บูรณาการ

การเรียนการสอนบูรณาการคืออะไร
คำตอบ
not yet answered
วิภา

การเรียนการสอนบูรณาการคือการจัดการเรียนการสอนที่มีวิชาใดวิชาหนึงเป็นแกนแล้วนำไปบูรณาการกับวิชาอื่นตั้งแต่สองวิชาข้นไปโดยตั้งหัวเรื่อง เช่น เรื่องเครื่องบินกระดาษพับสามารถจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการกับวิชาภาษาไทยโดยเขียนเรียงความ เขียนเล่าเรื่อง เขียนเชิงสร้างสรรค์ บูรณาการกับวิชาวิทยาศาสตร์โดยได้เรียนรู้เรื่องอากาศ แรง ความดัน