เปรียบเทียบสัญลักษณ์ดนตรีสากลกับสัญลักษณ์ดนตรีตามแนวคิดของโคดาย

ขอความกรุณาเปรียบเทียบความต่างความเหมือนของสัญลักษณ์ดนตรีสากลกับสัญลักษณ์ดนตรีของโคดายให้ดูด้วยครับ
คำตอบ