ลำดับชั้นตำแหน่งของพนักงาน

รดา
ขอคำแนะนำจากอาจารย์ยมคะ สำหรับความรู้ที่ใช้ในการจัดลำดับชั้นตำแหน่งพนักงานขององค์กร เช่นบางที่ ผู้บรหารสูงสุดเป็น CEO แต่บางที่ เป็น MD การเรียงขั้นควรเป็นเช่นไร มีแนวทางแบบไหนและสามารถหาข้อมูลได้จากที่ไหนบ้าง ขอบคุณคะ
คำตอบ

สวัสดีคุณที่ขอคำแนะนำมา และท่านผู้อ่านทุกท่าน

ก่อนอื่น ควรทำความเข้าใจคำว่า "CEO" ก่อนน๊ะครับ CEO คือ Chief Executive Officer  CEO เป็นรูปแบบ ( FORM) เป็น Style เป็นบทบาท (ROLE) เป็นสถานะภาพ (STATUS) ของผู้นำ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือภาคเอกชน ที่เป็นศูนย์กลางการบริหารงานทั้งหลายทั้งปวง ทั้งเป็นความหวัง (ASPIRATION) ขององค์การ

การเป็น CEO ได้ต้องมีปัจจัยส่งเสริมทั้งภายนอกและภายใน  

ปัจจัยส่งเสริมภายใน เป็นพลังภายในในตัวของผู้ว่า CEO เอง พลังภายในนี้ได้แก่

 1. ทุนทางความรู้และปัญญา (KNOWLEDGE AND WISDOM CAPITAL )
 2. ทุนทางความสามารถ (COMPETENCY CAPITAL)
 3. ทุนทางคุณธรรม (MORALITY CAPITAL)
 4. ทุนทางความเป็นผู้นำ (LEADERSHIP CAPITAL)

CEO ต้องเป็นผู้ที่มีทุนทางศักยภาพ/ความสามารถ ได้แก่

 1. ขีดความสามารถ C คือ CO-OPERATION  CEO จะต้องมีความสามารถในการสร้าง CO-OPERATION คือความร่วมมือภายในหน่วยงาน ภายในองค์กร การสร้าง TEAM WORK เป็นทางหนึ่งที่ จะสร้าง CO-OPERATION
 2. ขีดความสามารถ E คือ EFFICIENCY หรือประสิทธิภาพการทำงาน อันนี้เป็นหัวใจ เป็นจุดสำคัญของการบริหารงาน ให้มีประสิทธิภาพการโดยเน้นที่ 3 P ได้แก่  RODUCTIVITY ได้แก่การเพิ่มผลผลิตและการลดต้นทุน, PROFIT ได้แก่การทำกำไร ยิ่งทำได้มากเท่าไหร่ยิ่งดี, PROSPERITY ได้แก่ ความมั่งคั่ง ร่ำรวย
 3. ขีดความสามารถ O คือ ORDERLY ผู้ว่า CEO ต้องสามารถออกคำสั่ง (ORDER) แก่หน่วยงานหรือองค์กรต่าง ๆ ในบังคับบัญชา และในการดูแลได้ คือสั่งอะไรไปเขาต้องเชื่อฟัง และปฏิบัติตาม 

 

 • ORDERAL คือการจัดความเป็นระเบียบเรียบร้อย CEO ต้องสามารถสั่งให้จัดความเป็นระเบียบเรียบร้อยขององค์การ ของหน่วยงาน ให้พ้นจากหายนะต่าง ๆ เช่น ผลประกอบการตกต่ำ ลูกค้าร้องเรียน ความไร้ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขององค์การ ฯ เป็นต้น

 CEO ในองค์การ จึงมักจะเป็นผู้นำสูงสุดในองค์การ  ในบริษัท มหาชน มักจะมี CEO เป็นประธานคณะกรรมการบริหาร  และ ผู้อำนวยการฝ่ายต่าง ๆ คอยรับมติที่ประชุม นโยบาย จากคณะกรรมการบริหารมากำหนดกลยุทธ์ในการจัดการร่วมกับผู้จัดการแผนกต่าง ๆ ให้สำเร็จตามเป้าหมาย ภายใต้เงื่อนไข ทรัพยากรการบริหารที่จำกัดและภายในระยะเวลาที่กำหนด ครับ

สรุปโดยย่อ ว่า

 1. CEO ถือว่าเป็นผู้นำระดับสูงสุดขององค์การ
 2. CEO เป็นประธานคณะผู้นำระดับสูง คือคณะกรรมการบริหาร (ขึ้นอยู่กับขนาดและระบบการจัดโครงสร้างขององค์การ)
 3. จากประธานคณะกรรมการบริหาร จะเป็นผู้อำนวยการฝ่าย
 4. ผู้อำนวยการฝ่าย จะดูแล ผู้จัดการแผนก/หน่วย(ผู้นำระดับกลาง)
 5. ผู้จัดการแผนก/หน่วย จะดูแล หัวหน้าหน่วย/แผนก(ผู้นำระดับล่าง)
 6. องค์การเล็ก ๆ  CEO อาจเป็น MD. / MD อาจต้องทำหน้าที่เป็น CEO ตามบทบาทที่ผมเขียนไว้ข้างต้นครับ

ที่ผมกล่าวมาข้างต้น ใช้แนวคิดที่เคยมีประสบการณ์มาในองค์การ บริษัท มหาชน และบริษัทข้ามชาติขนาดเล็ก   และการจัดระดับตำแหน่ง ถ้าจะพูดถึงองค์การในศตวรรษที่ 21 เป็นยุคแห่ง คนดีมีปัญญา นำพาองค์การอยู่รอดได้ Human Capital Management base Economy คือ องค์การที่จะประสบความสำเร็จได้ในอนาคต มักจะเป็นองค์การที่มีการบริหารจัดการทุนมนุษย์ได้เป็นอย่างดี จะเป็นองค์การที่เล็ก ยืดหยุ่น เน้นผลสัมฤทธิ์เป็นหลัก เน้นทีมงาน เน้นทุนมนุษย์มากกว่า ไม่ค่อยเน้นตำแหน่ง เหมือนระบบราชการครับ  ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกลยุทธ์ธุรกิจ และสภาพแวดล้อมทางการบริหาร อีกด้วย 

ผมขอเขียนแนะนำเพียงเท่านี้ก่อน หวังว่าจะเป็นประโยชน์ ต่อท่านผู้สนใจ

สวัสดี

สวัสดีครับอาจารย์คือผมอยากทราบลำดับขั้น ตำแหน่ง ความเสมอภาคของแต่ละตำแหน่งแต่ละแผนกของร้านอาหารระดับ4ดาว ขอบคุณครับ