กระบวนการบริหารจัดการ

สุรีย์พร
การจัดหน่วยงานคืออะไร
คำตอบ

การจัดการหน่วยงาน  คืออะไร มีหลากหลายความหมายครับ  โดยหลักการบริหารจัดการสมัยใหม่นั้น ปัญหาในองค์การมีสองเรื่องใหญ่ ๆ คือ ปัญหาเรื่องระบบ  และปัญหาเรื่องคน

ปัญหาเรื่องระบบ เช่น ในการทำงานแต่ละกระบวนการ ไม่มีระบบที่ได้มาตรฐาน  หรือมีระบบ แต่ล้าสมัย ขาดการพัฒนาระบบ  มีระบบแต่คนไม่สามารถปฏิบัติได้ เพราะ ยากเกินไป เป็นต้น เมื่อระบบมีปัญหา ก็แน่นอนว่า จะเกิดปัญหาประสิทธิภาพในการทำงาน

 

ปัญหาเรื่องคน  เช่น ปัญหาเรื่องปริมาณหาคนได้ไม่ทันกาล หรือคนน้อยไป มากไป ปัญหาเรื่องคุณภาพของคนในองค์การ ขาดความรู้ ทักษะ ประสบการณ์  ทำงานไม่เป็นทีม มีความขัดแย้ง ขาด ลา มาสาย บ่อย ไม่ตั้งใจทำงาน ป่วยบ่อย ต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ฯลฯ

 

จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น  ก็จำเป็นต้องมีการจัดการหน่วยงาน กล่าวคือ มีการวางแผนงานเพื่อลดปัญหาเรื่องระบบ และเรื่องคน(Plan)  มีการปฏิบัติการตามแผนที่วางไว้ (Do)  มีการตรวจสอบการปฏิบัติการ (Check)กับแผนว่า สอดคล้องกันหรือไม่ เป็นไปตามแผนหรือไม่ ต้องปรับอะไรหรือไม่ และทำการปรับปรุงการทำงานอย่างต่อเนื่อง (Action) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายอย่างน้อยสามประการคือ หนึ่ง ลูกค้าพึงพอใจ สอง พนักงานมีความสุข สามผลประกอบการของหน่วยงาน ดี สำเร็จตามเป้าหมาย ครับ

ที่กล่าวมาข้างต้น คือ ความหมายของการจัดการหน่วยงาน บนพื้นฐานของกรอบแนวคิด ปัญหาในองค์การ ซึ่งผมยังไม่ได้ลงลึกเรื่องการ จัดการตามหลักวิชาการ หรือทฤษฎีของนักวิชาการด้านบริหารอีกหลายๆ ท่าน ครับ เนื่องจากเวลามีจำกัด ผมอธิบายให้เพียงเท่านี้ก่อน  หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับผู้อ่านทุกท่าน สวัสดีครับ