ต้องการพัฒนา ผู้นำในองค์การ ค่ะ

เรียนถามอาจารย์ ฝ่ายบุคคลที่บริษัท เสนอหลักสูตรอบรม ผู้นำ ที่จะเข้ามาทำ in-house ในบริษัท เยอะมาก หลายหลักสูตร ขอคำแนะนำจากอาจารย์ จะเลือกหลักสูตร หรือวิทยากรอย่างไรดี ขอคำแนะนำด้วยค่ะ
คำตอบ

ในยุคปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่า เป็นโลกของการเปลี่ยนแปลง  โลกของการแข่งขันที่รุนแรง   หลายองค์การเผชิญปัญหาสารพัด ไหนจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ไหนจะต้องลดต้นทุน ไหนจะต้องปรับการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ปัญหางานล่าช้า งานเสีย ปัญหาเรื่องคนทุกระดับ ทำงานไม่ได้ดังปรารถนา  งานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย  จิปาถะปัญหาถาถมเข้ามา

องค์การจึงต้องเร่งพัฒนาคนทุกระดับ โดยเฉพาะระดับผู้นำ  ในการพัฒนาผู้นำ ในแต่ละองค์การยุคปัจจุบันนี้ ผมมีความเห็นว่า ไม่มีสูตรตายตัว สูตรสำเร็จรูปที่เหมาะสม  ที่สุด เพราะปัจจัยภายในและภายนอกองค์การมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัญหาแต่ละองค์การที่พบก็แตกต่างกันไป

การพัฒนาคน พัฒนาระบบ พัฒนาภาวะผู้นำ วิธีการดีที่สุด คุณควรจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปศึกษาวิเคราะห์องค์การ ตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบยุทธ์ศาสตร์ในการพัฒนา   อย่าลืมว่า การบริหาร การพัฒนาองค์การ หรือผู้นำ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการอบรมเพียงอย่างเดียว ถ้าต้องการสร้าง และพัฒนาองค์การให้กว้ากระโดดและยั่งยืน ต้องหาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำตามที่ผมกล่าวมาข้างต้น แล้วให้เขาออกแบบ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ออกแบบหลักสูตร สาระที่จะต้องใช้ในการอบรม และพัฒนา ครับ

ผมได้เคยแนะนำเรื่องการพัฒนาผู้นำในองค์การไว้ ที่ http://gotoknow.org/ask/yom-nark/8886  อาจเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการพัฒนาผู้นำในองค์การ ครับ

อาจารย์ยม

ในยุคปัจจุบัน เป็นที่ทราบกันดีว่า เป็นโลกของการเปลี่ยนแปลง  โลกของการแข่งขันที่รุนแรง   หลายองค์การเผชิญปัญหาสารพัด ไหนจะต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลง ไหนจะต้องลดต้นทุน ไหนจะต้องปรับการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ปัญหางานล่าช้า งานเสีย ปัญหาเรื่องคนทุกระดับ ทำงานไม่ได้ดังปรารถนา  งานไม่สำเร็จตามเป้าหมาย  จิปาถะปัญหาถาถมเข้ามา

องค์การจึงต้องเร่งพัฒนาคนทุกระดับ โดยเฉพาะระดับผู้นำ  ในการพัฒนาผู้นำ ในแต่ละองค์การยุคปัจจุบันนี้ ผมมีความเห็นว่า ไม่มีสูตรตายตัว สูตรสำเร็จรูปที่เหมาะสม  ที่สุด เพราะปัจจัยภายในและภายนอกองค์การมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ปัญหาแต่ละองค์การที่พบก็แตกต่างกันไป

การพัฒนาคน พัฒนาระบบ พัฒนาภาวะผู้นำ วิธีการดีที่สุด คุณควรจะมีผู้เชี่ยวชาญเข้าไปศึกษาวิเคราะห์องค์การ ตามกระบวนการบริหารเชิงกลยุทธ์ แล้วนำข้อมูลมาวิเคราะห์เพื่อออกแบบยุทธ์ศาสตร์ในการพัฒนา   อย่าลืมว่า การบริหาร การพัฒนาองค์การ หรือผู้นำ ไม่จำเป็นต้องใช้วิธีการอบรมเพียงอย่างเดียว ถ้าต้องการสร้าง และพัฒนาองค์การให้กว้ากระโดดและยั่งยืน ต้องหาผู้เชี่ยวชาญเข้าไปทำตามที่ผมกล่าวมาข้างต้น แล้วให้เขาออกแบบ ยุทธศาสตร์การพัฒนา ออกแบบหลักสูตร สาระที่จะต้องใช้ในการอบรม และพัฒนา ครับ