ขั้นตอนการนำ HR TOOL เช่น bsc,competency,kpi มาใช้ในงาน HR

sureerat
อยากสอบถามขั้นตอนการนำ HR TOOL เช่น bsc,competency,kpi มาใช้ในงานHR สำหรับ องค์กรที่ยังไม่มีระบบต้องจัดการอย่างไรบ้างเพื่อให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ เนื่องจากเคยอบรมมาทุกเรื่องแต่ยังไม่เคยนำไปใช้จริงๆ เห็นถึงความจำเป็นและอยากพัฒนาองค์กรรวมทั้งได้เพิ่มศักยภาพของคัวเองด้วย รบกวนอาจารย์ช่วยตอบด่วนด้วยค่ะ ขอบคุณมากค่ะ สุรีรัตน์
คำตอบ

สวัสดีครับท่านผู้อ่านทุกท่าน และคุณสุรีรัตน์

ขอบใจ ที่ให้ความสนใจถามมา 
ที่ถามมาว่า การนำ HR TOOL เช่น bsc,competency,kpi มาใช้ในงานHR องค์กรที่ยังไม่มีระบบต้องจัดการอย่างไรบ้างเพื่อให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ?

ในสถานะการณ์ โลกไร้พรมแดน  โลกแห่งการเปลี่ยนแปลง  โลกของการแข่งขัน อย่างรุนแรงในขณะนี้ องค์กรใดที่ยังไม่เป็นระบบ ไม่ใส่ใจในการพัฒนาคน และยังไม่มีการจัดการสมัยใหม่ ไม่มีการใช้เครื่องมือการบริหารจัดการที่ทันสมัย เห็นการพัฒนาคนเป็นเรื่องสิ้นเปลือง อาจกล่าวได้ว่า เป็นองค์กรที่ไม่ทันสมัย(ล้าสมัย) เป็นองค์กรเสียเปรียบในการแข่งขัน ซึ่งมีลักษณะตรงกันข้ามกับองค์กรที่มีสมรรถนะ (องค์กรที่เป็นเลิศ และได้รับการยอมรับ) องค์กรที่สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน

ผมเขียนไว้ในงานวิจัยของผมว่า,สมรรถนะองค์กร หมายถึง ทุนทางองค์กร กล่าวคือ องค์กรที่จะสามารถโต้กับคลื่นแห่งการแข่งขันทางธุรกิจได้ นั้น จะต้องเป็นองค์กรที่มีลักษณะดังต่อไปนี้

 1. องค์กรมีผู้นำที่มีภาวะผู้นำสูง มีวิสัยทัศน์
 2. องค์กรมีการาบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
 3. องค์กรให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้ และปัญญาของทรัพยากรมนุษย์ คือไม่อ้างว่า แพง ไม่อ้างว่าไม่มีเวลาพัฒนาคน
 4. มีหลักธรรมาภิบาล
 5. มีการบริหารความเสี่ยง 
 6. มีเครื่องมือทางการบริหารจัดการที่ทันสมัย นำมาใช้
 7. ทำให้องค์กรดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพราะ
 8. มีระบบและกระบวนการทำงานที่ดี
 9. มีพนักงานที่มีเป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จสูงสุดขององค์กร
 10. พนักงานทำงานเป็นทีม (Collective Teamwork)
 11. พนักงานมีสมองดี ทำงานเก่ง (Talent Management)
 12. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) พนักงานตระหนักเกี่ยวกับคุณภาพ และตื่นอยู่รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขัน
 13. มีการขยายความรู้ที่ทันสมัย นำความรู้ไปใช้ในการทำงานให้เร็วที่สุด ทั่วทุกคนในองค์กร คือมีการบริหารความรู้ (Knowledge Management)
 14. มีการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์  มุ่งผลสัมฤทธิ์
 15. มีประสิทธิภาพการทำงาน (Working Effectiveness) 
 16. มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
 17. ส่งเสริมคุณค่าทางจริยธรรม (Value of Ethic)
 18. มีตลาดเฉพาะกลุ่ม ตลาดระดับสูง (Nigh Market) พนักงานมีความสุข ความปลอดภัย มีความมั่นคงในการทำงาน
 19. พนักงานมีทัศนคติ ที่ดีต่อองค์กร ทำให้สามารถผลิตสินค้าและบริการที่มีคุณภาพระดับโลก
 20. สามารถสร้าง รักษาและพัฒนาความพึงพอใจ ของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง
 21. ทำให้องค์กรมีความเจริญเติบโต มีผลประกอบการดี

กล่าวโดยภาพรวม องค์กรที่จะสามารถยืนหยัดอยู่ได้ในดลกของการแข่งขัน เป็นองค์การ Best Practices Company นั้น เป็นองงค์กรที่มีบุคลากรที่มีคุณค่า มีความรู้ความสามารถ มีสมรรถนะสูง มีการสื่อสารที่ทันสมัย สะดวก รวดเร็ว องค์กรได้รับความพึงพอใจจากลูกค้าอย่างต่อเนื่อง เป็นที่รวบรวมข้อมูล แหล่งสะสม ข้อมูล เป็นแหล่งที่ขยายความรู้อย่างทั่วถึง มีวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็ง (Value perspective) องค์กรมีลักษณะเป็น Dynamic สามารถปรับขนาดได้เหมาะสม มีความคล่องตัวสูง เป็นองค์กรพลวัตร ปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มีคามไวในการเปลี่ยนแปลง เทคโนโลยีสารสนเทศ มีบุคคลที่มีความสามารถสูง เป็นพวก Knowledge Worker มีระบบเป็นแนวราบ มีการบริหารองค์กรแบบ Wireless คือ การจัดองค์กรแบบอมีบา (Ameba Organization) เป็นองค์กรที่ปรับตัวได้ เคลื่อนไหวได้เร็ว มีอิสระ อยู่ได้ทุกสภาพแวดล้อม 

