ขอวิทยฐานะเชี่ยวชาญ

นาง จันทร์ฉาย ดวงใจ
ถ้าจะส่งขอวิทยฐานะเชียวชาญ จะส่งรายงานการประเมินโครงการการพัฒนาครูเครือข่ายเรื่องการบูรณากรการใช้เทคโนโลยีเพื่อยกระดับการเรียนการสอน จะได้ไหม เพราะตอนนี้กำลังอบรมครูเครือข่ายอยู่
คำตอบ