[email protected]

นางสาว นพวรรณ ยอมใบ
KM คืออะไร การจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) การจัดการความรู้ คือ การรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในส่วนราชการซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อันจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขันสูงสุด โดยที่ความรู้มี 2 ประเภท คือ 1. ความรู้ที่ฝังอยู่ในคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ที่ได้จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาติญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ เป็นความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งานฝีมือ หรือการคิดเชิงวิเคราะห์ บางครั้ง จึงเรียกว่าเป็นความรู้แบบนามธรรม 2. ความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ โดยผ่านวิธีต่าง ๆ เช่น การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร ทฤษฎี คู่มือต่าง ๆ และบางครั้งเรียกว่าเป็นความรู้แบบรูปธรรม ถูกผิดอย่างไร..รบกวนอาจารย์ตอบให้ด้วยนะคะ ขอบคุณมากคะ นางสาวนพวรรณ ยอมใบ หรัส 49221221 หมู่เรียน กฐ.49.ค5.01
คำตอบ

ตอบ นพวรรณ(ไก่)

การจัดการความรู้(Knowledge Management หรือ KM)

เป็นความคิดใหม่(New Paradigm) ที่เกิดขึ้นมาพร้อมกับ

ความคิดความเชื่อในอดีตยกย่องความรู้ที่เรียนจากตำรา ใน

ระบบการศึกษาและละเลยความรู้ที่แฝงเร้นในตัวคน ผู้ผ่าน

ประสบการณ์จริงด้วยการปฏิบัติหรือลงมือศึกษาเรียนรู้

สั่งสมมานาน บ่มเพาะด้วยกาลเวลา  KM  ในองค์กรจะเกิดขึ้น

ได้  ผู้บริหารองค์กรต้องมีภาวะผู้นำมีวิสัยทัศน์กว้างไกล  และ

ให้เกียรติเพื่อนร่วมงาน ยอมรับเพื่อนร่วมงาน ทุกคนล้วนมีคุณ

ค่า เพราะความรู้ที่แฝงเร้นในแต่ละคนนั้น ยากที่จะรู้และคาด

เดา  ถ้าเขาไม่เปิดเผย ไม่แสดงความรู้ออกมา เพราะฉะนั้น

จึงเริ่มต้นที่ผู้บริหารองค์กร รู้คุณค่าของคนและร้อยรัดรวบรวม

ความรู้จากผู้ปฏิบัติ จัดระบบให้ง่ายต่อการเข้าถึง พร้อมกับ

พัฒนา และเผยแพร่  ลองศึกษา KM ของแต่ละมหาวิทยาลัยดู

นะคะจะเกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และกว้างไกล/

จากครูอนงค์ศิริ

ขอบคุณมากคะ..หนูจะพยายามศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติ่ม..เพื่อที่จะได้เกิดการเรียนรู้ที่หลากหลาย และกว้างไกล..หนูจะพยายามคะ..สู้..สู้..ขอบคุณคะ...นางสาวนพวรรณ ยอมใบ