รูปแบบเอกสารพรรณาหน้าที่งาน

กุ้ง
สวัสดีค่ะ อาจารย์ ขอบคุณสำหรับการสอนของอาจารย์ ได้ความรู้และเข้าใจง่ายมากเกี่ยวกับภาพรวม HRM ดิฉันขอรบกวนอาจารย์ ช่วยกรุณา ให้ตัวอย่างเอกสารพรรณหน้าที่งาน หรือ JD ด้วยค่ะ และหากมีตัวอย่างของ ฝ่าย HR มาด้วย จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ดิฉันเชื่อว่า คนทำงาน HR ใหม่ ๆ คงอยากเรียนรู้เรื่องนี้ด้วย จะเป็นประโยชน์ด้วยค่ะ
คำตอบ

ตัวอย่างเอกสารพรรณหน้าที่งาน หรือ JD  ในแต่ละองค์การ จะมีความแตกต่างกัน ตามวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ของหน่วยงาน เพ่อสนับสนุน สมรรถนะขององค์การ  ก็ขอให้ศึกษาทำความเข้าใจให้ดี
เอกสารพรรณาหน้าที่งาน เป็นส่วนหนึ่งขององค์ประกอบของการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ซึ่งได้แก่ การประเมินค่างาน  การพรรณาหน้าที่งาน แบบการประเมินผลการปฏิบัติงาน คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงาน   เป็นที่สังเกตุได้ว่า JD จะเชื่อมโยงไปถึงระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย


ฉะนั้น ในการเขียน เอกสารพรรณาหน้าที่งาน (JD) จึงควรศึกษาทำความเข้าใจให้ดี  ไม่ควรไปลอกใครเขามาแล้วนำมาใช้ มันจะทำให้ เกิดปัญหาในระบบงานสรรหาคัดเลือก การอบรมพัฒนา การประเมินผลการปฏิบัติงาน


ขอให้ตระหนักตรงนี้ให้ดี  ครับเมื่อขอตัวอย่างมา ผมจะให้ไป แต่ย้ำว่า ไม่ใช่แบบที่ดีที่สุด  แบบที่ดีที่สุด คือแบบที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่หยุดยั้ง ให้ทันการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม ในการบริหารจัดการ

 

ตัวอย่าง ร่าง

เอกสารพรรณนาหน้าที่งาน

(JOB DESCRIPTION)

 

 

ชื่อตำแหน่ง (ไทย)
ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
ชื่ออังกฤษ
Human Resources Manager

แผนก

-
ฝ่าย
บริหารทรัพยากรมนุษย์

ผู้บังคับบัญชา

กรรมการผู้จัดการ
เกรด/ระดับ
หมายถึงระดับตำแหน่ง ในโครงสร้าง

 

วัตถุประสงค์ (Job Purpose)

กรุณาเขียนบรรยายความรับผิดชอบโดยภาพรวม พร้อมกับเขียนถึงวัตถุประสงค์ที่องค์การต้องมีตำแหน่งงานนี้

รับผิดชอบการบริหารจัดการวัตถุประสงค์เป้าหมายของงาน HRM กระบวนการของงาน HRM ทั้งหมด วางแผนงานและกำหนดทิศทางในการบริหารบุคลากรให้กับองค์การ ซึ่งครอบคลุมถึงการสรรหาว่าจ้าง  การพัฒนาฝึกอบรม การบริการระบบผลตอบแทน การบริหารระบบแรงงานสัมพันธ์ และการแสวงหาเครื่องมือการจัดการสมัยใหม่เข้ามาใช้ในองค์การเพื่อตอบสนองความต้องการของการบริหารบุคลากรที่เปลี่ยนแปลงไป

ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities)

หน้าที่หลัก

(Key Res.)

หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก

(Key Activities)

ผลที่คาดหวัง

(Expected Results)

การสรรหาและว่าจ้าง

·      การวางแผนกำลังคน

·      กำหนดแนวทางในการสรรหา

·      กำหนดระบบการคัดเลือกบุคลากร

·      กำหนดรูปแบบวิธีการในการว่าจ้าง

·      มีบุคลากรพร้อมตลอดเวลา

·      ได้บุคลากรที่มีคุณภาพ

·      ได้บุคลากรทันเวลา

·      ต้นทุนในการสรรหาที่เหมาะสม

การพัฒนาและฝึกอบรม

·    กำหนดรูปแบบในการวิเคราะห์ความต้องการในการฝึกอบรม

·      กำหนดแผนกลยุทธ์ในการบริหารงานฝึกอบรม

·      กำหนดรูปแบบในการประเมินและติดตามผล

·      ความรอบรู้ ของพนักงาน

·      ความสามารถของพนักงาน

·      ประสิทธิภาพในการทำงาน

·      ทัศนคติของพนักงาน

การบริหาร ผลตอบแทน

·      การบริหารค่าจ้าง

·      การบริหารสวัสดิการ

·      การบริหารระบบเงินจูงใจประเภทต่างๆ

·       เป็นธรรมต่อพนักงาน

·       แรงจูงใจของพนักงาน

·       แข่งขันได้

แรงงานสัมพันธ์

·      กำหนดนโยบายในการบริหารแรงงานสัมพันธ์

·      กำหนดกลยุทธ์และวิธีการในการดำเนินงาน

·      บริหารกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

·      ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก

·    ความสัมพันธ์ระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง

·      คุณภาพชีวิตการทำงาน

·      ผลการปฏิบัติงาน

 

