ตรวจบล็อก

ตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะครับ ยังไงก็หาบทความมาลงเรื่อยๆแล้วกันนะครับ เอาไว้เป็นเวทีที่ ป.บริหารรุ่น6 ได้ใช้สำหรับติดต่อแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับ :)
คำตอบ
not yet answered
สรรเสริญ โปร่งจันทึก

ป.บริหารรุ่น 6

ขอบคุณ คุณNOTE KJ ที่ได้ช่วยตรวจสอบข้อมูลให้

"ครูดี คือ ผู้พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของชาติ"

เพื่อเกียรติภูมิและเกียรติคุณของครู ครูพึงบำเพ็ญตนให้สมกับความเป็นครู

1.มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณของความเป็นครู

2.ตั้งใจปฏิบัติงานหน้าที่ครูโดยสมบูรณ์ ด้วยหลักธรรมและหลักวิชาชีพครู

3.เพียรพัฒนาตนเองตลอดชีวิตทั้งทางคุณธรรม จริยธรรม ศีลธรรม ทางวิชาการและทางวิชาชีพครู ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินชีวิตให้สมกับการเป็นปูชนียบุคคลของสังคม

4.เป็นพลังสำคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษา เศรษฐกิจ สังคม ของชุมชน ชาติบ้านเมือง

การเป็นครู

การเป็นครูนั้นไซร้ไม่ลำบาก

แต่สอนดีนั้นยากเป็นนักหนา

เพราะต้องใช้ศิลปวิทยา

อีกมีความเสตตาอยู่ในใจ

ม.ล.ปิ่น มาลากุล

19 เมษายน 2498