การวางแผนและนโยบายด้ารทรัพยากรมนุษย์

water
พบ web ของ คุณ ยม ทาง internet อยากถามว่าการวางแผนและนโยบายด้ารทรัพยากรมนุษย์นั้น มีความสัมพันธ์ต่อองค์กรในปัจจุบันอย่างไร เช่น อะไรบ้างครับ และ การวางแผนและนโยบายด้ารทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญต่อสิ่งใดอีก ขอบคุณอย่างยิ่ง
คำตอบ

การวางแผนและนโยบายด้ารทรัพยากรมนุษย์นั้น มีความสัมพันธ์ต่อองค์กรในปัจจุบันอย่างไร

อันดับแรก ควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับ คำว่า การวางแผน

 การวางแผน. (Planning) มาจากคำในภาษาละตินว่า . แพลนัม ( Planum ) หมายถึงพื้นที่ราบ  หรือพิมพ์เขียว คำภาษาอังกฤษใช้ . Planning . ( สมบัติ ธำรงธัญวงศ์. 2540 : 48 ) ซึ่งหมายถึงกระบวน

การวิเคราะห์และการตัดสินใจ ของผู้บริหารที่จะกำหนดวิธีการไว้ล่วงหน้าอย่างเป็นระบบเพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติให้บรรลุผลตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยนำเอาข้อมูลข่าวสาร ( Information ) ในอดีตมากำหนดหรือพยากรณ์อนาคต

สรุป

การวางแผน หมายถึง กระบวนการพิจารณาตัดสินใจในปัจจุบันว่าจะทำอะไร ทำโดยใคร และทำเพื่ออะไร สำหรับการปฏิบัติการที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต
การวางแผน หมายถึง กระบวนการกำหนดวัตถุประสงค์ สำหรับช่วงเวลาข้างหน้า และกำหนดสิ่งที่จะกระทำต่างๆ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์
การวางแผน เป็นกระบวนการเกี่ยวกับการคิดและการตัดสินใจที่ละเอียดอ่อน และต้องกระทำให้เสร็จสิ้น ก่อนจะมีการดำเนินกิจกรรม
การวางแผน หมายถึง วิธีการในการไปถึงเป้าหมาย

 

ประโยชน์ของการวางแผน

การวางแผนทุกระดับจะมีประโยชน์ทั้งต่อผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติดังนี้

  1. ป้องกันมิให้เกิดปัญหาและความผิดพลาด หรือลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นในการปฏิบัติ งานในอนาคต
  2. ทำให้องค์การมีกรอบหรือทิศทางในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ว่าจะทำอะไร ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร และใครทำ ทำให้นักบริหารมีความมั่นใจในการปฏิบัติงานให้บรรลุผลสำเร็จได้ง่าย
  3. ช่วยให้เกิดการประหยัดทรัพยากรทางการบริหารเช่น คน เงิน วัสดุอุปกรณ์ เวลา ฯลฯ
  4. ช่วยให้การปฏิบัติงานรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เพราะมีแผนเป็นแนวทาง  เปรียบเสมือน เรือที่มีหางเสือ 
  5. ช่วยให้การปฏิบัติงานเป็นระบบ นักบริหารสามารถควบคุม ติดตามการปฏิบัติงานได้ง่าย

  

ถ้าจะแบ่งระดับของการวางแผนตามลักษณะของการบริหารงานในองค์การ สามารถแบ่งออก

เป็น 3 ระดับคือ

  1. การวางแผนระดับนโยบาย ( Policy Planning ) เป็นแผนระดับสูงสุดขององค์การ มักจะ ระบุแนวทางอย่างกว้างๆ ซึ่งเป็นพื้นฐานที่จะก่อให้เกิดแผนชนิดอื่นๆ ส่วนใหญ่จะเป็นแผนระยะยาว ( Long . Range Plan ) เช่น แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9
  2. การวางแผนกลยุทธ์ ( Strategic Planning ) เป็นการวางแผนหลอมรวมครอบคลุมกิจกรรม ทั้งหมดขององค์การ หรือแผนงานใหญ่ขององค์การ โดยจะระบุไว้ . อย่างกว้าง . และ . มองไกล . ไป พร้อมๆกัน ซึ่งมักจะเป็นแผนระยะยาว 5 - 10 ปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนระดับนโยบาย
  3. แผนปฏิบัติการ หรือแผนดำเนินงาน ( Operation Plan ) เป็นการวางแผนที่กำหนด จุดมุ่งหมายระยะสั้น ระยะเวลา ไม่เกิน 1 ปี ซึ่งถ่ายทอดมาจากแผนกลยุทธ์ องค์ประกอบของแผน ปฏิบัติการจะประกอบด้วย วัตถุประสงค์ เป้าหมาย กิจกรรม ขั้นตอนการปฏิบัติ งบประมาณ ผู้รับ ผิดชอบในการดำเนินงาน แผนปฏิบัติการ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ แผนใช้ประจำ ( Standing Plans ) และแผนใช้เฉพาะครั้ง ( Single – use Plans )

 

 โดยทั่วไป องค์การส่วนใหญ่ จะกำหนด นโยบายในการบริหารจัดการ จากนั้นจึงจะนำนโยบาย  ฉะนั้น นโยบายทรัพยากรมนุษย์ จะมีมาก่อนการวางแผน และการวางแผนนั้น ต้องสอดคล้องสัมพันธ์กับนโยบายทรัพยากรมนุษย์   เช่น นโยบายในการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ในงานสรรหา ให้ใช้ระบบคุณธรรม ในการสรรหาคัดเลือกคนเข้าในองค์การ  การวางแผนสรรหา จะต้องให้สอดคล้องกันนโยบาย ดังกล่าว

01

การวางแผน และการกำหนดนโยบาย มีความสัมพันธ์ต่อองค์การอย่างไร  ถ้าใช้กรอบแนวคิด ของ The McKinsey 7S Framework  จะสัมพันธ์บ โครงสร้าง กลยุทธ์ ระบบการทำงานในองค์การ  และความรู้ ทักษะ ค่านิยม พฤติกรรมของทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ฉะนั้น  พิจารณาได้จากภาพข้างล่างนี้

 

02 

การวางแผน การกำหนดนโยบายด้านทรัพยากรมนุษย์ มีความสำคัญต่อสิ่งใดอีกคำตอบอยู่ในตอนท้ายนี้ ให้พิจารณา และหาคำตอบเองได้เลย เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจฯลฯ  

 

  

03 

 ท้ายนี้  คำตอบที่ตอบไปให้ จะไม่ได้เขียนรายละเอียดให้ครบถ้วนสมบูรณ์ เพราะเวลามีจำกัด และเนื้อที่ก็จำกัด และไม่อยากให้นักศึกษามาลอกไปส่งการบ้าน  อยากให้คิดต่อได้ด้วยต้นเอง