เงียบนานไปเดี๋ยวไฟจะมอดนะครับ

ครือว่า.. ตามมาดูเป็นระยะ เห็นการเริ่มต้นที่ดี แต่เงียบกันไปมาก ไม่มีความเคลื่อนไหวเท่าที่ควร คิดว่าควรได้วางเงื่อนไขให้ทั้ง ตัวเรา และตัวเขาเหล่านั้น ต้องเขียน ต้องอ่าน โดย นำสิ่งที่มีผลกระทบต่อองค์กร หรือการพัฒนาตน พัฒนางาน มาวาง ตั้งประเด็นให้ได้ช่วยกันแสดงออกซึ่งมุมมองและประสบการณ์ของแต่ละคนก็ได้ ไฟมอดแล้วจุดยากนะครับ
คำตอบ