แบบฝึกนิสัยรักการออกกำลังกาย

อาจารย์ครับ ผมขอปรึกษาอาจารย์นะครับ 1. ผมทำแบบฝึกและแบบบันทึกนิสัยรักการออกกำลังกายในรูปเล่มเดียวกันจะได้หรือป่าวครับ 2. แบบฝึกปลายเปิดจะทำได้หรือเปล่าครับ เช่น ให้ นักเรียนเล่นกีฬาที่สนใจเป็นประจำทุกวันและจดบันทึกทั้งที่ โรงเรียนและที่บ้าน โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม 3. ให้นักเรียนวิ่งเก็บรอบ( สะสมรอบตามที่กำหนด ) โดยใช้ระยะเวลา 2 เดือน และให้นักเรียนทำการทดสอบสมรรถภาพทางกาย ( ทำเฉพาะนักเรียนที่มีผลการทดสอบสมรรถภาพที่ไม่ผ่านเกณฑ์ )
คำตอบ

1) แบบฝึกและแบบบันทึกนิสัยรักการออกกำลังกาย อยู่ในเล่มเดียวกัน คงจะไม่ใช่ประเด็นที่เป็นปัญหา

2) การให้นักเรียนเล่นกีฬาที่สนใจเป็นประจำทุกวันและจดบันทึกทั้งที่ โรงเรียนและที่บ้าน โดยให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วม ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ รวมทั้งการให้นักเรียนวิ่งเก็บรอบ( สะสมรอบตามที่กำหนด )ก็ถือว่าเหมาะสม

3) การพัฒนาเจตคติหรือนิสัยโดยใช้ระยะเวลา 2 เดือน ไม่น่าจะเกิดผลจนสามารถอ้างได้ว่า "เป็นนิสัย"

4) ควรฝึกให้เด็กรู้จักการวิเคราะห์ตนเอง(ปัญหาเรื่องน้ำหนัก หรือสมรรถนะไม่เป็นไปตามเกณฑ์) ฝึกให้วางแผนออกกำลังกายหรือพัฒนาสุขภาพอนามัยของตนเอง เช่นทำปฏิทินออกกำลังกาย โดยทำร่วมกับพ่อแม่ หรือทำพร้อมกับพ่อแม่(ให้พ่อ-แม่มีปฏิทินการออกกำลังกายด้วย) มีการทำตามแผนอย่างสม่ำเสมอ มีการตรวตสอบภาวะสุขภาพหรือสมรรถนะเป็นระยะ ๆ ถ่ายทำหนังสั้นเกี่ยวกับบรรยากาศการพัฒนาสุขภาพอนามัยไว้เป็นที่ระลึก(ว่าเคยมีปัญหาอะไร และแก้ได้อย่างไร) มีการ Plot Graph แสดงน้ำหนักทุกช่วง 15 วัน ถ้าสามารถควบคุมตนเองจนเส้นกราฟเข้าสู่มาตรฐาน และควบคุมได้อย่างคงที่(เส้นกราฟนิ่งแล้ว)ประมาณ 3-4 เดือน แล้วให้ประเมินสรุปผลการดำเนินงาน จัดทำเป็น รายงานการพัฒนาสุขภาพอนามัย เรื่อง "กว่าจะมาถึงวันนี้" มานำเสนอให้เพื่อน ๆ ในห้องรับทราบ เพื่อร่วมแสดงความยินดี

5) ยิ่งกิจกรรมน่าสนใจมากเท่าไหร่ คุณค่าของผลงานของอาจารย์ก็จะน่าสนใจมากเท่านั้น ถ้าอ่านดูแล้ว "เฉย ๆ" ก็แสดงว่ากิจกรรมยังไม่น่าสนใจ

นาย ณัฐวุฒิ งามบุญแถม

ขอบคุณอาจารย์...มากเลยครับ เป็นแนวคิดที่จุดประกายให้ผมมากเลยครับ.....ผมขอแนวคิดของท่านอาจารย์ไปประยุคนะครับ

1. คือเทอมนี้แนวคิดนี้ผมจะนำกลุ่มเด็กจำนวน 50 คน จากนักเรียน ม.6 สองร้อยกว่า ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ จะเริ่มในเดือน ก.ค. นี้ ถึง ส.ค. ซึ่งประมาณต้นเดือน ก.ย. ทางกลุ่มสาระฯ จะทดสอบสมรรถภาพครั้งที่ 2

2. แนวการวิจัย"รายงานการพัฒนาสุขภาพอนามัย เรื่อง กว่าจะถึงวันนี้" ผมขอตั้งหัวข้อเป็น การพัฒนาสุขภาพอนามัย เรื่อง กว่าจะถึงวันนี้ นะครับ โดยใช้ กิจกรรมที่โรงเรียนเลือกเล่น กิจกรรมวิ่งเก็บรอบ และกิจกกรมที่ร่วมกับผู้ปกครอง โดยทั้ง 3 กิจกรรมจะให้นักเรียนทำเป็นปฎิทินการวางแผนการออกกำลังกายโดยการนำสมรรถภาพของตนเองมาวิเคราะห์เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ

3. ผมสอน ม.2 และ ม.6 ซึ่งทั้ง 2 ระดับ ผมตั้งข้อสังเกตเห็นผลการทดสอบสมรรถภาพต่างกันมากครับอาจารย์ คือ ม. 2 สอน 3 ห้องเรียน ที่รับผิดชอบ ผลการทดสอบสมรรถภาพผ่านเกณฑ์น้อยมาก ส่วนใหญ่ไม่ผ่านเกณฑ์ ทั้งเกณฑ์ทั้ง 2 ระดับ ก็ใช้เกณฑ์อายุและสิถติของเกณฑ์ ก็ต่างกันอยู่แล้ว   ทั้งๆสภาพของวัยและอายุ ของ ม. 2 เรื่องความอาย เรื่องสรีระ ก็มีน้อยไม่น่าจะเป็นปัญหาหลัก.....อาจารย์มีข้อสังเกตอย่างไรครับ

ดร.สุพักตร์ พิบูลย์
  • ผมตอบผ่านบันทึกแล้วนะครับ
นาย ณัฐวุฒิ งามบุญแถม

ขอโทษครับ...อาจารย์

  • ผมหาไม่เจอครับ......ช่วยชี้แนะอีกทีครับ
  • ขอขอบคุณครับ