การคำนวณกลุ่มตัวอย่าง

Inn
ขณะนี้กำลังเรียนวิจัยและเตรียมทำวิทยานิพนธ์ควบคู่ไปด้วยค่ะกำลังหาวิธีคำนวณกลุ่มตัวกลุ่มตัวอย่างอยู่นะค่ะ กลุ่มตัวอย่างที่จะเก็บไม่ทราบจำนวนที่แน่นอน ใช้วิธีเปิดตาราง power analysis ค่าที่นำมาเปิดกำหนดเองทั้งหมด แต่ต้องการจะทราบสูตรที่ใช้คำนวณนะคะ อ่านหนังสือแล้วยังไม่ค่อยเข้าใจ งานวิจัยที่จะทำเป็นการหาความสัมพันธ์ของตัวแปร 2 ตัว ( ตัวแปรต้น1, ตัวแปรตาม 1 )
คำตอบ