การเข้าใช้ Databasas ของมหาวิทยาลัย

นศ.ป.โท บริหารการศึกษา
จะเข้าใช้ TDC(ThaiLIS) ต้องทำอย่างไรครับ ขั้นตอนและวิธีการอย่างไรครับ
คำตอบ
not yet answered

การใช้ database ของมหาวิทยาลัยจะต้องใช้ผ่านเครือข่ายภายในของมหาวิทยาลัย ผ่านระบบ VPN เพื่อป้องกันคนภายนอกเข้าใช้ จะต้องสมัครเพื่อขอรหัสเข้าใช้ระบบ VPN จากสำนักวิทยบริการค่ะ