เอกสารประกอบการเบิกเงินค่าเช่าบ้าน

ตุ๊กตา
เอกสารที่ประกับการขอเบิกค่าเช่ามามีอะไรบ้าง จำเป็นต้องย้ายสำเนาทะเบียนบ้านเข้าในบ้านเช่าหรือไม่
คำตอบ
not yet answered

อยากสอบถามว่าข้าราชการที่มีสิทธิเบิกเงินค่าเช่าบ้านแต่ได้ซื้อบ้านโดยการกู้ยืมเงินจากธนาคาร (ผ่อนชำระเงินกู้โดยใช้สิทธิเบิกเดือนละ 3,000 บาท ) แต่ตอนนี้จะขายบ้านเพื่อชำระหนี้เงินกู้แล้วจะเช่าบ้านอยู่โดยเบิกค่าเช่าบ้านได้ใหม (เมื่อขายแล้วจะขอเข่าบ้านหลังเดิมที่ขายนั้นจากผู้ซื้อได้หรือไม่

แนะนำให้สอบถามไปที่ กลุ่มงานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานค่าเช่าบ้านข้าราชการ และการศึกษาของบุตร กรมบัญชีกลาง โทร. 0-2271-2424 หรือ 0-2271-0686-90 ต่อ 6223 หรือ 4957 ครับ

ขอแนะนำหนังสือหน่อยครับ

ออกแล้ว ! หนังสือ ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง เล่มละ 400 บาท

หลังจากที่มีผู้ใช้บริการห้องสมุดกรมบัญชีกลางจำนวนมากสอบถามเกี่ยวกับหนังสือ ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง ว่าจะมีการตีพิมพ์ออกจำหน่ายอีกหรือไม่ ? เมื่อไหร่ ? บัดนี้คณะกรรมการจัดทำหนังสือเพื่อจำหน่าย ของกรมบัญชีกลาง ได้ตีพิมพ์หนังสือดังกล่าวออกจำหน่ายแล้ว โดยเริ่มจำหน่ายปลายเดือนสิงหาคม 2552 นี้เอง รายละเอียด ดังนี้

ชื่อหนังสือ : ประมวลกฎหมายและระเบียบการคลัง

ผู้รวบรวม : กรมบัญชีกลาง

ปีที่พิมพ์ : 2552

จำนวนหน้า : 790 หน้า

ขนาด : 18.50 x 26.00 ซม.

เนื้อหาในเล่ม : รวบรวมกฎหมายและระเบียบการเงินการคลัง และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเป็นปัจจุบันที่สุด ได้แก่ การงบประมาณ การเงินการคลัง บำเหน็จบำนาญ เงินช่วยเหลือผู้ซึ่งออกจากราชการและเงินสงเคราะห์ข้าราชการ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ลูกจ้างของส่วนราชการและเงินทำขวัญ สงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการ สวัสดิการ และค่าตอบแทน และความรับผิดทางแพ่ง

พิเศษ ! ราคา : เล่มละ 400 บาท

นอกจากนี้ยังมีหนังสือที่น่าสนใจอีกหลายเล่ม ได้แก่

1. คู่มือสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ เล่ม 2 พิมพ์ปี 2551 เล่มละ 200 บาท

2. การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พิมพ์ปี 2551 เล่มละ 200 บาท

3. พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พิมพ์ปี 2552 เล่มละ 200 บาท

4. คู่มือแนวทางและขั้นตอนการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ พิมพ์ปี 2552 เล่มละ 200 บาท

การสั่งซื้อหนังสือ ติดต่อสั่งซื้อได้ด้วยตนเองที่ ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง อาคารใหม่ (9) ชั้น 6 ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถ.พระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ติดต่อและสอบถามเพิ่มเติม ได้ที่ คุณไพบูลย์ หรือ วิชัย โทรศัพท์ 0-2270-0599 เว็บไซต์ห้องสมุดกรมบัญชีกลาง http://www2.cgd.go.th/library