หัวข้อเรื่อง TQM เนื้อหาอาจจะไม่ละเอียดเท่าอาจารย์แต่ก็ทำให้ดิฉันมีความเข้าใจในเรื่องของ TQM ได้ดีมาก ขอบคุณนะคะอาจารย์

อาจารย์ยม

ด้วยความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งครับ อาจารย์เดือนเพ็ญ

 

อยากทราบswotของโลตัสค่ะ

เพราะว่าจะต้องทำรายงานส่งอาจารย์

รบกวนช่วยตอบทีนะค่ะ

ขอบคุณ

ค่ะ

อาจารย์ยม

ผมไม่อาจจะวิเคราะห์วิจารณ์บริษัทใด ในบล็อกนี้ได้ครับ  ถ้าจะทำรายงานจริง ๆ ควรขอหนังสือจากทางสถานบันที่เรื่อง ทำเรื่องขอเข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารที่นั่นและขออนุญาตนำมาศึกษา จะดีที่สุดครับ

อยากทราบส่วนผสมทางการตลาด 11P ของ 7-11 ค่ะ

เพื่อที่จะไปทำรายงานหลักการตลาดค่ะ

อยากจะรบกวนถามเกี่ยวกับ 7 eleven ค่ะ เรื่อง Resource (มีขั้นตอนอย่างไร ในการเลือกรับคนคะ) และอีกอย่างที่อยากจะถามนะคะ เกี่ยวกับ Strategic Human Resource Management ( training, learning, development) ค่ะ เซเว่นมีขั้นตอนการ train อย่างไรคะ

พอดีต้องทำรายงานส่งอาจารย์ค่ะ แล้วหาใน เว็บหลัก ของเซเว่น แล้ว ไม่มีค่ะ

รบกวนหน่อยนะคะ

ขอบคุณค่ะ

-----------------------------------

I want to be a book maker

อยากมีหนังสือเป็นของตัวเองใช่หรือเปล่า

รับสมัครคนชอบอ่าน คนชอบเขียน

มาร่วมงานกับสำนักพิมพ์

คลิกที่นี่ค่ะ http://www.iwanttobeabookmaker.tk/

อาจารย์ค่ะหนูเป็นนักศึกษาสาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์แล้วอาจารย์ที่มหาลัยหนูเขาสั่งให้หนูทำรายงาน

ว่าให้ยกตัวอย่างบริษัทว่าบริษัทที่ยกตัวอย่างมานี้มีวิธีการวิเคราะห์งานอย่างไร

แล้วหนูสนใจ 7 eleven อาจารย์จะสามารถบอกหนูได้ไหมค่ะว่าที่นี้นะมีวิธีการวิเคราะห์งานอย่างไร

ผมไม่อาจจะวิเคราะห์วิจารณ์บริษัทใด ในบล็อกนี้ได้ครับ  ถ้าจะทำรายงานจริง ๆ ควรขอหนังสือจากทางสถานบันที่เรื่อง ทำเรื่องขอเข้าไปสัมภาษณ์ผู้บริหารที่นั่นและขออนุญาตนำมาศึกษา จะดีที่สุดครับ

7/11 ใช้เทคโนโลยีอะไรบ้างค่ะ

เช่นพวกซอฟแวร์ที่มาใช้ในระบบ ต่างๆค่ะ

อยากทราบส่ววนแบ่งการตลาดของ7-11

ขอขอบพระคุรสำหรับคำถาม..คำตอบที่โพสลงนะค่ะ หาข้อมูลมานานแล้ว จะได้เล่มรายงานการจัดทำสารนิพนธ์เสร็จสักที....จบป.ตรีบ้านเด็จแล้วค่ะ...ขอบคุณจิงๆๆๆๆๆ

แสดงความยินดีด้วยครับ สำหรับ "บัณฑิต"ใหม่

ขอคุณมากนะครับ

ขอคุณมากนะครับ

นโยบายการบริหารหารจัดการข ง7-11

อาจารย์ครับ ผมขออนุญาติเอาข้อมูลดีๆๆของอาจารย์ไปโพสใน facebook ของกลุ่ม ได้มั้ยครับ เพื่อกระจายความรู้ให้เพื่อนๆๆน่ะครับ

อยากทราบการบริหารจัดการเน้นระบบสารสนเทศ อ่าคับ คืออารายอ่า คับ ช่วยอธิบายให้ทราบหน่อยได้ป่าว

อยากทราบ ถึง TQM กับการให้บริการ

คุณภาพของงานบริการ ประกอบด้วยคุณสมบัติสำคัญ 10 ด้านคือ

1. ความเชื่อถือได้

2. การตอบสนองความต้องการ

3. ความสามารถ

4. การเข้าถึงได้

5. ความสุภาพ

6. การติดต่อสื่อสาร

7. ความน่าเชื่อถือ

8. ความปลอดภัย

9. ความเข้าใจลูกค้า

10. สามารถรู้สึกได้ในบริการ

อยากทราบ รายละเอียดในเเต่ละด้าน (เน้นด้านที่ 8.ความปลอดภัย)

ตอบเร็วน๊ะคร๊าา ขอบคุณค่ะ

อยากทราบถึงการควบคุมงานของ7-11ว่าควบคุมอะไรบ้างถึงประสบความสำเร็จได้มากขนาดนี้

อยากรู้เกี่ยวกับระบบการสั่งสินค้าค่ะ จะทำรายงานส่งอาจารย์

ต้องการทราบ โมเดล ของ 7-11 คะ

และ กระบวนการ ขนส่งสินค้า ของ7-11คะ

ว่ามีขั้นตอนในการดำเนินงาน อย่างไร แบบไหนคะ

ดิฉันอยากทราบว่า 7-11 มีการบริหารจัดการทรัพยากรคนอย่างไรบ้างค่ะ

เนื่องจากหนูได้เรียนวิชา mis ระบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์เกษตร

ซึ่งอาจรย์ให้แบ่งกลุ่มทำรายงาน แล้วไปสอบถามข้อมูล ถึงสถานที่

กลุ่มของหนูได้บริษัท 7-eleven ทางกลุ่มก็ได้ทำหนังสือราชกาลส่งไปขอข้อมูลของสาขาย่อย แต่เค้าบอกว่าไม่มีข้อมูล

และไม่สามารถให้ได้ ซึ่งอยากทราบวเกี่ยวกับ ระบบการจัดการสารสนเทศของของ 7-eleven ค่ะ

BSC ของ 7-11

กรุณาด้วยนะครับ อาจารย์