 

 

สิ่งที่กล่าวมาข้างต้น เป็นผลมาจาก การที่มีผู้นำ ที่มีวิสัยทัศน์ ใฝ่รู้ และเตรียมพร้อมรับการแข่งขัน และมีวิสัยทัศน์ที่นำไปสู่ความยั่งยืน

 

วกกลับมาถึงเรื่องที่ถามว่า การนำ HR TOOL เช่น bsc,competency,kpi มาใช้ในงานHR สำหรับ องค์กรที่ยังไม่มีระบบต้องจัดการอย่างไรบ้างเพื่อให้สำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพ   คุณสุรีรัตน์ ต้องการนำมาใช้เฉพาะฝ่ายบุคคล  ผมวิเคราะห์จุดอ่อน ขององค์กรนี้ คือ

 • เป็นองค์กรที่ยังไม่มีระบบ
 • เชื่อว่าอีกหลายหน่วยงานก็ยังไม่ได้ใช้ระบบนี้
 • เชื่อต่อไปอีกว่า ยังไม่มีการจัดอบรม ให้ความรู้กับพนักงานทั่วทั้งองค์กรในเรื่องนี้
 • การพัฒนาภาวะผู้นำ  อาจจะยังไม่มีอย่างต่อเนื่อง
 • การพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะระดับหัวหน้างาน ให้เรียนรู้การจัดการสมัยใหม่ ยังไม่มี
 • ยังไม่มีการจัดการเชิงกลยุทธ์
 • ระบบการทำงาน เป็นแบบเก่า
 • องค์กรขาดการพัฒนาความรู้ ในองค์กรอย่างต่อเนื่อง
 • ไม่มีการบริหารความเสี่ยง 
 • ไม่มีเครื่องมือทางการบริหารจัดการที่ทันสมัย นำมาใช้
 • มีระบบและกระบวนการทำงานเป็นแบบดั้งเดิม
 • พนักงานยังไม่มีเป้าหมายเดียวกัน คือความสำเร็จสูงสุดขององค์กร

วิเคราะห์จุดแข็ง คือ

 • คุณสุรีรัตน์มีความรู้ เกี่ยวกับเครื่องมือที่จะใช้
 • เชื่อ ว่า เป็นองค์กรเก่า  ที่มีพนักงานอายุงานมาก
 • พนักงาน ระดับหัวหน้างทำงานมานาน ได้รับการเลื่อนตำแหน่งเพราะเป็นพนักงานที่ดี
 • เป็นองค์กรที่ประสบความสำเร็จมาก่อน  จึงเชื่อมั่นว่า ไม่จำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอะไร

 

 ที่กล่าวมา ผมเพียง เดาคาดการณ์เอาจากคำถาม มองไปถึงลักษณะองค์การ ปัญหาเรื่องระบบ เรื่องคน วัฒนธรรมการทำงาน หากคาดการณ์ผิดเพี้ยนไปก็ขออภัยด้วย  แต่จากประสบการณ์ การทำงานอาจารย์ วิทยากร ที่ปรึกษามา  ก็เห็นเป็นเช่นนั้น  แลผลที่ตามมาคือ องค์กรจะเริ่มพบวิกฤต เป็นระดับ ๆ ๆ เพิ่มมากขึ้น 

 

อย่างไรก็ตามองค์กรนี้โชคดี มี่มีคุณสุรีรัตน์ เข้ามาทำงาน และมองเห็นความสำคัญ ของการพัฒนาองค์กร ก็แนะนำว่า  ถ้าจะนำ สิ่งที่คุณสุรีรัตน์เรียกว่า HR’S TOOL (คือ เครื่องมือทางการบริหารจัดการสมัยใหม่) มาใช้ ควรจะให้เริ่มจาก

 

 1. การให้ความรู้  การพัฒความรู้ ของทรัพยากรมนุษย์  คนในทีมงาน คนในองค์การ
 2. การพัฒนาหัวหน้างาน ภาวะผู้นำ ของผู้นำทุกระดับ ให้มีวิสัยทัศน์ มีความเข้าใจในการจัดการสมัยใหม่
 3. การบริหารความรู้   คือ การกระจายความรู้ ไปสู่การปฏิบัติ
 4. การศึกษาแนวทางในการบริหารการเปลี่ยนแปลง
 5. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
 6. การกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
 7. การวางแผน
 8. การทำตามแผน
 9. การตรวจสอบการทำงานตามแผน
 10. การวัด ประเมินผล
 11. การปรับปรุงและการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

 

ซึ่งการจะทำเช่นนั้นได้ คนต้องมีความรู้ ทั่วทั้งองค์กร  ไม่ใช่ทำอยู่คนเดียว  มีผลงานอยู่คนเดียว หน่วยงานเดียว จะขับเคลื่อนองค์กรไมได้เลย ครับ