อยากจะปฏิรูปทรัพยากรมนุษย์ ในองค์การ ให้เป็นองค์การอบอุ่น

สวัสดค่ะ อาจารย์ยม ดิฉันทราบจากเพื่อน ว่า มีวิทยากรที่ปรึกษา ในเว็บนี้ จึงเข้ามาศึกษา บทความของอาจารย์ น่าสนใจและมีประโยชน์มากค่ะ ขอเรียนถามอาจารย์ว่า หากต้องการปฏริรูปทรัพยากรมนุษย์ในองค์การ ภาครัฐ ให้เป็นองค์การที่อบอุ่น จะทำอย่างไร มีแนวคิดเสนออย่างไรบ้าง ขอความเห็นค่ะ
คำตอบ

 

 

คำถามนี้ ขอชื่นชมผู้ถามครับ  ที่มีความสนใจที่จะพัฒนาองค์การให้เป็นองค์การอบอุ่น  ผมคิดว่า ประการแรก ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า "องค์การอบอุ่น" เป็นอย่างไร  แล้วจึงจะตอบได้ว่า จะทำอย่างไรให้เกิดเป็นองค์การอบอุ่นได้ครับ

 

องค์การอบอุ่น  ในความหมายของผม คือองค์การที่ บุคลากรในองค์การทำงานกันอย่างมีความสุข มีอนาคต มีความาเอื้ออาทร ช่วยเหลือกันและกัน เป็นองค์การที่สามารถเผชิญกับปัญหาทุกรูปแบบ ปรับตัวได้ และอยู่ได้อย่างยั่งยืน

ในความหมายข้างต้น จะเกิดเป็นองค์การอบอุ่นได้

  1. ต้องมีผู้นำที่มีภาวะผู้นำชั้นสูง ตรงนี้ ควรต้องศึกษาต่อไปว่า ผู้นำชั้นสูงเป็นอย่างไร ผมแนะนำให้อ่านผู้นำระดับที่ห้า ที่มีเขียนไว้ ในหนังสือ Good to Great
  2. ผู้นำต้องรู้ว่า หัวใจขององค์การ อบอุ่นนั้น อยู่ตรงไหน เป็นอย่างไร  เรามีบริษัทหนึงครับ ตั้งมาแล้ว กว่า 2551 ปี คือ พุทธบริษัท  บริษัทของพระพุทธเจ้า แม้ท่านปรินิพพานไปแล้ว แต่องค์การ หรืองานของท่านยังคงอยู่  ตรงนี้น่าศึกษา ว่ามีหลักการอะไร
  3. ต้องให้ความสำคัญกับการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ "คน" เพราะองค์การขับเคลื่อนได้ด้วยคน  ซึ่งควรต้องมีการกำหนดพฤติกรรมพื้นฐานง่าย ๆ หนึ่ง ทุกคนในองค์การจะปรารถนาดีต่อกัน สอง ทุกคนในองค์การจะรักกันมากขึ้น ทำงานกันเป็นทีม  สาม ทุกคนในองค์การต้องใฝ่เรียนรู้ และให้ต่อกัน ให้ความรู้ ให้โอกาส ให้อภัยกันและกัน
  4. ต้องพัฒนาภาวะผูนำ ยกระดับจิตใจ ศีล สมาธิ สติปัญญา ของบุคลากรทุกระดับ
  5. สนองความต้องการพื้นฐานของบุคลากรได้อย่างทั่วถึง ให้ค่าตอบแทนโดยเน้นผลของงาน มุ่งสัมฤทธิ์ผลเป็นหลัก

 ที่จริงยังมีกรอบแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้อีกมาก ผมตอบเพียงเท่านี้ก่อน  ตอบละเอียด อาจจะมีการลอกการบ้านไปส่งอาจารย์ได้ครับ

 

Img_0288