บรรณานุกรม

ประทีป
เมื่อเรานำบทความหรือข้อความจากเว็บไซต์ เช่น เอกสารประกอบการสอน หมายถึง เอกสารหรืออุปกรณ์ที่ใช้ประกอบการสอนวิชาใดวิชาหนึ่งตามหลักสูตรของมหาวิทยาลัย มีลักษณะเป็นเอกสารหรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในวิชาที่ตนสอนประกอบด้วยแผนการสอน หัวข้อคำบรรยาย (มีรายละเอียดประกอบพอสมควร) และอาจมีสิ่งต่างๆ ดังต่อไปนี้อีกก็ได้ เช่น รายชื่อบทความหรือหนังสืออ่านประกอบบทเรียบเรียง คัดย่อเอกสารที่เกี่ยวเนื่องแผนภูมิ (Chart) แถบเสียง (Tape) หรือภาพเลื่อน (Slide) ฯลฯ เป็นต้น ที่มา http://ae.md.kku.ac.th/thai/standard/page3.htm เราจะนำไปอ้างอิงในบรรณานุกรม มีวิธีเขียนอย่างไร (โดยที่มีบรรณานุกรมที่อ้างอิงจากหนังสือแล้ว ช่วยเขียนยกตัวอย่างให้หน่อยครับ ขอบพระคุณมาก จะส่งผลงานภายในวันที่ 28 เพราะ 29 เย็บเล่ม 30 เดินทางส่งที่อยุธยา)
คำตอบ
not yet answered

มีวิธีการหลายวิธี วิธีที่ง่ายและนิยมคือ

๑.ระบุชื่อเวบฯ และวัน เดือน ปีที่สืบค้น

๒.ระบุชื่อข้อความ ชื่อเวบฯ และวันที่สืบค้น

๓.ระบุชื่อบุคคล(ถ้ามี)ชื่อเวบฯ วันที่สืบค้น

ขออภัยที่ตอบล่าช้า มีงานมาก ๆ ๆ