 

ความยากของงาน (Major Challenge)

·        ต้องทำงานภายใต้ความกดดันที่ได้รับจากผู้บริหาร และพนักงานทุกระดับ

·        ต้องเป็นนักยุทธศาสตร์ ร่วมกำหนดทิศทางองค์การ ความยั่งยืนให้องค์การ

·        แปลงวิสัยทัศน์ พันธกิจ องค์การ ไปสู่การปฏิบัติแก่พนักงานทุกระดับ

·        ต้องสามารถร่วมงานกับทุกคน ทุกฝ่าย ทุกระดับในองค์การได้

·        ต้องรับผิดชอบดูแลพนักงานทุกคนในองค์การทั้งในและนอกเวลางาน

·        เป็นคนกลางในการถ่ายทอดเจตนารมณ์ฝ่ายหนึ่งไปยังอีกฝ่ายหนึ่ง

 

ขอบเขตงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Subordinate’s Responsibilities)

ตำแหน่ง

จำนวนคน

ขอบเขตงานโดยย่อ

ผจก.แผนสรรหา

1

รับผิดชอบในการวางแผนกำลังคน การสรรหาคัดเลือกและการจ้างงาน

ผจก.ฝึกอบรม

1

รับผิดชอบในการพัฒนาและฝึกอบรม

ผจก.ผลตอบแทน

1

รับผิดชอบงานด้านค่าจ้าง สวัสดิการ และผลตอบแทนอื่นๆ

ผจก.แรงงานสัมพันธ์

1

รับผิดชอบงานด้านกิจกรรมพนักงาน ระบบข้อเสนอแนะ ชุมชนสัมพันธ์ และการติดต่อราชการ

ผังการบริหารงาน (Organization Chart) 

เฉพาะฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

 

 

 

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working Relationship)

อาจารย์ยม

(ต่อ)

การทำงานร่วมกับหน่วยงานอื่น (Working Relationship)

หน่วยงาน/ตำแหน่งงานที่ติดต่อ

เรื่องทีต้องติดต่อ

ความถี่

ทุกหน่วยงาน

·       การสรรหาพนักงานใหม่

ไม่แน่นอน

 

·       การประเมินผลงาน

ปีละ 2 ครั้ง

 

·       กิจกรรมพนักงาน/ฝึกอบรม

ทุกเดือน

สถาบันฝึกอบรม/วิทยากร

·       การฝึกอบรมผู้บริหาร

ไม่แน่นอน

ราชการ

·       กฎหมายแรงงาน

2-3 เดือน/ครั้ง

ผู้สมัครงาน

·       สัมภาษณ์รอบสุดท้าย

ไม่แน่นอน

ผู้รับเหมา

·       การคัดเลือกผู้รับเหมา

·       การควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา

ไม่แน่นอน

คุณสมบัติประจำตำแหน่ง (Job Specifications)

วุฒิการศึกษา (Education Background)

·          ขั้นต่ำปริญญาตรีนิติศาสตร์ รัฐศาสตร์ รัฐประศาสนศาสตร์ จิตวิทยาอุตสาหกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

 

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences)

·          ประสบการณ์การทำงานด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ไม่น้อยกว่า 10 ปี

·          เคยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมมาไม่น้อยกว่า 5 ปี

 

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competencies)

·          การควบคุมอารมณ์

·          การประสานงาน

·          การสื่อสาร

·          การวางแผนกลยุทธ์

·          การให้คำปรึกษาแนะนำ

·          ภาวะผู้นำ

คุณสมบัติอื่นๆ (Other)

·        ทักษะด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ

 

 

ผู้จัดทำ

(Prepared By)

ผู้อนุมัติ

(Approved By)

ผู้ดำรงตำแหน่ง

 (Acknowledged By)

 

 

(………………………….)

วันที่……../……../……..

 

 

(………………………….)

วันที่……../……../……..

 

 

(………………………….)

วันที่……../……../……..


ก่อนอื่นขอแนะนำตัวเองก่อนน่ะค่ะ หนูเป็นนักศึกษา ม.รังสิต กำลังทำงานวิจัยเรื่องที่เกี่ยวกับการสรรหาคัดเลือก โดยหนูเลือกหัวข้อ การสรรหาคัดเลือกของ 7 - 11 หนูอยากทราบข้อมูลการสรรหาคัดเลือกพนักงาน เข้ามาทำงานใน 7-11 เพราะว่าสอบถามข้อมูลผู้จัดการร้านแล้วพี่เขาไม่ให้ข้อมูลด้วยเหตุผลต่าง ๆ ถ้ายังไงช่วยตอบปัญหานี้ด้วยน่ะคะ ขอบคุณค่ะ

มีตัวอย่างผังการบริหารงาน ของเจ้าหน้าที่ฝึกอบรมป่าวคะ

เพื่อความรวดเร็ว แนะนำให้ไปค้นคว้าที่ google.co.th ครับ พิมพ์คำว่า "โครงสร้างฝ่ายฝึกอบรม" ให้หมวดเว็บ หรือ รูปภาพ google.co.th ก็ได้ หรือไปดูตัวอย่างที่ http://bala.tak.rmutl.ac.th/research/images/sturctureresearch.jpg